Uchwały Rady Gminy Tarnawatka 8 kadencji

Numer, data podjęcia, oraz temat uchwały wyniki głosowania imiennego

 Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania  komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy

Głosowanie

 Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

Głosowanie

 Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy

Głosowanie

Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Głosowanie

Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji 

 Głosowanie

Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy

Głosowanie

Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds opracowania projektu statutu

Głosowanie 

Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnawatka

Głosowanie

Uchwała Nr III/9/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Głosowanie

Uchwała Nr III/10/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Głosowanie

Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok

Głosowanie

Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

Głosowanie

Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Głosowanie

Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Gminy Tarnawatka – posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”

Głosowanie

Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie zasiłku celowego realizowanego jako świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Głosowanie

Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Głosowanie

Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2018-2028

Głosowanie

Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2018 rok

Głosowanie

Uchwała Nr IV/20/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2018-2028

Głosowanie

Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2018 rok

Głosowanie

Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Głosowanie

Uchwała Nr IV/23/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

Głosowanie

 Uchwała Nr V/24/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/118/04 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Tarnawatka

Głosowanie

Uchwała Nr V/25/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/2003 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Tarnawatka

Głosowanie

 Uchwała Nr V/26/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat

Głosowanie

 Uchwała Nr V/27/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/217/2014 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Tarnawatka na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Głosowanie

Uchwała Nr V/28/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za ich wykorzystywanie

Głosowanie

Uchwała Nr V/29/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Tarnawatka

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/29/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 1 lutego 2019 roku

Głosowanie

 Uchwała Nr V/30/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu

Głosowanie

Uchwała Nr V/31/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu na realizacje zadania pod nazwą "Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny na bazie istniejącej izby przyjęć oraz budowa lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim"

Głosowanie

Uchwała Nr V/32/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Głosowanie

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-26 14:53:20
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2018-11-28 10:22:36
Odsłon: 74
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatności

  Akceptuję politykę cookies.