Uchwały Rady Gminy Tarnawatka 8 kadencji

Numer, data podjęcia, oraz temat uchwały wyniki głosowania imiennego

 Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania  komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy

Głosowanie

 Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

Głosowanie

 Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy

Głosowanie

Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Głosowanie

Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji 

 Głosowanie

Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy

Głosowanie

Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds opracowania projektu statutu

Głosowanie 

Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnawatka

Głosowanie

Uchwała Nr III/9/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Głosowanie

Uchwała Nr III/10/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Głosowanie

Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok

Głosowanie

Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

Głosowanie

Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Głosowanie

Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Gminy Tarnawatka – posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”

Głosowanie

Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie zasiłku celowego realizowanego jako świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Głosowanie

Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Głosowanie

Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2018-2028

Głosowanie

Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2018 rok

Głosowanie

Uchwała Nr IV/20/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2018-2028

Głosowanie

Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2018 rok

Głosowanie

Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Głosowanie

Uchwała Nr IV/23/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

Głosowanie

 Uchwała Nr V/24/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/118/04 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Tarnawatka

Głosowanie

Uchwała Nr V/25/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/2003 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Tarnawatka

Głosowanie

 Uchwała Nr V/26/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat

Głosowanie

 Uchwała Nr V/27/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/217/2014 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Tarnawatka na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Głosowanie

Uchwała Nr V/28/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za ich wykorzystywanie

Głosowanie

Uchwała Nr V/29/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Tarnawatka

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/29/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 1 lutego 2019 roku

Głosowanie

 Uchwała Nr V/30/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu

Głosowanie

Uchwała Nr V/31/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu na realizacje zadania pod nazwą "Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny na bazie istniejącej izby przyjęć oraz budowa lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim"

Głosowanie

Uchwała Nr V/32/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Głosowanie

Uchwała Nr VI/33/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028

Głosowanie

Uchwała Nr VI/34/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Głosowanie

Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Tarnawatka na lata 2019 – 2021

Głosowanie 

Uchwała Nr VI/36/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Tarnawatka na lata 2019 -2021

Głosowanie

Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Głosowanie

Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarnawatka w 2019 rok”

Głosowanie

Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny

Głosowanie

Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnawatka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych obowiązujących od dnia 1 września 2019 roku

Głosowanie

Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Tarnawatka – Tartak

Głosowanie

Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka

Głosowanie

Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka

Głosowanie 

Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla organu wykonawczego jednostki pomocniczej

Głosowanie

Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych

Głosowanie

Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia wójtowi gminy Tarnawatka wotum zaufania

Głosowanie

Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Tarnawatka z wykonania budżetu za 2018 rok

Głosowanie

Uchwała Nr VII/48/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

Głosowanie 

Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2019-2023

Głosowanie

Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

Głosowanie 

Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr V/28/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za ich wykorzystywanie

Głosowanie

Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/752/2014 z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Tarnawatka

Głosowanie

Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie ustanowienia, zasad nadawania i wręczania oraz noszenia Odznaki Honorowej Gminy Tarnawatka

Głosowanie

Uchwała Nr VIII/54/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2019-2028

Głosowanie 

Uchwała Nr VIII/55/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok 

Głosowanie
 Uchwała Nr IX/56/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 10 września 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2019-2028  Głosowanie

Uchwała Nr IX/57/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 10 września 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

Głosowanie

Uchwała Nr IX/58/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 10 września 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnawatka

Głosowanie

Uchwała Nr IX/59/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 10 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Tarnawatka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Głosowanie

Uchwała Nr IX/60/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 10 września 2019 roku w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

Głosowanie

Uchwała Nr IX/61/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 10 września 2019 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Głosowanie

Uchwała Nr X/62/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 października 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Głosowanie

Uchwała Nr X/63/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2019-2030

 Głosowanie

Uchwała Nr X/64/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

 Głosowanie

Uchwała Nr X/65/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 października 2019 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok

Głosowanie

Uchwała Nr X/66/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Tarnawatka

Głosowanie

Uchwała Nr X/67/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/144/09 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 marca 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Radę Gminy Tarnawatka

Głosowanie

Uchwała Nr X/68/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Głosowanie

Uchwała Nr X/69/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2020 r. do 2024 r.

Głosowanie

Uchwała Nr X/70/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 października 2019 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

Głosowanie
Uchwała Nr XI/71/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarnawatka" Głosowanie
Uchwała Nr XI/72/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty Głosowanie
Uchwała Nr XI/73/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym Głosowanie
Uchwała Nr XI/74/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Głosowanie
Uchwała Nr XI/75/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie terminu, częstotliwości i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Głosowanie
Uchwała Nr XI/76/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Głosowanie
Uchwała Nr XI/77/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania Głosowanie
Uchwała Nr XI/78/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi Głosowanie
Uchwała Nr XI/79/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Głosowanie
Uchwała Nr XI/80/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Odznaki Honorowej Gminy Tarnawatka Głosowanie
Uchwała Nr XI/81/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tarnawatka w roku szkolnym 2019/2020 Głosowanie
Uchwała Nr XI/82/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Tarnawatka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok" Głosowanie
Uchwała Nr XI/83/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Głosowanie
Uchwała Nr XI/84/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii Głosowanie
Uchwała Nr XI/85/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/217/2014 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 marca 2014r. sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Tarnawatka na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, zmienionej uchwałą Rady Gminy Tarnawatka Nr V/27/2019 z dnia 1 lutego 2019r. Głosowanie
Uchwała Nr XI/86/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030 Głosowanie
Uchwała Nr XI/87/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Głosowanie
Uchwała Nr XI/88/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Głosowanie
Uchwała Nr XI/89/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 Głosowanie
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-15 08:14:06
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2018-11-28 10:22:36
Odsłon: 128
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatności

  Akceptuję politykę cookies.