Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Wieprzów - Etap II”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA TARNAWATKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950368983

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lubelska 39

1.5.2.) Miejscowość: Tarnawatka

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-604

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: (84)662 47 10

1.5.8.) Numer faksu: (84)662 47 24

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnawatka.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Wieprzów - Etap II”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9d0ce471-b4b9-11ec-9f44-6e63702cb2f7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00109852

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037897/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Wieprzów - Etap II

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://tarnawatka.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej: https://tarnawatka.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ogólne zasady korzystania z Platformy: zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://tarnawatka.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony
https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego;
podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych, dlatego też Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na
rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu.
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje,
przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę
przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki
„Korespondencja”.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Składany wniosek można
przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej w zakładce "ZADAJ PYTANIE" ” lub przy użyciu
zakładki „Korespondencja”. W celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym
przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić
wszystkie dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z
wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ. Wykonawca
uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "pytanie wysłane".
Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie
później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert. Ewentualne przedłużenie
terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. Treść
zapytań wraz z wyjaśnieniami bądź informację o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże
Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
8. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami
korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania
teleinformatycznego Platforma Zakupowa, tel. +48 22 576 22 23 (infolinia dostępna codziennie od
poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00) e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Korzystanie z
Platformy jest bezpłatne.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Wieprzów - Etap II” (znak zamówienia IR.271.3.2022.MT), zawarcia umowy jest Wójt Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, dane kontaktowe: Tel. (84) 662 47 10
- Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Tarnawatka jest Pani Katarzyna Jakubiec kontakt e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Podstawę prawną do przetwarzania przez administratora Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Administrator Danych Osobowych przetwarza Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji celu, jakim jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Wieprzów - Etap II” (znak zamówienia IR.271.3.2022.MT), „Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy pzp. Dane mogą być przekazane innym podmiotom publicznym, które z mocy przepisów prawa mają do tego uprawnienie.
1. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo:
 dostępu do treści danych - art. 15 RODO,
 ich sprostowania - art. 16 RODO⃰,
 do ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO. ⃰⃰ ⃰
2. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
 usunięcia danych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e,
 prawo do przenoszenia danych wynikające z art. 20 RODO,
 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na fakt, że podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z Pzp, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają w Pzp,
4. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu i profilowaniu.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których dane te są przetwarzane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, oraz czas niezbędny do zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej, praw innej lub innych osób fizycznych i prawnych, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
7. Ma Pani/Pan możliwość wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Gminę Tarnawatka w związku z realizacją zamówienia publicznego w siedzibie urzędu
Wyjaśnienia
* prawo do sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰ prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IR.271.3.2022.MT

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 2877268,29 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane związane z realizacją zadania pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Wieprzów - Etap II”
2. Przedmiot i zakres zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane przy zadaniu pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Wieprzów - Etap II”.
2) Zakres zadania obejmuje:
a) Roboty budowlane – branża sanitarna – sieć kanalizacyjna:
- rurociąg tłoczny PE63 z przepompownią ścieków P2: roboty ziemne, roboty instalacyjne
- sieć grawitacyjna PVC 200: roboty odtworzeniowe nawierzchni; roboty ziemne; roboty instalacyjne
- przykanaliki grawitacyjne PVC 160 kwalifikowane: roboty odtworzeniowe nawierzchni; roboty ziemne; roboty instalacyjne
- przyłącza domowe PVC 200-160 niekwalifikowane: roboty odtworzeniowe nawierzchni; roboty ziemne; roboty instalacyjne
b) Roboty budowlane – branża sanitarna – sieć wodociągowa
- sieć wodociągowa
- przyłącza wodociągowe
- punkt czerpalny Cp
c) Roboty budowlane – branża budowlana:
- ogrodzenie przepompowni P2
d) Roboty budowlane – branża elektryczna:
- przyłącze energetyczne nn do zasilania przepompowni ścieków P2: opłata przyłączeniowa; rozdzielnia główna; linie kablowe zalicznikowe; oświetlenie terenu; uziomy ochronne;
e) Wizualizacja i monitoring procesów technologicznych przepompowni ścieków P2 (zgodnie ze specyfikacją wykazaną w przedmiarze)

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają projekty budowlane, przedmiary robót oraz specyfikacja, (załącznik nr 1 do SWZ).
4. Przedmiary robót załączone do niniejszej SWZ stanowią jedynie materiał pomocniczy i nie stanowią zobowiązania stron umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego – mogą być niepełne.
5. Opisy pozycji przedmiarów nie mogą być traktowane jako ostatecznie definiujące wymagania dla danych robót, Wykonawca powinien odwołać się do specyfikacji technicznych i obowiązujących przepisów technicznych, rysunków i opisów
w projekcie, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
6. Zamawiający przewiduje ryczałtowe rozliczenie przedmiotu zamówienia i zaleca się aby przed podpisaniem umowy dołączyć kosztorysy ofertowe wykonawcy zgodnie z przedmiarami.
7. Użyte w dokumentacji nazwy własne należy traktować jedynie jako element charakterystyki danego produktu. Wykonawca może zastosować dowolny produkt równoważny, którego parametry techniczne nie będą gorsze niż wskazane w dokumentacji przetargowej. Zastosowanie produktu równoważnego wymaga wcześniejszego uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru inwestorskiego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31311000-9 - Podłączenia energetyczne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający, przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zastosuje kryterium:

cena (C)– 60 pkt
długość okresu gwarancji (G)– 40 pkt

Maksymalna łączna liczba punktów (okres gwarancji i cena) jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.
W trakcie obliczeń Zamawiający zaokrągli każdy z wyników do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszym SWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału dotyczące:
1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
a) Wykonawca winien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 500000,00 złotych

4) Zdolności technicznej lub zawodowej.
a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i obsadzenia niżej podanych stanowisk:
 Kierownik budowy - Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych. Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń
b) Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegające na wykonaniu budowy lub przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji burzowej lub łączeni kanalizacji sanitarnej i burzowej o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych);
3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza się łączne spełnianie warunku udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Aktualne na dzień składania ofert ośw. o niepodleganiu wyklucz. oraz spełnieniu war.zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.
2. Ośw. składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektron. opatrzonej podpisem zaufanym, lub osobistym.
3. Ośw. składają odrębnie:
- każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udziel. zamówienia.
- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się Wykonawca
4. Do oferty wykonawca załącza:
a) pełnomocnictwo;
b) ośw. wykonawców wspólnie ubiegających się o udziel. zamów.;
c) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędn. zasobów (skł. z ofertą).
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udziel. zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty ośw., z którego wynika, które rob. Budowl., dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udziel. zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają rob. budow. lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty ośw., z którego wynika, które rob. budow., dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
7. Wymagana forma:
Wykonawcy skł. ośw. w formie elektronicznej lub w postaci elektron. opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym osoby upoważnionej zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
- W przypadku gdy ośw. zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwal. podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów, o wartości mniejszej niż progi unijne, kwal. podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci pap.
- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz.
8. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyzn. Term., nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych śr. dowodowych:
1) potwierdzających spełnianie war. udziału w postępowaniu:
- Informację banku lub spółdz. kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych śr. finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;, przy czym z informacji tej musi wynikać, że Wykonawca posiada śr. finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
- Wykaz osób posiadających upr. do kierowania robotami w specjalności sanitarnej bez ograniczeń, (załącznik nr 5 do SWZ);
- Wykaz robót bud. wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty i prawidłowo ukończył co najmniej jedną polegającą na wykonaniu bud. lub przebud. sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji burzowej lub łączeni kanalizacji sanitarnej i burzowej, o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych brutto) (załącznik nr 6 do SWZ) oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty bud. zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego rob. budow. zostały wykonane.
- ośw. wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
Szczegóły o podmiotowych środkach dowodowych znajdują się w dziale XI SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 5 000,00 PLN.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu (kwota wadium powinna znajdować się na koncie zamawiającego przed terminem otwarcia ofert)
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020r., poz. 299).
4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na konto Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim nr: 23 9639 1064 2003 6400 0026 0008 z dopiskiem jakiego postępowania dotyczy.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą.
8. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto zamawiającego.
9. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie, zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania.
10. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 98 ustawy Pzp

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy .ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Umocowanie Pełnomocnika musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie i precyzować zakres umocowania, musi też wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Na dokumencie pełnomocnictwa, w imieniu poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, muszą podpisać się osoby, które są uprawnione do działania w imieniu poszczególnych Wykonawców.
3. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosowanie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 3 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp, katalog dopuszczalnych zmian umowy określono w załączniku nr 3 do SWZ – Wzór umowy
3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-04-20 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://tarnawatka.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-04-20 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-05-19

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, najpóźniej przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została wybrana.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załączniki nr 3 do SWZ
4. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z uwzględnieniem treści art. 577 ustawy Pzp.
5. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem ww. terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została złożona tylko jedna oferta.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejsza ofertę albo unieważnić postępowanie.
7. Przed zawarciem umowy Zamawiający żąda aby wykonawca złożył dokumenty dotyczące uprawnień Kierownika Budowy/ Kierowników Robót (poświadczone za zgodność z oryginałem decyzje o nadaniu uprawnień, oraz informacje o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa).

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załączniki do SWZ

Załącznik Nr 1 do SWZ - Projekty budowlane, SSTWiORB, przedmiary część 1 z 2

Załącznik Nr 1 do SWZ - Projekty budowlane, SSTWiORB, przedmiary część 2 z 2

Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz oferty

Załącznik Nr 3 do SWZ - Wzór umowy

Załącznik Nr 4 do SWZ - Oświadczenie art. 125 ustawy

Załącznik Nr 5 do SWZ - Wykaz osób do wykonania zamówienia

Załącznik Nr 6 do SWZ - Wykaz robót budowlanych,

Załącznik Nr 7 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (składane wraz z ofertą),

Załącznik Nr 8 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składane na podstawie art. 117 ust. 4

Załącznik Nr 9 do SWZ- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 10 do SWZ - Instrukcja dla wykonawcy eZamawiający

 

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 1

 

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.