Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3 000 000.00 zł na pokrycie deficytu budżetuOgłoszenie nr 633295-N-2018 z dnia 2018-10-08 r. 

Urząd Gminy TarnawatkaUdzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3 000 000.00 zł na pokrycie deficytu budżetu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: nie dotyczy 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Tarnawatka, krajowy numer identyfikacyjny 99919100000, ul. ul. Lubelska  39 , 22604   Tarnawatka, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 0-84 662-47-10, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 0-84 662-47-24
Adres strony internetowej (URL): www.tarnawatka.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
nie dotyczy

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak 
http://www.tarnawatka.bip.mbnet.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
http://www.tarnawatka.bip.mbnet.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Składanie ofert odbywa się za pośrenictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz. U z 2017, poz. 1481 z późn. zm.), osobiście lub za pośrectwem posłańca 
Adres: 
Urząd Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3 000 000.00 zł na pokrycie deficytu budżetu 
Numer referencyjny: IR.271.18.2018.MT 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3 000 000.00 zł na pokrycie deficytu budżetu” Kredyt udzielany jest na okres 10 lat 

II.5) Główny kod CPV: 66113000-5 
Dodatkowe kody CPV: 


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie dotyczy 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2028-09-30


II.9) Informacje dodatkowe: Adres e-mail zamawiającego - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fax zamawiającego (84) 662 47 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Wykonawca zdolny do należytego wykonania udzielonego zamówienia, to taki, który posiada zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na utworzenie banku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017r. poz. 1876 z późn. zm.), a w przypadku banków utworzonych przed 1998 rokiem – zgodę Prezesa NBP na utworzenie Banku lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe: nie dotyczy

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu Zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych, wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Prawa zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt. 23 Prawa zamówień publicznych stanowi załącznik nr 4 do SIWZ

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

Zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na utworzenie banku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017r. poz. 1876 z późn. zm.), a w przypadku banków utworzonych przed 1998 rokiem – zgodę Prezesa NBP na utworzenie Banku lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Formularz ofertowy 2. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa: a) Pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, b) Umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium 
nie dotyczy


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
nie dotyczy


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
nie dotyczy


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
nie dotyczy


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 
nie dotyczy 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 
nie dotyczy 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: nie dotyczy 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: nie dotyczy 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: nie dotyczy 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): nie dotyczy 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: nie dotyczy 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: nie dotyczy 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
nie dotyczy


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Data uruchomienia kredytu 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
nie dotyczy 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
nie dotyczy 
Informacje dodatkowe 
nie dotyczy 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
nie dotyczy 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
nie dotyczy 
Wstępny harmonogram postępowania: 
nie dotyczy 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
nie dotyczy 

Informacje dodatkowe: 
nie dotyczy 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
nie dotyczy 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 
nie dotyczy 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

nie dotyczy

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

nie dotyczy

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

nie dotyczy


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

nie dotyczy


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

nie dotyczy


Informacje dodatkowe: 

nie dotyczy

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Istotne zapisy postanowień umowy 1. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego: umowa na realizację przedmiotu zamówienia (umowa kredytowa) zawarta zostanie według wzoru przygotowanego przez Wykonawcę. Umowa musi uwzględniać zapisy istotnych postanowień umowy i SIWZ i ni można ich w niekorzystny dla Zamawiającego sposób zmieniać ani ograniczać. 2. Rozliczenia wykonywane będą w PLN 3. Kredyt będzie uruchomiony w jednej transzy (jednorazowo) 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania przez Wykonawcę jakichkolwiek innych opłat i prowizji związanych z udzieleniem kredytu 5. Okres kredytowania do 30 września 2028 roku 6. Spłata kapitału i odsetek będzie następowała w ratach kwartalnych, płatne do ostatniego roboczego dnia ostatniego miesiąca kwartału kalendarzowego 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez poboru przez Wykonawcę pozostałych do spłaty odsetek i dodatkowych opłat związanych z obsługa kredytu i jego wcześniejszą spłatą. 8. Oprocentowanie kredytu będzie naliczane tylko od kwoty faktycznego zadłużenia 9. Kosztami kredytu będą odsetki (oprocentowanie zmienne) naliczane w oparciu o WIBOR 3M + marża banku stała w przez cały okres kredytowania 10. Do obliczania kwoty odsetek przyjmuje się kalendarz rzeczywisty 365/366 dni 11. Oprocentowanie kredytu należy liczyć według zmiennej stopy procentowej ustalanej w oparciu o stawkę WIBOR 3M z ostatniego dnia kwartału i mająca zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego kwartału 12. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, z kontrasygnatą Skarbnika Gminy lub osoby przez niego upoważnionej. Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty: Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w umowie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy, poprzedzonego pisemnym wnioskiem w następujących sytuacjach: a) Niekorzystnej sytuacji płatniczej Zamawiającego lub chwilowego przesunięcia uzyskiwania dochodów, które mogą spowodować konieczność prolongaty, zmiany terminów spłaty rat – bez wydłużania ostatecznego terminu spłaty. b) Dobezpieczenia kredytu w przypadku np. pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-finansowej, zaległości w spłacie kredytu c) Obniżenie się wartości przyjętego zabezpieczenia d) Wysokość i terminy spłaty kredytu/rat kredytu mogą być zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony na 14 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
nie dotyczy 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
nie dotyczy 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-10-17, godzina: 10:00
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 
nie dotyczy 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
nie dotyczy

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

 

 

 1. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy,

 2. Załącznik Nr 2 – Oświadczenie z art. 25a ust 1 ustawy Pzp - warunki udziału postępowanie-jednoetapowe,

 3. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie z art. 25a ust 1 ustawy Pzp – podstawy wykluczenia,

 4. Załącznik Nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o grupie kapitałowej – Zamawiający zamieści wzór oświadczenia w dniu przekazania informacji, o których owa w art. 85 ust. 5 ustawy PZP

 5. Załącznik Nr 5a do SIWZ - Zaświadczenie o wyborze wójta

 6. Załącznik Nr 5b do SIWZ - Wyciąg z protokołu o wyborze wójta

 7. Załącznik Nr 6 do SIWZ - Uchwała o powołaniu skarbnika

 8. Załącznik NR 7 do SIWZ - Uchwała o absolutorium za 2017 rok

 9. Załącznik Nr 8a do SIWZ - Spr o nadwyżce deficycie za 2016 rok (Rb-NDS)

 10. Załącznik Nr 8b do SIWZ - Spr o nadwyżce deficycie za 2017 rok (Rb-NDS)

 11. Załącznik Nr 8c do SIWZ - Spr o nadwyżce deficycie za II kw. 2018 roku (Rb-NDS)

 12. Załącznik Nr 8d do SIWZ - Spr. o stanie zobowiązań za 2016 rok (Rb-Z)

 13. Załącznik Nr 8e do SIWZ - Spr. o stanie zobowiązań za 2017 rok (Rb-Z)

 14. Załącznik Nr 8f do SIWZ - Spr. o stanie zobowiązań za II kw. 2018 roku (Rb-Z)

 15. Załącznik Nr 9a do SIWZ - Opinia RIO w spr. wyk. budżetu za 2016 rok

 16. Załącznik Nr 9b do SIWZ - Opinia RIO w spr.wyk. budżetu za 2017 rok

 17. Załącznik Nr 9c do SIWZ - Opinia RIO o wyk. budż. za I półrocze 2018 rok

 18. Załącznik Nr 10a do SIWZ - Projekt Uchw.Budżetowej na 2018 rok

 19. Załącznik Nr 10b do SIWZ - Uchw.RG w spr. uchwalenia budżetu na 2018 rok

 20. Załącznik Nr 11 do SIWZ - Uchwała w spr. zmiany budżetu na 2018 rok (ostatnia)

 21. Załącznik Nr 12 do SIWZ - Projekt uchwały WPF na 2018 rok

 22. Załącznik Nr 13 do SIWZ - Uchwała w spr WPF na 2018 rok (ostatnia zmiana)

 23. Załącznik Nr 14 do SIWZ - Opinia RIO w spr proj uchwały budżetowej na 2018 rok

 24. Załącznik Nr 15 do SIWZ - Opinia RIO w spr. projektu WPF na 2018 rok

 25. Załącznik Nr 16 do SIWZ - Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu w proj. budżetu na 2018 rok

 26. Załącznik Nr 17 do SIWZ - Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu w Uchwale budż. na 2018 rok

 27. Załącznik Nr 18 do SIWZ - Opinia RIO o prawidł. kwocie długu 2018

 28. Załącznik Na 19 do SIWZ - Opinia RIO o prawidł. możliwości spł. kredytu długoterm

 29. Załącznik Nr 20 do SIWZ - Ostatnia inform o st.mienia komunalnego (za 2017 rok)

 30. Załącznik Nr 21 do SIWZ - Zarządz. Wójta w spr. zaciągnięcia kredytu długotermin

 31. Załącznik Nr 22 do SIWZ - Informacja o zobowiązaniach Gminy Tarnawatka z tytułu kredytów i pożyczek (stan na 08.10.2018rok)

 

Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ Nr 1

Protokół z otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-09 08:25:54
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2018-10-08 14:08:49
Odsłon: 419
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatności

  Akceptuję politykę cookies.