Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa oczyszczalni ścieków, przepompowni sieciowych i zakup urządzeń do gospodarki ściekowej w aglomeracji Tarnawatka”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA TARNAWATKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950368983

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lubelska 39

1.5.2.) Miejscowość: Tarnawatka

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-604

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 846624710

1.5.8.) Numer faksu: 846624724

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnawatka.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa oczyszczalni ścieków, przepompowni sieciowych i zakup urządzeń do gospodarki ściekowej w aglomeracji Tarnawatka”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-556f6a93-d2a3-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00158232

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037897/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa oczyszczalni ścieków, pompowni sieciowych i zakup urządzeń do gospodarki ściekowej w aglomeracji Tarnawatka

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://tarnawatka.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej:
https://tarnawatka.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ogólne zasady korzystania z Platformy:
zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://tarnawatka.ezamawiajacy.pl lub
https://oneplace.marketplanet.pl. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony
https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta.
Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza
hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2
dni roboczych, dlatego też Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia
oferty w postaci elektronicznej. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu.
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie
elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich
wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Składany wniosek można przesłać za pośrednictwem
Platformy Zakupowej w zakładce "ZADAJ PYTANIE" ” lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”. W celu zadania pytania
Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym
należy uzupełnić wszystkie dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z
wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ. Wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania
pytania poprzez komunikat systemowy "pytanie wysłane".
Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem,
że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania
odpowiednio ofert. Ewentualne przedłużenie
terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. Treść zapytań wraz z
wyjaśnieniami bądź informację o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy
Zakupowej. 8. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy,
Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma Zakupowa, tel. +48 22 576 22 23
(infolinia dostępna codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00) e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Korzystanie z
Platformy jest bezpłatne.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Przebudowa oczyszczalni ścieków, przepompowni sieciowych i zakup urządzeń do gospodarki ściekowej w aglomeracji
Tarnawatka” (znak zamówienia IR.271.7.2022.MT), zawarcia umowy jest Wójt Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604
Tarnawatka, dane kontaktowe: Tel. (84) 662 47 10
- Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Tarnawatka jest Pani Katarzyna Jakubiec kontakt e- mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Podstawę prawną do przetwarzania przez administratora Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych z późn. zm. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Administrator Danych Osobowych przetwarza Pani/Pana dane w
zakresie niezbędnym do realizacji celu, jakim jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn „Przebudowa oczyszczalni ścieków, przepompowni sieciowych i zakup urządzeń do gospodarki ściekowej w aglomeracji
Tarnawatka” (znak zamówienia IR.271.7.2022.MT), „Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy pzp. Dane mogą być przekazane innym podmiotom
publicznym, które z mocy przepisów prawa mają do tego uprawnienie.
1. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo:
? dostępu do treści danych - art. 15 RODO,
? ich sprostowania - art. 16 RODO?,
? do ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO. ?? ?
2. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
? usunięcia danych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e,
? prawo do przenoszenia danych wynikające z art. 20 RODO,
? prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na fakt, że podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z Pzp, konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają w Pzp,
4. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
5. Dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu i profilowaniu.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których dane te są przetwarzane,
zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, oraz czas niezbędny do zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej, praw innej lub innych osób fizycznych i prawnych, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego.
7. Ma Pani/Pan możliwość wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Gminę Tarnawatka w związku z realizacją
zamówienia publicznego w siedzibie urzędu
Wyjaśnienia
* prawo do sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników.
?????? ? prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IR.271.7.2022.MT

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 3307848,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

przepompowni sieciowych i zakup urządzeń do gospodarki ściekowej w aglomeracji Tarnawatka” w formule zaprojektuj i
wybuduj
2) Zakres zadania obejmuje:
a) Dokumentację projektową (opis w pkt 5 poniżej)
b) Naprawa istniejącego punktu zlewnego ścieków dowożonych wraz z remontem zbiorników retencyjnych ścieków
dowożonych;
c) Zadaszenie istniejącego zbiornika reaktora biologicznego oraz jego remont, polegający na organizacji:
 reaktora biologicznego w hybrydowej technologii przepływowej ze złożami stacjonarnymi i nowym wysokowydajnym
systemem napowietrzania,
 osadnika wtórnego z nowym wyposażeniem.
d) Wykonanie nowego zbiornika osadów nadmiernych wraz z wyposażeniem;
e) Wykonanie nowej suchej pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego;
f) W istniejącym budynku oczyszczalni:
 nowa instalacja do oczyszczania mechanicznego ścieków ze skratek i piasku (sitopiaskownik), usunięcie istniejącego  remont stacji odwadniania i higienizacji osadu;
 wymiana dmuchaw;
 wymiana kotła CO oraz zbiornika CWU na olej opałowy wraz z armaturą, pomp obiegowych ;
 wymiana grzejników wraz z głowicami termostatycznymi;
 wymiana armatury wodociągowej w budynku ( krany czerpalne);
 wymiana drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych w hali technologicznej 2szt.;
 wymiana drzwi wewnętrznych bez ościeżnicy 1 szt.;
 wymiana wentylatora dachowego
 wymiana nagrzewnicy w instalacji wentylacji hali technologicznej;
 wymiana oświetlenia hali technologicznej
 malowanie ścian hali technologicznej oraz pozostałych pomieszczeń budynku oczyszczalni;
 malowanie ścian zewnętrznych budynku oczyszczalni
g) Wymiana hydrantu ppoż zewnętrznego wraz z armaturą
h) Remont przepompowni technologicznej;
i) Remont punktu pomiarowego (wymiana przepływomierza);
j) Remont przepompowni ścieków oczyszczonych;
k) Przebudowa i/lub budowa instalacji i wewnątrzzakładowych sieci technologicznych, wodociągowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, elektrycznych w zakresie niezbędnym do zapewnienia właściwego funkcjonowania oczyszczalni jako całości;
l) Wykonanie nowego ogrodzenia działki nr 4/5 oraz nowych nasadzeń iglaków;
m) Remont istniejących przepompowni sieciowych oznaczonych numerami P1, P2A, P2B, P3, P4, P5, P8 (wymiana pomp z
armaturą i osprzętem, szaf sterowniczych z wyposażeniem)
n) Elektryka, automatyka i sterowanie wg. specyfikacji opisanej w zał Nr 7 do PFU
o) Konserwacja stacji trafo zasilającego oczyszczalnię;
p) Budowa instalacji fotowoltaicznej 50 kW, wymiana licznika na ZMD310 oraz przerobienie pomiaru energii elektrycznej na
oczyszczalni z półpośredniego na bezpośredni;
q) Budowa światłowodu;
r) Dostawa fabrycznie nowych pojazdów: ciągnik kołowy z ładowaczem czołowym, beczka asenizacyjna na ramie 5m3
s) Dostawa wyposażenia oczyszczalni : miernik przenośny tlenu, gazów palnych i wybuchowych ; zestaw bezpieczeństwa 2
kpl.( szelki, linka, kask); wentylator do przewietrzania zbiorników i studni kanalizacyjnych; korki do kanalizacji dla średnic
160-300 mm, drabina aluminiowa 8 m, spawarka inwertorowa 200 A, pralka automatyczna, kosa spalinowa;
t) Dostawa kontenera otwartego KP7 z zaczepem hakowym;
u) Dostawa agregatu prądotwórczego na przyczepie o mocy odpowiedniej do zasilania oczyszczalni.
v) Udrożnienie rowów melioracyjnych odprowadzających ścieki ( usunięcie zatamowań , odmulenie części rowów na
odcinku od wylotu do rzeki
w) Rozruch technologiczny oczyszczalni
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno-Użytkowy, (załącznik nr 1 do SWZ) oraz SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09332000-5 - Instalacje słoneczne

16700000-2 - Ciągniki

32562200-2 - Światłowodowe kable telekomunikacyjne

34144500-3 - Pojazdy do transportu odpadów i ścieków

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45252000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów

45252100-9 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

45252140-1 - Roboty budowlane w zakresie zakładów odwadniania osadów

45252200-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający, przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zastosuje
kryterium:
cena (C)– 60 pkt
długość okresu gwarancji (G)– 40 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają
warunki udziału, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszym SWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału dotyczące:
1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
a) Wykonawca winien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 1000000,00 złotych
4) Zdolności technicznej lub zawodowej.
a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia i obsadzenia niżej podanych stanowisk:
 Kierownik budowy – uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej bez
ograniczeń lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami sanitarnymi,
 Kierownik robót ogólnobudowlanych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami
konstrukcyjno – budowlanymi
 Kierownik robót elektrycznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 Projektanci w branżach: sanitarnej, konstrukcyjno-budowlanej, teletechnicznej i elektrycznej - uprawnienia zawodowe do
projektowania w poszczególnych specjalnościach,
Uwaga: przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.
1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j.Dz.U. z 2020r.,poz. 220).
b) Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegające na wykonaniu budowy lub przebudowy
oczyszczalni ścieków o wartości co najmniej 1 500 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych);
3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
4. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do
warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza się łączne spełnianie warunku udziału w
postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualne
na dzień skł. ofert ośw. o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełn. War. udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do
wykluczenia z postępow – zał.nr 4 do SWZ.
2. Ośwe skł. jest pod rygorem nieważności w formie elektr. lub w postaci elektron. opatrzonej podpisem zaufanym, lub osobistym.
3. Ośw. składają odrębnie:
- każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udziel zamów. W takim przypadku ośw. potwierdza brak podstaw wykluczenia
Wykonawcy oraz spełnianie war. udziału w postęp. w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie war. udziału w
postępow;
- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się Wykonawca
4. Do oferty wykonawca załącza również:
a) pełnomocnictwo;
b) ośw. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
c) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (składane wraz z ofertą).
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udziel zamów, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są
zobowiązani dołączyć do oferty ośw., z którego wynika, które rob. budowl, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy
wykonają rob budowl lub usługi, do real których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani dołączyć
do oferty ośw, z którego wynika, które rob budowl, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
7. Wymagana forma:
Wykonawcy składają ośw w formie elektr. lub w postaci elektr opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby
upoważnionej do reprezentowania.
- W przypadku gdy ośw. zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem,
przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio Wykonawca lub
Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz.
8. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych śr dowodowych:
1) potwierdzających speł war udziału w post:
- Informację banku lub spółdz kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych śr finans lub zdolność
kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;, przy czym z informacji tej musi wynikać, że
Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000,00 zł ( jeden milion złotych).
- Wykaz osób posiadających uprawnienia do kier robotami w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
elektrycznej i sanitarnej oraz projektowej, (zał nr 5 do SWZ);
- Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej
jedną polegającą na wykonaniu budowy lub przebudowy oczyszczalni ścieków o wartości co najmniej 1 500 000,00 zł brutto
(słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych brutto) (zał nr 6 do SWZ) oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie
- ośw wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który
złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej Zał nr 9 do SWZ
Szczegóły o podmiotowych śr dowodowych w dziale XI SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 40 000,00 PLN.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu (kwota wadium powinna znajdować się na koncie zamawiającego przed terminem otwarcia ofert)
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020r., poz. 299).
4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na konto Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim nr: 23 9639 1064
2003 6400 0026 0008 z dopiskiem jakiego postępowania dotyczy.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp,
wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą.
8. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto zamawiającego.
9. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie,
zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania.
10. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 98 ustawy Pzp

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy .ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Umocowanie Pełnomocnika musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Pełnomocnictwo
powinno jednoznacznie określać postępowanie i precyzować zakres umocowania, musi też wymieniać wszystkich
Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Na dokumencie pełnomocnictwa, w imieniu poszczególnych
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, muszą podpisać się osoby, które są uprawnione do
działania w imieniu poszczególnych Wykonawców.
3. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w
formie pisemnej w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosowanie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego
1991 r. prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też
opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem
zaufanym lub podpisem mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez
upełnomocnionego.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w art.
125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie
uregulowanym w art. 439, 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
5. Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy odbywać się będzie następująco:
a) za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – płatność jednorazowa ze środków
własnych Zamawiającego;
b) za realizację robót płatność w dwóch transzach:
 pierwsza po zakończeniu i odbiorze wydzielonego zakresu prac w wysokości nie wyższej niż 50 % kwoty wynagrodzenia;
 druga po zakończeniu i odbiorze końcowym realizacji inwestycji w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia.
6. Zamawiający jest zobowiązany do ustanowienia nadzoru inwestorskiego.
7. Zamawiający zapewnia, iż w przypadku zaistnienia ewentualnych sporów w relacjach z Wykonawcą o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, o poddaniu tych sporów mediacjom lub innemu
polubownemu rozwiązania sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.
8. Umowa z Wykonawcą robót przewidywać będzie zapewnienie finansowania przez Wykonawcę inwestycji w części
niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego , na czas poprzedzający wypłatę z Promesy na zasadach wskazanych w pkt
5 z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy robót w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w
terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-10 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://tarnawatka.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-10 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, najpóźniej przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest przedłożyć umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została wybrana.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załączniki
nr 3 do SWZ
4. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia umowy w terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z uwzględnieniem treści art. 577 ustawy
Pzp.
5. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem ww. terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego została złożona tylko jedna oferta.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może
dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać
najkorzystniejsza ofertę albo unieważnić postępowanie.
7. Przed zawarciem umowy Zamawiający żąda aby wykonawca złożył dokumenty dotyczące uprawnień Kierownika Budowy/
Kierowników Robót (poświadczone za zgodność z oryginałem decyzje o nadaniu uprawnień, oraz informacje o
przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa).

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załączniki do SWZ:

Załącznik Nr 1 do SWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy

Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz oferty,

Załącznik Nr 3 do SWZ - Wzór umowy

Załącznik Nr 4 do SWZ - Oświadczenie art. 125 ustawy

Załącznik Nr 5 do SWZ - Wykaz osób do wykonania zamówienia

Załącznik Nr 6 do SWZ - Wykaz robót budowlanych,

Załącznik Nr 7 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (składane wraz z ofertą),

Załącznik Nr 8 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składane na podstawie art. 117 ust. 4

Załącznik Nr 9 do SWZ- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 10 do SWZ - Instrukcja dla wykonawcy eZamawiający

 

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania - UNIEWAŻNIENIE

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.