Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnawatka-Tartak”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA TARNAWATKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950368983

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lubelska 39

1.5.2.) Miejscowość: Tarnawatka

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-604

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 846624710

1.5.8.) Numer faksu: 846624724

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnawatka.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnawatka-Tartak”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7e0b2ba2-c541-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00135128

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037897/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnawatka-Tartak

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://tarnawatka.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej: https://tarnawatka.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ogólne zasady korzystania z Platformy: zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://tarnawatka.ezamawiajacy.pl lub
https://oneplace.marketplanet.pl. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony
https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta.
Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych, dlatego też Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu.
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Składany wniosek można przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej w zakładce "ZADAJ PYTANIE" ” lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”. W celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić wszystkie dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z
wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ. Wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "pytanie wysłane".
Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert. Ewentualne przedłużenie
terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bądź informację o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej. 8. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma Zakupowa, tel. +48 22 576 22 23 (infolinia dostępna codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00) e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Korzystanie z
Platformy jest bezpłatne.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnawatka-Tartak” (znak zamówienia IR.271.5.2022.MT), zawarcia umowy jest Wójt Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, dane kontaktowe: Tel. (84) 662 47 10
- Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Tarnawatka jest Pani Katarzyna Jakubiec kontakt e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Podstawę prawną do przetwarzania przez administratora Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Administrator Danych Osobowych przetwarza Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji celu, jakim jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnawatka-Tartak” (znak zamówienia IR.271.5.2022.MT), „Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy pzp. Dane mogą być przekazane innym podmiotom publicznym, które z mocy przepisów prawa mają do tego uprawnienie.
1. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo:
 dostępu do treści danych - art. 15 RODO,
 ich sprostowania - art. 16 RODO⃰,
 do ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO. ⃰⃰ ⃰
2. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
 usunięcia danych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e,
 prawo do przenoszenia danych wynikające z art. 20 RODO,
 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na fakt, że podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z Pzp, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają w Pzp,
4. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu i profilowaniu.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których dane te są przetwarzane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, oraz czas niezbędny do zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej, praw innej lub innych osób fizycznych i prawnych, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
7. Ma Pani/Pan możliwość wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Gminę Tarnawatka w związku z realizacją zamówienia publicznego w siedzibie urzędu
Wyjaśnienia
* prawo do sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
⃰⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰ prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IR.271.5.2022.MT

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 715871,85 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane przy zadaniu pod nazwą „Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnawatka-Tartak”
2) Zakres zadania obejmuje:
a) Roboty budowlane – branża budowlane
- roboty murowe w budynku istniejącym
- posadzki w budynku istniejącym
- tynki i okładziny w istniejącym budynku
- stolarka okienna i drzwiowa w istniejącym budynku
- malowanie w istniejącym budynku
- podłogi i posadzki – rozbudowa
- tynki i okładziny – rozbudowa
- stolarka okienna
- malowanie – rozbudowa
- ocieplenie stropu
- ocieplenie ścian zewnętrznych
- chodniki
- drogi i place
b) Roboty budowlane – branża sanitarna
- wewnętrzna instalacja c.o.
- wewnętrzna instalacja wentylacji
c) Roboty budowlane – branża elektryczna
d) Zjazd z drogi krajowej nr 17 do budynku świetlicy
e) Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarnawatka-Tartak

Przedmiot zamówienia nie obejmuje następujących robót wykazanych w projekcie budowlanym – branża budowlana:
a) Roboty fundamentowe – rozbudowa
b) Roboty murowe – rozbudowa
c) Więźba dachowa i dach
d) Pokrycie dachowe

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają projekty budowlane, przedmiary robót oraz specyfikacje, (załącznik nr 1 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający, przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zastosuje
kryterium:
cena (C)– 60 pkt
długość okresu gwarancji (G)– 40 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: długośc okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszym SWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału dotyczące:
1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
a) Wykonawca winien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 300000,00 złotych
4) Zdolności technicznej lub zawodowej.
a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i obsadzenia niżej podanych stanowisk:
 Kierownik budowy - Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń
 Kierownik robót - Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 Kierownik robót - Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
b) Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegające na wykonaniu budowy lub przebudowy obiektu kubaturowego o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych);
3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza się łączne spełnianie warunku udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga
złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualne na dzień skł. ofert ośw. o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełn. War. udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępow – zał.nr 4 do SWZ.
2. Ośwe skł. jest pod rygorem nieważności w formie elektr. lub w postaci elektron. opatrzonej podpisem zaufanym, lub osobistym.
3. Ośw. składają odrębnie:
- każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udziel zamów. W takim przypadku ośw. potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie war. udziału w postęp. w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie war. udziału w
postępow;
- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się Wykonawca
4. Do oferty wykonawca załącza również:
a) pełnomocnictwo;
b) ośw. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
c) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (składane wraz z ofertą).
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udziel zamów, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty ośw., z którego wynika, które rob. budowl, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają rob budowl lub usługi, do real których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty ośw, z którego wynika, które rob budowl, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
7. Wymagana forma:
Wykonawcy składają ośw w formie elektr. lub w postaci elektr opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania.
- W przypadku gdy ośw. zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz.
8. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych śr. dowodowych:
1) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
- Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych śr. finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem z której musi wynikać, że Wykonawca posiada śr. finan lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 300000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).
- Wykaz osób posiadających uprawnienia do kierowania robotami w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
elektrycznej i sanitarnej, (zał. nr 5 do SWZ);
- Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty, co najmniej jedną polegającą na wykonaniu budowy lub przebudowy obiektu kubaturowego o wartości co najmniej 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych brutto) (zał. nr 6 do SWZ) oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane.
- Ośw wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku lub przynależności do tej samej gr kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertęzgodnie ze wzorem stanowiącym zał nr 9 do SWZ
Szczegóły o podmiotowych śr dowodowych w dziale XI SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 5 000,00 PLN.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu (kwota wadium powinna znajdować się na koncie zamawiającego przed terminem otwarcia ofert)
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020r., poz. 299).
4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na konto Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim nr: 23 9639 1064 2003 6400 0026 0008 z dopiskiem jakiego postępowania dotyczy.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą.
8. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto zamawiającego.
9. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie, zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania.
10. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 98 ustawy Pzp

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy .ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Umocowanie Pełnomocnika musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie i precyzować zakres umocowania, musi też wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Na dokumencie pełnomocnictwa, w imieniu poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, muszą podpisać się osoby, które są uprawnione do działania w imieniu poszczególnych Wykonawców.
3. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosowanie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zamawiający udzieli zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 5 ust. 1 umowy.
2. W celu uzyskania zaliczki Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zabezpieczenia zwrotu zaliczki w formie, o której mowa w ust. 7.
3. Zaliczka zostanie wypłacona w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury zaliczkowej wraz z zabezpieczeniem, o którym mowa w ust. 7.
4. Płatność zaliczkowa będzie zwrócona poprzez potrącenie z kwot należnej do zapłaty z wynagrodzenia ustalonego w odbiorze końcowym robót.
5. Jako termin rozliczenia zaliczki będzie przyjmowany dzień złożenia przez Wykonawcę właściwie sporządzonej, potwierdzonej przez inspektora nadzoru faktury końcowej za wykonane roboty budowlane wraz z protokołem ich odbioru;
6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie zaliczki w terminie 30 dni od dnia rozliczenia zaliczki i potwierdzenia przez Zamawiającego należytego wykonania zamówienia.
7. Zabezpieczenie płatności zaliczkowej będzie miało formę określoną w art. 442 ust. 3 pkt 2 i 3, wniesione w jednej z form określonych w art. 442 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień publicznych i będzie opiewało na pełną wysokość płatności zaliczkowej. W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca jest uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia płatności zaliczkowej. Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe przekazane na poczet zabezpieczenia będą bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wykonawca zapewni, że gwarancja będzie ważna i wykonalna, aż do zwrotu płatności zaliczkowej.
8. Jeżeli warunki zabezpieczenia podają jej termin wygaśnięcia, a płatność zaliczkowa nie została zwrócona Zamawiającemu na 30 dni przed upływem tego terminu, to Wykonawca będzie przedłużał ważność tej gwarancji, aż do chwili zwrotu płatności zaliczkowej.
9. Jeżeli Wykonawca nie przedłuży ważności zabezpieczenia płatności zaliczkowej na 30 dni przed upływem ważności zabezpieczenia, wówczas Zamawiający jest uprawniony do dokonania wypłaty kwot z zabezpieczenia płatności zaliczkowej. Uzyskana kwota zostanie zatrzymana tytułem przedłużonego zabezpieczenia płatności zaliczkowej lub zatrzymana tytułem zwrotu płatności zaliczkowej.
10. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, w tym z przyczyn o których mowa w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest, na wezwanie Zamawiającego, do zwrotu zaliczki, która nie została rozliczona w należnym wynagrodzeniu do czasu odstąpienia od umowy.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 3 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp, katalog dopuszczalnych zmian umowy określono w załączniku nr 3 do SWZ – Wzór umowy
3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-11 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://tarnawatka.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-11 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, najpóźniej przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest przedłożyć umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została wybrana.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załączniki
nr 3 do SWZ
4. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia umowy w terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z uwzględnieniem treści art. 577 ustawy
Pzp.
5. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem ww. terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego została złożona tylko jedna oferta.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może
dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać
najkorzystniejsza ofertę albo unieważnić postępowanie.
7. Przed zawarciem umowy Zamawiający żąda aby wykonawca złożył dokumenty dotyczące uprawnień Kierownika Budowy/
Kierowników Robót (poświadczone za zgodność z oryginałem decyzje o nadaniu uprawnień, oraz informacje o
przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa).

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załączniki do SWZ

Załącznik Nr 1 do SWZ - Projekty budowlane, SSTWiORB, przedmiary (część 1 z 5)

Załącznik Nr 1 do SWZ - Projekty budowlane, SSTWiORB, przedmiary (część 2 z 5)

Załącznik Nr 1 do SWZ - Projekty budowlane, SSTWiORB, przedmiary (część 3 z 5)

Załącznik Nr 1 do SWZ - Projekty budowlane, SSTWiORB, przedmiary (część 4 z 5)

Załącznik Nr 1 do SWZ - Projekty budowlane, SSTWiORB, przedmiary (część 5 z 5)

Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz oferty,

Załącznik Nr 3 do SWZ - Wzór umowy

Załącznik Nr 4 do SWZ - Oświadczenie art. 125 ustawy

Załącznik Nr 5 do SWZ - Wykaz osób do wykonania zamówienia

Załącznik Nr 6 do SWZ - Wykaz robót budowlanych,

Załącznik Nr 7 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (składane wraz z ofertą),

Załącznik Nr 8 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składane na podstawie art. 117 ust. 4

Załącznik Nr 9 do SWZ- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 10 do SWZ - Instrukcja dla wykonawcy eZamawiający

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zaktualizowana Specyfikacja Warunków Zamówienia 

Pytania i odpowiedzi do SWZ Nr 1

 

Informacja o kwocie na sfinansowanie zadania

 

 Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.