Gmina Tarnawatka w 2019 roku rozpoczęła realizację projektu pod nazwą:

 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Tarnawatka”

realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa V „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna”

Działanie 5.2 „Efektywność energetyczna sektora publicznego”

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest ograniczenie niskiej emisji, poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej - Urząd Gminy w Tarnawatce oraz Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Tarnawatce. Zaplanowany zakres robót budowlanych obejmuje termomodernizację ww. budynków. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza, zostanie zredukowana emisja zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę starych systemów grzewczych o niskiej sprawności energetycznej jak również montaż instalacji urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii (instalacja fotowoltaiczna). Zakres prac obejmuje m.in.: wymianę kotłów i instalacji c.o. wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazu dla potrzeb kotłowni, zamurowanie okna, docieplenie stropu, stropodachu, ścian zewnętrznych, montaż nawiewników higrosterowalnych, wymianę stolarki okiennej, wymianę drzwi zewnętrznych, docieplenie dachu, montaż instalacji fotowoltaicznych. Dzięki realizacji projektu zmniejszy się emisja gazów z procesu spalania do atmosfery w tym CO2, obniżone zostaną koszty za energię elektryczną oraz poprawie ulegnie stan techniczny obiektu. Grupę docelową projektu, która odniesie bezpośrednie korzyści z realizacji projektu na poziomie jego realizacji stanowią pracownicy UG, uczniowie i pracownicy Szkoły Podst. i Gimn. w Tarnawatce, jak również mieszkańcy Gminy, którzy odczują realną poprawę stanu jakości powietrza. Wpłynie to zdecydowanie na podniesienie jakości życia mieszkańców a dzięki zmniejszeniu zanieczyszczeń dostarczanych do powietrza poprawi się ich kondycja zdrowotna. Korzyści wynikające z projektu zauważalne będą również na szczeblu przyrodniczym. Kluczowymi rezultatami projektu będą m.in.: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 1417,58 GJ/rok, Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych:120,43 CO2/rok, Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych: 0,0025 MW.

Czas realizacji projektu – 2019-2021 rok

 Umowę na realizację projektu pomiędzy Gminą Tarnawatka a Zarządem Województwa Lubelskiego podpisano dnia 29.10.2019 rok.

Szacunkowy koszt inwestycji

Wydatki ogółem – 2 568 499,24 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne – 1 660 216,51 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR – 1 411 183,99 PLN

Wkład własny Gminy Tarnawatka - 1 157 315,25 PLN

 Wszelkich informacji udziela:

Pan Marek Tyrka

Urząd Gminy Tarnawatka

ul. Lubelska 39

22-604 Tarnawatka

tel (0-84) 662 47 10

fax. (0-84) 662 47 24

 

 

logo rpo

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.