Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2014 roku

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536)

WÓJT GMINY TARNAWATKA

ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w 2014.

  1. Rodzaj wspieranych zadań:

Organizacja niekomercyjnych przedsięwzięć sportowych dla wszystkich, popularyzacja rozwoju kultury fizycznej i zdrowego trybu życia.

II. Wysokość środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Tarnawatka na dotacje w/w zadań w roku 2014 wynosi – 3 000,00zł (słownie: trzy tysiące złotych).

III. Zasady przyznawania dotacji

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536).

2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania(Dz. U. z 2011r. Nr 6 poz. 25).

3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

  1. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

  2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania(Dz. U. z 2011r. Nr 6 poz. 25).

  3. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego ze wzorem określonym Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania(Dz. U. z 2011r. Nr 6 poz. 25).

  4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, kiedy wpłynie jedna oferta.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

1. Termin realizacji zadania: zadania powinno być zrealizowane w 2014 roku (od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2014 roku).

2. Podmioty realizujące powyższe zadanie powinny posiadać niezbędne doświadczenie i spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536). i Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania(Dz. U. z 2011r. Nr 6 poz. 25).

V. Termin składania ofert.

1. Oferty należy składać do dnia 23 października 2014 roku do godziny 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy pokój Nr 16.

2. Do ofert powinny być dołączony odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające statut prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

  1. Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 27października 2014 roku.

  2. Wyboru ofert dokona Wójt Gminy Tarnawatka na podstawie protokołu Zespołu Opiniującego.

3. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536)

  1. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnawatka oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

VII. Zadania zrealizowane w poprzednim roku.

W roku 2013 wysokość dotacji przekazanej dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego:

2 500,00 zł. dla „Stowarzyszenia Wzgórze Przyjaźni”.

6 000,00 zł. dla „Stowarzyszenia Zielony Domek”

4 000,00 zł. dla „Gminnego Klubu Sportowego” Tarnawatka.

5 784,94 zł. dla „Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Tarnawatka”.

2 996,91 zł. dla „Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Tarnawatka”.

9 852,20 zł. dla „Stowarzyszenia Wzgórze Przyjaźni”.

9 852,20 zł. dla „Stowarzyszenia Wzgórze Przyjaźni”.

Szczegółowe informacje o konkursie, wykazie zadań, kryteriach oceny ofert i warunkach realizacji zadań znajdują się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39 oraz na stronie BIP gminy:

www.tarnawatka.bip.lublin.pl

 

Wójt

/-/ Piotr Pasieczny

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2014-10-02 00:00:00
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 11860
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatności

  Akceptuję politykę cookies.