WÓJT GMINY TARNAWATKA OGŁASZA DRUGI NIEOGRANICZONY PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO:

Dane dotyczące pojazdu

Marka: FIAT Typ: 223 Wariant: AXL1A Numer identyfikacyjny pojazdu: ZFA22300005542494 Nazwa handlowa: FIAT DOBLO Rok produkcji: 2007 Nr rejestracyjny: LTM 20KV Liczba miejsc siedzących: 5 Paliwo: olej napędowy Data pierwszej rejestracji: 25.09.2007 Data ważności przeglądu technicznego: 28.10.2023 Wskazania drogomierza: 343 652 km Kolor powłoki lakierniczej: Szary Rodzaj skrzyni biegu: manualna Pojemność silnika / moc silnika: 1910 ccm / 77kW (105KM) Pojazd zarejestrowany na: Urząd Gminy Tarnawatka

Nazwa sprzedającego

Gmina Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka

NIP: 921-19-81-850

Cena wywoławcza

Cena wywoławcza pojazdu została ustalona na kwotę: 8000,00 zł brutto (słownie: osiem tysięcy 00/100), w tym 23 %VAT.

Wadium 800,00 zł. .

Minimalne postąpienie wynosi 100,00 zł.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), przelewem środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy Tarnawatka 23 9639 1064 2003 6400 0026 0008 Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim Oddział w Tarnawatce do dnia 21 sierpnia 2023 r . Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego gminy Tarnawatka. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży pojazdu. Wadium pozostałych uczestników postępowania zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w terminie 7 dni. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU:

Samochód FIAT DOBLO w dobrym stanie technicznym, wyposażony m.in. w centralny zamek, wspomaganie kierownicy, radio, klimatyzacja manualna, ABS, PODUSZKI POWIETRZNE.

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątkowe

Samochód będący przedmiotem przetargu można oglądać w dni robocze w godzinach 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku w miejscowości Tarnawatka przy Urzędzie Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Upoważnionym do kontaktowania się w zakresie udostępnienia przedmiotu sprzedaży oraz udzielania szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu przetargu jest:

  1. Pan Piotr Pankiewicz – tel. 608 579 297

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert (termin przeprowadzenia przetargu)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w terminie wymaganego wadium w wysokości 800,00 zł. Oraz złożenie oferty.

Ofertę należy złożyć Sprzedającemu, siedziba: Urząd Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, pok. nr 16 (sekretariat), w terminie do dnia 22 sierpnia 2023 roku, do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, w dniu 22 sierpnia 2023 r. o godzinie 10:15 pok. Nr 7.

Otwarcie ofert jest jawne.

UWAGA - za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Sprzedającego.

Tryb przetargu oraz wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

Tryb przetargu: pisemny przetarg nieograniczony. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Można złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Pisemną ofertę należy złożyć wg załączonego wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "Oferta na zakup samochodu: FIAT DOBLO”. Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium(potwierdzenie wykonania przelewu). W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny wyciąg z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

Nabywcą zostanie oferent, który zaoferuje najwyższą cenę zakupu samochodu spośród ofert nie podlegających odrzuceniu biorących udział w postępowaniu. W przypadku, gdy kilku oferentów zaoferuje tę samą cenę za samochód, przetarg zostanie przeprowadzony w formie aukcji między tymi oferentami. O miejscu i terminie aukcji zostaną powiadomieni oferenci, którzy złożyli równorzędne oferty. Cena zaproponowana w aukcji musi być wyższa od ceny zaproponowanej w ofercie pisemnej. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek oferty, bez podania przyczyny. Do niniejszego przetargu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest na stronie: https://etarnawatka.pl// oraz http://www.tarnawatka.bip.mbnet.pl// a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tarnawatka.

Informacje dotyczące odrzucenia oferty

Oferta podlega odrzuceniu jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu, a także gdy nie zwiera danych i dokumentów wskazanych w ogłoszeniu lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

Sprzedający niezwłocznie zawiadomi oferenta o odrzuceniu jego oferty.

 

Zastępca Wójta

Marian Szałapski

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.