OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM

NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO

Wójt Gminy Tarnawatka

ogłasza pierwszy przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu pożarniczego marki FSC Starachowice Star 244L stanowiącego własność Gminy Tarnawatka.

Szczegółowe dane samochodu:

 1. Rodzaj pojazdu Samochód specjalny-pożarniczy

 2. MARKA FSC – STARACHOWICE

 3. MODEL Star 244 L

 4. Rodzaj nadwozia 005

 5. Numer rejestracyjny LTM 96AS

 6. Rok produkcji 1984

 7. Data pierwszej rejestracji: 30.11.1984

 8. Nr nadwozia P244L11D09378

 9. Pojemność silnika 6842,00 cm³

 10. Rodzaj silnika zapłon samoczynny

 11. Moc silnika 110 kW

 12. Maksymalna masa całkowita 10 650kg

 13. Masa własna 7410 kg

 14. Paliwo Olej napędowy

 15. Przebieg 29 270 km

 16. Liczba osi 2

 17. Napęd 4x4

 18. Ilość miejsc 6

 19. Data ważności badania 26.06.2021

  techniczne do

 20. Stan techniczny Nieuszkodzony

 

 

 

Wyposażenie:

 

 1. Zbiornik wody 2 500 l

 2. Autopompa A 16/8

 3. Linia szybkiego natarcia ze +40m

  zwijadłem ręcznym

 4. Kabina czterodrzwiowa,

  jednomodułowa 6-osobowa

  z układem siedzeń 1+1+4

 5. Urządzenia sygnalizacyjno - oświetleniowe, akustyczne i świetlne

 6. Dozownik środka pianotwórczego

 7. Autopompa z urządzeniem odpowietrzajacym

 8. Zbiornik środka pianotwórczego

 9. Działko wodno – Piankowe

W samochodzie wymieniony został przedni most oraz silnik napędowy. W roku 2006 wykonano nową zabudowę pożarniczą, wymieniono zbiornik na wodę, przeprowadzono remont autopompy, naprawę przedniego napędu oraz konserwację podwozia.

Samochód można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w dniach 13.01.2021 r. do 22.02.2021 r.

Osoba do kontaktu: Pan Marek Pasieczny tel. 84 662 47 10 wew. 34.

Cena wywoławcza samochodu wynosi 9 000 zł (zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). Wadium 900 zł. Minimalne postąpienie wynosi 100 zł.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), przelewem środków pieniężnych na rachunek Gminy Tarnawatka 23 9639 1064 2003 6400 0026 0008 Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lub. Oddział w Tarnawatce do dnia 19.02.2021 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego gminy Tarnawatka. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży pojazdu. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w przeciągu 7 dni. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w terminie wymaganego wadium w wysokości 900oraz złożenie oferty. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka lub wysłać pocztą tradycyjną w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2021 roku do godz. 1000 (liczy się data wpływu do Urzędu). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy, w pokój nr 5.

Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

- imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę firmy, siedzibę oferenta, telefon, NIP oraz Regon

- w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny wyciąg z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- oferowaną cenę za przedstawiony pojazd objęty przedmiotem przetargu

- oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu

Po dokonaniu wyboru oferty sprzedający poinformuje oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę o terminie podpisania umowy.

Odbiór pojazdu nastąpi po dokonaniu wpłaty i podpisaniu umowy sprzedaży przez strony.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przteargu bez podania przyczyny.

Wójt Gminy

Piotr Pasieczny

Tarnawatka 13.01.2021 r.

 

star1

star2

star3

star4

star5

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.