Uchwały VIII kadencji Rady Gminy Tarnawatka

Numer, data podjęcia, oraz temat uchwały wyniki głosowania imiennego

 Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania  komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy

Głosowanie

 Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

Głosowanie

 Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy

Głosowanie

Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Głosowanie

Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji 

 Głosowanie

Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy

Głosowanie

Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds opracowania projektu statutu

Głosowanie 

Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnawatka

Głosowanie

Uchwała Nr III/9/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Głosowanie

Uchwała Nr III/10/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Głosowanie

Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok

Głosowanie

Uchwała Nr III/13/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

Głosowanie

Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Głosowanie

Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Gminy Tarnawatka – posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”

Głosowanie

Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie zasiłku celowego realizowanego jako świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Głosowanie

Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Głosowanie

Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2018-2028

Głosowanie

Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2018 rok

Głosowanie

Uchwała Nr IV/20/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2018-2028

Głosowanie

Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2018 rok

Głosowanie

Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Głosowanie

Uchwała Nr IV/23/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

Głosowanie

 Uchwała Nr V/24/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/118/04 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Tarnawatka

Głosowanie

Uchwała Nr V/25/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/2003 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Tarnawatka

Głosowanie

 Uchwała Nr V/26/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat

Głosowanie

 Uchwała Nr V/27/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/217/2014 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Tarnawatka na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Głosowanie

Uchwała Nr V/28/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za ich wykorzystywanie

Głosowanie

Uchwała Nr V/29/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Tarnawatka

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/29/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 1 lutego 2019 roku

Głosowanie

 Uchwała Nr V/30/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu

Głosowanie

Uchwała Nr V/31/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu na realizacje zadania pod nazwą "Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny na bazie istniejącej izby przyjęć oraz budowa lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim"

Głosowanie

Uchwała Nr V/32/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Głosowanie

Uchwała Nr VI/33/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028

Głosowanie

Uchwała Nr VI/34/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Głosowanie

Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Tarnawatka na lata 2019 – 2021

Głosowanie 

Uchwała Nr VI/36/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Tarnawatka na lata 2019 -2021

Głosowanie

Uchwała Nr VI/37/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Głosowanie

Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarnawatka w 2019 rok”

Głosowanie

Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny

Głosowanie

Uchwała Nr VI/40/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnawatka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych obowiązujących od dnia 1 września 2019 roku

Głosowanie

Uchwała Nr VI/41/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Tarnawatka – Tartak

Głosowanie

Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka

Głosowanie

Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka

Głosowanie 

Uchwała Nr VI/44/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla organu wykonawczego jednostki pomocniczej

Głosowanie

Uchwała Nr VI/45/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych

Głosowanie

Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia wójtowi gminy Tarnawatka wotum zaufania

Głosowanie

Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Tarnawatka z wykonania budżetu za 2018 rok

Głosowanie

Uchwała Nr VII/48/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

Głosowanie 

Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2019-2023

Głosowanie

Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

Głosowanie 

Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr V/28/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za ich wykorzystywanie

Głosowanie

Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVII/752/2014 z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Tarnawatka

Głosowanie

Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie ustanowienia, zasad nadawania i wręczania oraz noszenia Odznaki Honorowej Gminy Tarnawatka

Głosowanie

Uchwała Nr VIII/54/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2019-2028

Głosowanie 

Uchwała Nr VIII/55/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok 

Głosowanie
 Uchwała Nr IX/56/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 10 września 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2019-2028  Głosowanie

Uchwała Nr IX/57/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 10 września 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

Głosowanie

Uchwała Nr IX/58/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 10 września 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnawatka

Głosowanie

Uchwała Nr IX/59/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 10 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Tarnawatka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Głosowanie

Uchwała Nr IX/60/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 10 września 2019 roku w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

Głosowanie

Uchwała Nr IX/61/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 10 września 2019 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Głosowanie

Uchwała Nr X/62/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 października 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Głosowanie

Uchwała Nr X/63/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2019-2030

 Głosowanie

Uchwała Nr X/64/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

 Głosowanie

Uchwała Nr X/65/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 października 2019 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok

Głosowanie

Uchwała Nr X/66/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Tarnawatka

Głosowanie

Uchwała Nr X/67/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/144/09 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 marca 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Radę Gminy Tarnawatka

Głosowanie

Uchwała Nr X/68/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Głosowanie

Uchwała Nr X/69/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2020 r. do 2024 r.

Głosowanie

Uchwała Nr X/70/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 października 2019 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

Głosowanie
Uchwała Nr XI/71/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarnawatka" Głosowanie
Uchwała Nr XI/72/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty Głosowanie
Uchwała Nr XI/73/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym Głosowanie
Uchwała Nr XI/74/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Głosowanie
Uchwała Nr XI/75/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie terminu, częstotliwości i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Głosowanie
Uchwała Nr XI/76/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Głosowanie
Uchwała Nr XI/77/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania Głosowanie
Uchwała Nr XI/78/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi Głosowanie
Uchwała Nr XI/79/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Głosowanie
Uchwała Nr XI/80/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Odznaki Honorowej Gminy Tarnawatka Głosowanie
Uchwała Nr XI/81/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tarnawatka w roku szkolnym 2019/2020 Głosowanie
Uchwała Nr XI/82/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Tarnawatka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok" Głosowanie
Uchwała Nr XI/83/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Głosowanie
Uchwała Nr XI/84/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii Głosowanie
Uchwała Nr XI/85/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/217/2014 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 marca 2014r. sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Tarnawatka na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, zmienionej uchwałą Rady Gminy Tarnawatka Nr V/27/2019 z dnia 1 lutego 2019r. Głosowanie
Uchwała Nr XI/86/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030 Głosowanie
Uchwała Nr XI/87/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Głosowanie
Uchwała Nr XI/88/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Głosowanie
Uchwała Nr XI/89/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 Głosowanie
 Uchwała Nr XII/90/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarnawatka w 2020 rok” Głosowanie 

Uchwała Nr XII/91/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu

Głosowanie

Uchwała Nr XII/92/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej na terenie gminy Tarnawatka

 
Głosowanie 

Uchwała Nr XII/93/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie przystąpienia Gminy Tarnawatka do stowarzyszenia Euroregion „Roztocze”

 
Głosowanie
 Uchwała Nr XII/94/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie 1 m 2 pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Tarnawatka Głosowanie 

Uchwała Nr XII/95/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030

 
Głosowanie 

Uchwała Nr XII/96/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

 
 Głosowanie 

Uchwała Nr XIII/97/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2020-2030

Głosowanie

Uchwała Nr XIII/98/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Głosowanie

Uchwała Nr XIII/99/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/83/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Głosowanie

Uchwała Nr XIII/100/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości

Głosowanie

Uchwała Nr XIII/101/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej na terenie gminy Tarnawatka

Głosowanie

Uchwała Nr XIII/102/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tarnawatka

Głosowanie

Uchwała Nr XIV/103/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie udzielenie Wójtowi Gminy wotum zaufania

Głosowanie

Uchwała Nr XIV/104/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Tarnawatka z wykonania budżetu za 2019 rok

Głosowanie

Uchwała Nr XIV/105/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

Głosowanie

Uchwała Nr XIV/106/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2020-2030

Głosowanie

Uchwała Nr XIV/107/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Głosowanie

Uchwała Nr XIV/108/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tarnawatka w roku szkolnym 2020/2021

Głosowanie

Uchwała Nr XIV/109/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia

Głosowanie

Uchwała Nr XV/110/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2020-2030

Głosowanie

Uchwała Nr XV/111/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Głosowanie

Uchwała Nr XV/112/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 października 2020 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok

Głosowanie

Uchwała Nr XV/113/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 października 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Tarnawatka

Głosowanie

Uchwała Nr XV/114/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Głosowanie

Uchwała Nr XV/115/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 października 2020 roku w sprawie przystąpienia Gminy Tarnawatka do Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze

Głosowanie

Uchwała Nr XV/116/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 października 2020 roku w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Tarnawatka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok"

Głosowanie

Uchwała Nr XV/117/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 października 2020 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Głosowanie

Uchwała Nr XV/118/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 października 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Głosowanie

Uchwała Nr XV/119/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 października 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka

Głosowanie

Uchwała Nr XV/120/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/83/2019 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Głosowanie

Uchwała Nr XVI/121/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Głosowanie

Uchwała Nr XVI/122/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Głosowanie

Uchwała Nr XVI/123/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

Głosowanie

Uchwała Nr XVI/124/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2020-2030

Głosowanie

Uchwała Nr XVI/125/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Głosowanie

Uchwała Nr XVII/126/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uznania petycji za bezzasadną

Głosowanie

Uchwała Nr XVII/127/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu

Głosowanie

Uchwała Nr XVII/128/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Głosowanie

Uchwała Nr XVII/129/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Głosowanie

Uchwała Nr XVII/130/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Głosowanie
Uchwała Nr XVIII/131/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawieUchwała Nr XVIII/131/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Hucie Tarnawackiej Głosowanie
Uchwała Nr XVIII/132/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawieUchwała Nr XVIII/132/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tarnawatka na lata 2021-2028 Głosowanie
Uchwała Nr XVIII/133/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawieUchwała Nr XVIII/133/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Głosowanie
Uchwała Nr XVIII/134/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawieUchwała Nr XVIII/134/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 Głosowanie

Uchwała Nr XIX/135/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Tarnawatka

 Głosowanie
 Uchwała Nr XIX/136/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarnawatka w 2021 rok”  Głosowanie

Uchwała Nr XIX/137/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/224/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 15 października 2018 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Tarnawatce oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

Głosowanie 

Uchwała Nr XIX/138/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/122/2020 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawieGłosowanie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

Głosowanie 
 Uchwała Nr XIX/139/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie uznania petycji za bezzasadną  Głosowanie

Uchwała Nr XIX/140/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie uznania petycji za bezzasadną 

 Głosowanie

Uchwała Nr XIX/141/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie uznania petycji za bezzasadną 

 Głosowanie

Uchwała Nr XIX/142/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka 

 Głosowanie

Uchwała Nr XIX/143/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka 

Głosowanie

Uchwała Nr XIX/144/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka 

Głosowanie 

Uchwała Nr XIX/145/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka 

Głosowanie 

Uchwała Nr XIX/146/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka 

Głosowanie 

Uchwała Nr XIX/147/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

 Głosowanie

Uchwała Nr XIX/148/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

 Głosowanie

Uchwała Nr XX/149/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/224/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 15 października 2018 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Tarnawatce oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, zmienionej uchwałą Rady Gminy Tarnawatka Nr XIX/137/2021 z dnia 26 marca 2021 roku

Głosowanie

Uchwała Nr XX/150/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka

Głosowanie

Uchwała Nr XX/151/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka

Głosowanie

Uchwała Nr XX/152/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu na realizacje zadania pod nazwą "Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504L oraz drogi powiatowej nr 3526L od miejscowości Tarnawatka-Tartak do miejscowości Podhorce"

Głosowanie

Uchwała Nr XX/153/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Głosowanie

Uchwała Nr XX/154/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Głosowanie

Uchwała Nr XX/155/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Głosowanie
Uchwała Nr XXI/156/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 7 lipca 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Głosowanie 

Uchwała Nr XXI/157/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 7 lipca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 Głosowanie 
Uchwała Nr XXI/158/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 7 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Tomaszowskiemu  Głosowanie
Uchwała Nr XXI/159/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 7 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości  Głosowanie

Uchwała Nr XXII/160/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia wójtowi gminy Tarnawatka wotum zaufania

Głosowanie

Uchwała Nr XXII/161/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Tarnawatka z wykonania budżetu za 2020 rok

Głosowanie

Uchwała Nr XXII/162/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

Głosowanie

Uchwała Nr XXII/163/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu na realizację zadania pod nazwą "Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504L oraz drogi powiatowej nr 3526L od miejscowości Tarnawatka-Tartak do miejscowości Podhorce"

Głosowanie

Uchwała Nr XXII/164/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Głosowanie

Uchwała Nr XXII/165/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Głosowanie

Uchwała Nr XXII/166/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tarnawatka w roku szkolnym 2021/2022

Głosowanie

Uchwała Nr XXII/167/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Głosowanie

Uchwała Nr XXII/168/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody

Głosowanie

Uchwała Nr XXII/169/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka

Głosowanie

Uchwała Nr XXIII/170/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 22 września 2021 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka

Głosowanie

Uchwała Nr XXIII/171/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 22 września 2021 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka

Głosowanie

Uchwała Nr XXIII/172/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 22 września 2021 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka

Głosowanie

Uchwała Nr XXIII/173/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 22 września 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Tarnawatka i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Głosowanie

Uchwała Nr XXIII/174/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 22 września 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XX/144/09 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 marca 2009 roku w sprawie: określenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Radę Gminy Tarnawatka

Głosowanie

Uchwała Nr XXIII/175/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 22 września 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Głosowanie

Uchwała Nr XXIII/176/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 22 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Głosowanie

Uchwała Nr XXIV/177/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Głosowanie

Uchwała Nr XXIV/178/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Głosowanie

Uchwała Nr XXIV/179/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 października 2021 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Tarnawatka”

Głosowanie

Uchwała Nr XXIV/180/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 października 2021 roku w sprawie wyrażenia woli przejęcia przez Gminę Tarnawatka od Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad gruntów pod drogami o znaczeniu lokalnym wybudowanych/przebudowanych w ramach inwestycji „Budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne” (KP, Część 2) znajdujących się na terenie gminy Tarnawatka oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia zadania zarządzania drogami

Głosowanie

Uchwała Nr XXV/181/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Głosowanie

Uchwała Nr XXV/182/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Głosowanie

Uchwała Nr XXV/183/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tarnawatka

Głosowanie

Uchwała Nr XXV/184/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Głosowanie

Uchwała Nr XXV/185/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Tarnawatka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok"

Głosowanie

Uchwała Nr XXV/186/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok

Głosowanie

Uchwała Nr XXV/187/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Tarnawatka

Głosowanie

Uchwała Nr XXV/188/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

Głosowanie

Uchwała Nr XXV/189/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 26 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Głosowanie

Uchwała Nr XXVI/190/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 07 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Głosowanie

Uchwała Nr XXVII/191/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2021-2030

Głosowanie

Uchwała Nr XXVII/192/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Głosowanie

Uchwała Nr XXVII/193/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarnawatka"

Głosowanie

Uchwała Nr XXVII/194/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Głosowanie

Uchwała Nr XXVII/195/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Głosowanie

Uchwała Nr XXVII/196/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Głosowanie

Uchwała Nr XXVII/197/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnawatka

Głosowanie

Uchwała Nr XXVII/198/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Tarnawatka

Głosowanie

Uchwała Nr XXVII/199/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych Gminy Tarnawatka

Głosowanie

Uchwała Nr XXVII/200/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Tarnawatka

Głosowanie

Uchwała Nr XXVII/201/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030

Głosowanie

Uchwała Nr XXVII/202/2021 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Głosowanie

Uchwała Nr XXVIII/203/2022 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

 Głosowanie
 Uchwała Nr XXVIII/204/2022 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym Głosowanie 

Uchwała Nr XXVIII/205/2022 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez w aściciela nieruchomości zamieszkałej oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą ś odków komunikacji elektronicznej

 
 Głosowanie
 Uchwała Nr XXVIII/206/2022 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Tarnawatka a Gminą Tomaszów Lubelski w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Wieprzowe Jezioro, Gmina Tomaszów Lubelski Głosowanie

Uchwała Nr XXVIII/207/2022 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość na utrzymanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu

 Głosowanie
 Uchwała Nr XXVIII/208/2022 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  Głosowanie

Uchwała Nr XXVIII/209/2022 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Głosowanie

Uchwała Nr XXIX/210/2022 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 15 lutego 2022 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Hucie Tarnawackiej

Głosowanie

Uchwała Nr XXX/211/2022 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Głosowanie

Uchwała Nr XXX/212/2022 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Tarnawatka środków finansowych stanowiących fundusz sołecki w 2023 roku

Głosowanie

Uchwała Nr XXX/213/2022 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Głosowanie

Uchwała Nr XXX/214/2022 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu gminy Tarnawatka

Głosowanie

Uchwała Nr XXX/215/2022 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu

Głosowanie

Uchwała Nr XXX/216/2022 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tarnawatka w 2022 rok”

Głosowanie

Uchwała Nr XXX/217/2022 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

Głosowanie

Uchwała Nr XXX/218/2022 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie przystąpienia Gminy Tarnawatka do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Asystent osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022

Głosowanie

Uchwała Nr XXX/219/2022 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie przystąpienia Gminy Tarnawatka do realizacji Programu ,,Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego

Głosowanie

Uchwała Nr XXX/220/2022 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu

Głosowanie

Uchwała Nr XXX/221/2022 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Głosowanie

Uchwała Nr XXX/222/2022 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Głosowanie

Uchwała Nr XXXI/223/2022 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Hucie Tarnawackiej

Głosowanie

Uchwała Nr XXXI/224/2022 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/210/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia dopłaty do ceny 1 m3 dostarczonej wody i 1 m3 odprowadzanych ścieków dla taryfowych grup odbiorców usług

Głosowanie

Uchwała Nr XXXI/225/2022 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Głosowanie

Uchwała Nr XXXI/226/2022 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Głosowanie
Uchwała Nr XXXII/227/2022 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 26 maja 2022 roku w sprawiezmiany wieloletniej prognozy finansowej   Głosowanie
Uchwała Nr XXXII/228/2022 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 Głosowanie

Uchwała Nr XXXIII/229/2022 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenie wójtowi gminy Tarnawatka wotum zaufania

 Głosowanie

Uchwała Nr XXXIII/230/2022 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Tarnawatka z wykonania budżetu za 2021 rok

 Głosowanie

Uchwała Nr XXXIII/231/2022 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

 Głosowanie
 Uchwała Nr XXXIII/232/2022 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Głosowanie

Uchwała Nr XXXIII/233/2022 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 

 Głosowanie

Uchwała Nr XXXIII/234/2022 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy gmin „Partnerstwa Roztocze Środkowe” przy realizacji strategii partnerstwa oraz tworzeniu nowych wspólnych projektów zintegrowanych

Głosowanie

Uchwała Nr XXXIII/235/2022 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka 

 Głosowanie
 Uchwała Nr XXXIII/236/2022 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu  Głosowanie

Uchwała Nr XXXIV/237/2022 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 19 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Głosowanie

Uchwała Nr XXXIV/238/2022 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 19 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Głosowanie

Uchwała Nr XXXIV/239/2022 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 19 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Głosowanie

Uchwała Nr XXXIV/240/2022 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 19 sierpnia 2022 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tarnawatka w roku szkolnym 2022/2023

Głosowanie

Uchwała Nr XXXIV/241/2022 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 19 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Głosowanie

Uchwała Nr XXXIV/242/2022 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 19 sierpnia 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Tarnawatka na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji

Głosowanie

Uchwała Nr XXXIV/243/2022 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 19 sierpnia 2022 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka

Głosowanie

Uchwała Nr XXXIV/244/2022 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 19 sierpnia 2022 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka

Głosowanie

Uchwała Nr XXXIV/245/2022 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 19 sierpnia 2022 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka

Głosowanie
Uchwała Nr XXXV/246/2022 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  Głosowanie
Uchwała Nr XXXV/247/2022 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022  Głosowanie

Uchwała Nr XXXV/248/2022 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Tarnawatka na lata 2022-2030”.

Głosowanie

Uchwała Nr XXXVI/249/2022 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 października 2022 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Głosowanie

Uchwała Nr XXXVI/250/2022 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/217/2022 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

Głosowanie

Uchwała Nr XXXVI/251/2022 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 października 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Głosowanie

Uchwała Nr XXXVI/252/2022 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 października 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Głosowanie

Uchwała Nr XXXVI/253/2022 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 października 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Głosowanie

Uchwała Nr XXXVI/254/2022 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 października 2022 roku w sprawie uznania petycji za bezzasadną

Głosowanie

Uchwała Nr XXXVI/255/2022 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 października 2022 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka

Głosowanie

Uchwała Nr XXXVI/256/2022 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 października 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Głosowanie

Uchwała Nr XXXVI/257/2022 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Głosowanie