Uchwały VI kadencji Rady Gminy Tarnawatka

Uchwała Nr I/1/10 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

Uchwała Nr I/2/10 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

Uchwała Nr I/3/10 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy

Uchwała Nr I/4/10 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr I/5/10 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy

Uchwała Nr I/6/10 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzania „Planu Odnowy Miejscowości Tarnawatka na lata 2010-2016”

Uchwała Nr II/7/10 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku, przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2011 rok

Uchwała Nr II/8/10 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Tarnawatka

Uchwała Nr II/9/10 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnawatka

Uchwała Nr III/10/10 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy

Uchwała Nr III/11/10 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości

Uchwała Nr III/12/10 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia opłat za składowanie odpadów komunalnych na gminnym składowisku odpadów komunalnych w Tarnawatce

Uchwała Nr III/13/10 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku, przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2011 rok

Uchwała Nr IV/14/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr IV/15/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok

Uchwała Nr IV/16/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie określenia szczególnego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji

Uchwała Nr IV/17/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Tarnawatka” z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Tarnawatka na rok 2011

Uchwała Nr IV/18/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Uchwała Nr IV/19/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

Uchwała Nr IV/20/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczania oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

Uchwała Nr IV/21/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody

Uchwała Nr V/22/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy

Uchwała Nr V/23/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie nabycia nieruchomości

Uchwała Nr V/24/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/144/09 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 marca 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Radę Gminy Tarnawatka

Uchwała Nr V/25/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Radę Gminy Tarnawatka można obniżyć tygodniowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb tego obniżenia

Uchwała Nr V/26/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Genowefy i Władysława Czarnieckich

Uchwała Nr V/27/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Genowefy i Władysława Czarneckich

Uchwała Nr V/28/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Tarnawatka

Uchwała Nr V/29/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnawatka na lata 2011-2032”

Uchwała Nr V/30/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2012

Uchwała Nr VI/31/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tarnawatka absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2010 rok

Uchwała Nr VI/32/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim

Uchwała Nr VI/33/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Radę Gminy Tarnawatka

Uchwała Nr VI/34/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych

Uchwała Nr VI/35/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Genowefy i Władysława Czarnieckich

Uchwała Nr VI/36/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Wieprzów

Uchwała Nr VI/37/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy

Uchwała Nr VI/38/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnawatka

Uchwała Nr VII/39/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka

Uchwała Nr VII/40/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy

Uchwała Nr VII/41/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2011-2017

Uchwała Nr VII/42/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnawatka na lata 2011-2032.”

Uchwała Nr VII/43/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie udzielania pożyczki dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Tarnawatka

Uchwała Nr VII/44/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Zielony Domek

Uchwała Nr VII/45/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia i realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015

Uchwała Nr VII/46/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała Nr VII/47/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości

Uchwała Nr VII/48/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie dofinansowania zadania publicznego pn. „ Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Rogóźno gm. Tomaszów Lubelski '', realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013, Działania 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Kategoria II Gospodarka odpadami i ochrona powietrza i ziemi

Uchwała Nr VII/49/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granicy administracyjnej Gminy Tarnawatka

Uchwała Nr VII/50/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażania zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr VII/51/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażania zgody na zbycie nieruchomości

Uchwała Nr VII/52/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych

Uchwała Nr VII/53/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia opłaty za niektóre świadczenia prowadzonego przez Gminę Gminnego Przedszkola w Tarnawatce-Tartaku

Uchwała Nr VII/54/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego

Uchwała Nr VII/55/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze

Uchwała Nr VII/56/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi tomaszowskiemu w zakresie budowy dróg powiatowych Nr 3504L i Nr 3506L

Uchwała Nr VIII/57/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 15 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy

Uchwała Nr VIII/58/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 15 września 2011 roku w sprawie wyrażania zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr VIII/59/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 15 września 2011 roku w sprawie przystąpienia przez Gminę Tarnawatka do projektu partnerskiego pod nazwą: „Transgraniczne partnerstwo-bezpieczne środowisko''

Uchwała Nr VIII/60/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 15 września 2011 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądów Powszechnych

Uchwała Nr VIII/61/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 4 października 2011 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych ulic łąkowej i Zielonej w miejscowości Tarnawatka-Tartak''

Uchwała Nr IX/62/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 4 października 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi tomaszowskiemu w zakresie budowy drogi powiatowej Nr.3262 w ramach '' Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój''

Uchwała Nr IX/63/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 października 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi tomaszowskiemu w zakresie opieki zdrowotnej

Uchwała Nr X/64/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 października 2011 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim i Sądu Okręgowego w Zamościu

Uchwała Nr X/65/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 października 2011 roku w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Tarnawatka" z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Tarnawatka na rok 2012

Uchwała Nr X/66/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy

Uchwała Nr XI/67/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy

Uchwała Nr XI/68/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Niemirówku

Uchwała Nr XI/69/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Wieprzowie

Uchwała Nr XI/70/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku, przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2012 rok

Uchwała Nr XI/71/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Tarnawatka

Uchwała Nr XI/72/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XII/73/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2011-2017

Uchwała Nr XII/74/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy

Uchwała Nr XII/75/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażania zgody na zbycie nieruchomości

Uchwała Nr XII/76/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Tarnawatka

Uchwała Nr XII/77/11 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi tomaszowskiemu w zakresie opieki zdrowotnej

Uchwała Nr XIII/78/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Uchwała Nr XIII/79/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

Uchwała Nr XIII/80/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zaliczania drogi do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XIII/81/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XIII/82/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

Uchwała Nr XIII/83/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu

Uchwała Nr XIV/84/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka

Uchwała Nr XIV/85/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Niemirówku

Uchwała Nr XIV/86/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Wieprzowie

Uchwała Nr XIV/87/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy

Uchwała Nr XIV/88/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opóźnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tarnawatka

Uchwała Nr XIV/89/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka

Uchwała Nr XIV/90/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka

Uchwała Nr XIV/91/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka

Uchwała Nr XIV/92/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka

Uchwała Nr XIV/93/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka

Uchwała Nr XIV/94/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka

Uchwała Nr XIV/95/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka

Uchwała Nr XIV/96/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka

Uchwała Nr XIV/97/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za przekształcanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości

Uchwała Nr XIV/98/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za przekształcanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości

Uchwała Nr XIV/99/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Tarnawatka

Uchwała Nr XIV/100/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013

Uchwała Nr XV/101/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy

Uchwała Nr XV/102/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tarnawatka oraz granic obwodów tych szkół

Uchwała Nr XV/103/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Uchwała Nr XV/104/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie upoważnienia Wójta do zawarcia umowy partnerstwa dla realizacji projektu w ramach działania 6.2 energia przyjazna środowisku w ramach Osi Priorytetowej VI : Ĺšrodowisko i czysta energia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Uchwała Nr XV/105/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Uchwała Nr XV/106/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w GMINIE Tarnawatka na lata 2012-2014.

Uchwała Nr XV/107/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych, czynności wchodzących w zakres usług, ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad i trybu ich pobierania oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat.

Uchwała Nr XV/108/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XX/139/09 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy Tarnawatka na lata 2009-2015”.

Uchwała Nr XVI/109/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzania sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Tarnawatka z wykonania budżetu za 2011 roku.

Uchwała Nr XVI/110/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie udzielania absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.

Uchwała Nr XVI/111/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy.

Uchwała Nr XVI/112/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2012-2017.

Uchwała Nr XVI/113/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Uchwała Nr XVI/114/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych i zasiłków celowych.

Uchwała Nr X/VII/115/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy.

Uchwała Nr XVII/116/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2012-2017.

Uchwała Nr XVII/117/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce.

Uchwała Nr XVII/118/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Uchwała Nr XVIII/119/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy.

Uchwała Nr XVIII/120/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 września 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2012-2017.

Uchwała Nr XVIII/121/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 września 2012 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i zaliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Tarnawatka przez Tarnawatka przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwała Nr XVIII/122/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 września 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Tarnawatka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała Nr XVIII/123/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XVIII/124/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości.

Uchwała Nr XVIII/125/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 września 2012 roku w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

Uchwała Nr XVIII/126/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 września 2012 roku w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Uchwała Nr XIX/127/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy.

Uchwała Nr XIX/128/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2012-2017.

Uchwała Nr XIX/129/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. '' przebudowa dróg gminnych Nr 111579L, Nr111594L wraz z łącznikiem w miejscowości Tarnawatka- Tartak.”

Uchwała Nr XIX/130/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 września 2012 roku w sprawie udzielania pomocy finansowej powiatowi tomaszowskiemu w zakresie budowy drogi powiatowej Nr 3262 w ramach '' Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych -Etap II Bezpieczeństwo Dostępność- Rozwój”.

Uchwała Nr XIX/131/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 września 2012 roku w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego wieloletniego programu '' Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Uchwała Nr XX/132/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 października 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka obejmującego tereny położone w miejscowości Sumin, Tarnawatka i Wieprzów Ordynacki.

Uchwała Nr XX/133/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy.

Uchwała Nr XX/134/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 października 2012 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Tarnawatka.

Uchwała Nr XX/135/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 października 2012 roku w sprawie przyjęcia '' Programu Współpracy Gminy Tarnawatka” z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Tarnawatka na rok 2013.

Uchwała Nr XX/136/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 października 2012 roku w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do rady Gminy Tarnawatka.

Uchwała Nr XXI/137/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy.

Uchwała Nr XXI/138/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku, przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.

Uchwała Nr XXI/139/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie kreślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Tarnawatka.

Uchwała Nr XXI/140/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie nabycia nieruchomości za zadłużenia z tytułu niepłacenia podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXI/141/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia '' Programu Współpracy Gminy Tarnawatka '' z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Tarnawatka na rok 2013.

Uchwała Nr XXII/142/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy.

Uchwała Nr XXII/143/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2012-2017.

Uchwała Nr XXII/144/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy Tarnawatka na stałe obwody głosowania.

Uchwała Nr XXII/145/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na obszarze Gminy Tarnawatka.

Uchwała Nr XXII/146/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXIII/147/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnawatka.

Uchwała Nr XXIII/148/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Uchwała Nr XXIII/149/12 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Uchwała Nr XXIII/150/13 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i placówek dla których Gmina Tarnawatka jest organem prowadzącym.

Uchwała Nr XXIII/151/13 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty.

Uchwała Nr XXIII/152/13 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXIII/153/13 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Uchwała Nr XXIII/154/13 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXIII/155/13 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała Nr XXIII/156/13 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.

Uchwała Nr XXIV/157/13 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 11 maja 2013 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka.

Uchwała Nr XXIV/158/13 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 11 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy.

Uchwała Nr XXIV/159/13 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 11 maja 2013 roku w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2014.

Uchwała Nr XXIV/160/13 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarnawatka.

Uchwała Nr XXIV/161/13 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Uchwała Nr XXIV/162/13 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uchwała Nr XXIV/163/13 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXIV/164/13 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.

Uchwała Nr XXIV/165/13 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Tarnawatka.

Uchwała Nr XXIV/166/13 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia Gminy Tarnawatka do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała Nr XXV/167/13 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia finansowego wraz ze sprawdzaniem Wójta Gminy Tarnawatka z wykonania budżetu za 2012 roku.

Uchwała Nr XXV/168/13 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie udzielania absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.

Uchwała Nr XXV/169/13 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy.

Uchwała Nr XXV/170/13 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2013-2019.

Uchwała Nr XXV/171/13 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości.

Uchwała Nr XXV/172/13 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXV/173/13 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Uchwała Nr XXV/174/13 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi tomaszowskiemu w zakresie budowy dróg powiatowych Nr 3504L, 3263L i 3505L.

Uchwała Nr XXVI/175/13 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 2 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy.

Uchwała Nr XXVI/176/13 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 2 lipca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2013-2019.

Uchwała Nr XXVI/177/13 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 2 lipca 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu.

Uchwała Nr XXVI/178/13 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 2 lipca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXVI/179/13 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy.

Uchwała Nr XXVII/180/13 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2013-2019.

Uchwała Nr XXVII/181/13 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie przystąpienia Gminy Tarnawatka do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała Nr XXVII/182/13 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie uchwalenia zmian '' Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka.

Uchwała Nr XXVII/183/13 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka.

Uchwała Nr XXVII/184/13 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielania pomocy finansowej powiatowi tomaszowskiemu w zakresie budowy drogi powiatowej Nr 3262 w ramach ' Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych -Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój „

Uchwała Nr XXVIII/185/13 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy.

Uchwała Nr XXVIII/186/13 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2013-2019.

Uchwała Nr XXVIII/187/13 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości.

Uchwała Nr XXVIII/188/13 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 26 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXVIII/189/13 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn.'' Przebudowa drogi gminnej Nr 111591L w miejscowości Wieprzów Ordynacki''.

Uchwała Nr XXVIII/190/13 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 26 września 2013 roku w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Tarnawatka.

Uchwała Nr XXIX/191/13 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy.

Uchwała Nr XXIX/192/13 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXIX/193/13 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXIX/194/13 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXIX/195/13 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia '' Programu Współpracy Gminy Tarnawatka” z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Tarnawatka na rok 2014.

Uchwała Nr XXIX/196/13 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie wydawania gazety samorządowej „Co w naszej gminie”.

Uchwała Nr XXIX/197/13 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do obliczania podatku rolnego na 2014 rok.

Uchwała Nr XXIX/198/13 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie

określania wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Tarnawatka.

Uchwała Nr XXX/199/13 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy.

Uchwała Nr XXX/200/13 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2013-2019.

Uchwała Nr XXX/201/13 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXX/202/13 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała Nr XXX/203/13 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.

Uchwała Nr XXX/204/14 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy.

Uchwała Nr XXXI/205/14 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania '' pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Uchwała Nr XXXI/206/14 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania pod nazwą „ Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Uchwała Nr XXXI/207/14 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Tarnawatka przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwała Nr XXXI/208/14 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie podjęcia współpracy ze społecznością lokalną Gminy Kariv, województwo Lwowskie, Ukraina.

Uchwała Nr XXXI/209/14 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Uchwała Nr XXXI/210/14 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciw działania narkomani.

Uchwała Nr XXXII/211/14 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy.

Uchwała Nr XXXII/212/14 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2014-2019.

Uchwała Nr XXXII/213/14 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Uchwała Nr XXXII/214/14 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Tarnawatka.

Uchwała Nr XXXII/215/14 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego.

Uchwała Nr XXXII/216/14 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Tarnawatka przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwała Nr XXXII/217/14 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Tarnawatka na cele niezwiązane z budową,przebudową,remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Uchwała Nr XXXIII/218/14 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Tarnawatka z wykonania budżetu za 2013roku.

Uchwała Nr XXXIII/219/14 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

Uchwała Nr XXXIII/220/14 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy.

Uchwała Nr XXXIII/221/14 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2014-2019.

Uchwała Nr XXXIII/222/14 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 16 maja 2014 roku w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody.

Uchwała Nr XXXIV/223/14 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 4 lipca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy.

Uchwała Nr XXXIV/224/14 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 4 lipca 2014 roku

w sprawie przystąpienia Gminy Tarnawatka do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Uchwała Nr XXXIV/225/14 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 4 lipca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr XXXV/226/14 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 23 września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2014-2019.

Uchwała Nr XXXV/227/14 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 23 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy.

Uchwała Nr XXXV/228/14 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych w drodze przetargu oraz na udzielenie bonifikaty od opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Tarnawatka.

Uchwała Nr XXX/229/14 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 23 września 2014 roku w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia publiczne przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Tarnawatka.

Uchwała Nr XXXV/230/14 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 23 września 2014 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn.'' Przebudowa dróg gminnych Nr 111568L wraz z łącznikiem '' droga osiedlowa”, nr-111567L w miejscowości Sumin, gmina Tarnawatka.

Uchwała Nr XXXV/231/14 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 23 września 2014 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Tarnawatka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Uchwała Nr XXXV/232/14 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 23 września 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka przyjętego uchwałą Nr. XV/81/2004 z dnia 23 marca 2004r., dla terenu sportu i rekreacji indywidualnej oraz zabudowy letniskowej w miejscowości Pańków.

Uchwała Nr XXXVI/233/14 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2014-2019.

Uchwała Nr XXXVI/234/14 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy.

Uchwała Nr XXXVI/235/14 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli im oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Tarnawatka.

Uchwała Nr XXXVI/236/14 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka.

Uchwała Nr XXXVI/237/14 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka.

Uchwała Nr XXXVI/238/14 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy.