Uchwały VII kadencji Rady Gminy Tarnawatka

Uchwała Nr XXXI/225/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Tarnawatka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”

Uchwała Nr XXXI/224/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 15 października 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Tarnawatce oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała Nr XXXI/223/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Tarnawatka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała Nr XXXI/222/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych

Uchwała Nr XXXI/221/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Uchwała Nr XXXI/220/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr XXX/217/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Tarnawatka

Uchwała Nr XXX/216/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Tarnawtka

Uchwała Nr XXX/215/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Trnawtka

Uchwała Nr XXX/212/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowksiemu

Uchwała Nr XXIX/211/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/189/2018 Rady Gminy Tarnawatka a dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy Tarrnawatka

Uchwała Nr XXIX/210/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia dopłaty do ceny 1m3 dostarcznej wody i 1m3 odprowadznych ścieków dla taryfowych grup odbiorców usług

Uchwała Nr XXIX/209/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu

Uchwała Nr XXVIII/206/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Tarnawatka

Uchwała Nr XXVIII/205/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/128/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wspólnej realizacji inwestycji i przyjęcia od Powiatu Tomaszowskiego części zadania inwestycyjnego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 3504L i 3263L

Uchwała Nr XXVIII/204/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lekcyjnych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół

Uchwała Nr XXVIII/203/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnawatka

Uchwała Nr XXVIII/202/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Tarnawatce, poprzez likwidację oddziału przedszkolnego

Uchwała Nr XXVIII/201/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przekształcenia Gminnego Przedszkola w Tarnawatce-Tartaku, poprzez przeniesienie jego siedziby i zmianę nazwy

Uchwała Nr XXVIII/197/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

Uchwała Nr XXVIII/196/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Tarnawatka z wykonania budżetu za 2017 rok

Uchwała Nr XXVII/195/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce

Uchwała Nr XXVI/194/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Uchwała Nr XXVI/193/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Tarnawatka na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XXVI/190/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Tarnawatka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok”

Uchwała Nr XXVI/189/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy Tarnawatka

Uchwała Nr XXVI/188/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Uchwała Nr XXVI/187/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Tarnawatka, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Uchwała Nr XXVI/186/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Tarnawatce, poprzez likwidację oddziału przedszkolnego

Uchwała Nr XXVI/185/2018 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Gminnego Przedszkola w Tarnawatce-Tartaku, poprzez przeniesienie jego siedziby i zmianę nazwy

Uchwała Nr XXV/182/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Uchwała Nr XXV/181/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XXV/180/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Tarnawatka w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Uchwała Nr XXV/179/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Uchwała Nr XXV/178/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązującego w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnawatka

Uchwała Nr XXV/177/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Uchwała Nr XXV/176/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

Uchwała Nr XXV/175/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

Uchwała Nr XXV/174/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2017-2023

Uchwała Nr XXIV/173/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Tarnawatka

Uchwała Nr XXIV/172/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok

Uchwała Nr XXIV/171/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX\222\2002 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Tarnawatka

Uchwała Nr XXIV/170/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka

Uchwała Nr XXIV/169/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia, iż zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka”

Uchwała Nr XXIV/168/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka

Uchwała Nr XXIV/167/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka

Uchwała Nr XXIV/166/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Tarnawatce

Uchwała Nr XXIV/165/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Hucie Tarnawackiej

Uchwała Nr XXIV/164/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Tarnawatka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”

Uchwała Nr XXIV/163/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

Uchwała Nr XXIV/162/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2017-2022

Uchwała Nr XXII/161/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zaciągnięcia w 2017 roku pożyczki długoterminowej

Uchwała Nr XXII/160/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2017-2022

Uchwała Nr XXII/159/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Uchwała Nr XXII/157/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 września 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka

Uchwała Nr XXII/156/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 września 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka

Uchwała Nr XXII/155/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 września 2017 roku w sprawie ustanowienia herbu, flagi, pieczęci, sztandaru i insygniów Gminy Tarnawatka

Uchwała Nr XXII/154/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 12 września 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

Uchwała Nr XXII/153/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 12 września 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2017-2021

Uchwała Nr XXII/152/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 12 września 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Tomaszowskiemu

Uchwała Nr XXII/151/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 12 września 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu

Uchwała Nr XXII/150/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 12 września 2017 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XXII/149/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 12 września 2017 roku w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych

Uchwała Nr XXII/148/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 12 września 2017 roku w sprawie przystąpienia Gminy Tarnawatka do „Tomaszowskiego Klastra Energii”

Uchwała Nr XXI/147/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXI/146/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XX/136/2012 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy Tarnawatka

Uchwała Nr XXI/145/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

Uchwała Nr XXI/144/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2017-2021

Uchwała Nr XXI/143/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

Uchwała Nr XXI/142/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Tarnawatka z wykonania budżetu za 2016 rok

Uchwała Nr XX/141/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Tarnawatka  

Uchwała Nr XX/140/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

Uchwała Nr XX/139/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia dopłaty do ceny 1m3 dostarczanej wody i 1m3 odprowadzonych ścieków dla taryfowych grup odbiorców usług

Uchwała Nr XX/138/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Tarnawatka

Uchwała Nr XX/137/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tarnawatka- Tartak

Uchwała Nr XX/136/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XIX/135/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

Uchwała Nr XIX/134/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2017-2021

Uchwała Nr XIX/133/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Uchwała Nr XIX/132/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

Uchwała Nr XIX/131/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości

Uchwała Nr XIX/130/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Uchwała Nr XIX/129/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Tarnawatka dla Gminy Tomaszów Lubelski w celu partycypowania w kosztach dowozu uczestników zajęć oferowanych przez Ĺšrodowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Szarowoli będących mieszkańcami Gminy Tarnawatka.

Uchwała Nr XIX/128/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie wspólnej realizacji inwestycji i przyjęcia od Powiatu Tomaszowskiego części zadania inwestycyjnego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr. 3504L i 3263L.

Uchwała Nr XIX/127/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie projketu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XVIII/126/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

Uchwała Nr XVIII/125/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XVIII/124/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Tarnawatka przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego

Uchwała Nr XVIII/123/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w uchwale Nr XI/67/2015 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XVIII/122/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2016-2021

Uchwała Nr XVII/121/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Uchwała Nr XVII/120/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Tarnawatka

Uchwała Nr XVII/119/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok

Uchwała Nr XVII/118/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XX/136/2012 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy Tarnawatka

Uchwała Nr XVII/117/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na opracowanie herbu, flagi i insygniów Gminy Tarnawatka

Uchwała Nr XVII/116/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Uchwała Nr XVII/115/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w uchwale Nr XI/67/2015 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XVII/114/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2016-2021

Uchwała Nr XVI/113/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2016-2021

Uchwała Nr XVI/112/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie przystąpienia do Projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tarnawatka”

Uchwała Nr XV/111/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 października 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Tarnawatka na lata 2016-2018

Uchwała Nr XV/110/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 października 2016 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarnawatka”

Uchwała Nr XV/109/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II:Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie

Uchwała Nr XV/108/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 października 2016 roku w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Tarnawatka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”

Uchwała Nr XV/107/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 października 2016 roku w sprawie zmian w uchwale Nr XI/67/2015 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XV/106/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 października 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2016-2021

Uchwała Nr XIV/105/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie przystąpienia Gminy Tarnawatka do stowarzyszenia „Związek Samorządów Polskich”

Uchwała Nr XIV/104/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu

Uchwała Nr XIV/103/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu

Uchwała Nr XIV/102/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnawatka

Uchwała Nr XIV/101/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała Nr XIV/100/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XIV/99/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XIV/98/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała Nr XIV/97/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 czerwcza 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Uchwała Nr XIV/96/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarnawatka”

Uchwała Nr XIV/95/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w uchwale Nr XI/67/2015 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XIV/94/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2016-2021

Uchwała Nr XIII/93/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tarnawatka

Uchwała Nr XIII/92/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Tarnawatka na lata 2016-2020

Uchwała Nr XIII/91/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/228/2014 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych w drodze przetargu oraz na udzielenie bonifikaty od opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Tarnawatka

Uchwała Nr XIII/90/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie przystąpienia do Projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Tarnawatka”

Uchwała Nr XIII/89/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w uchwale Nr XI/67/2015 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XIII/88/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2016-2021

Uchwała Nr XIII/87/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągnietych kredytów i pożyczek

Uchwała Nr XIII/86/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

Uchwała Nr XIII/85/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Tarnawatka z wykonania budżetu za 2015 rok

Uchwała Nr XII/84/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Tarnawatka na lata 2016-2020

Uchwała Nr XII/83/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnawatka

Uchwała Nr XII/82/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce

Uchwała Nr XII/81/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tarnawatka

Uchwała Nr XII/80/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2020

Uchwała Nr XII/79/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Uchwała Nr XII/78/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

Uchwała Nr XII/77/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Tarnawatka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”

Uchwała Nr XII/76/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia dopłaty do ceny 1 m3 dostarczanej wody i 1m3 odprowadzanych ścieków dla taryfowych grup odbiorców usług

Uchwała Nr XII/75/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tarnawatka

Uchwała Nr XII/74/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Uchwała Nr XII/73/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości

Uchwała Nr XII/72/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XII/71/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmian w uchwale Nr XI/67/2015 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XII/70/2016 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2016-2021

Uchwała Nr XI/69/2015 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka

Uchwała Nr XI/68/2015 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka

Uchwała Nr XI/67/2015 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XI/66/2015 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr XI/65/2015 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na działalność Gminy Tarnawatka w zakresie telekomunikacji

Uchwała Nr XI/64/2015 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Tarnawatka przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego

Uchwała Nr XI/63/2015 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy

Uchwała Nr XI/62/2015 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2015-2021

Uchwała Nr X/61/2015 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy Tarnawatka na lata 2015-2020”

Uchwała Nr X/60/2014 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Uchwała Nr X/59/2014 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr X/58/2014 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Tarnawatka

Uchwała Nr X/57/2014 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok

Uchwała Nr X/56/2015 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Tarnawatka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”

Uchwała Nr X/55/2015 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych

Uchwała Nr X/54/2015 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy

Uchwała Nr X/53/2015 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka

Uchwała Nr X/52/2015 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie stwierdzenia, iż projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka”

Uchwała Nr IX/51/2015 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 września 2015 roku w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

Uchwała Nr IX/50/2015 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 września 2015 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Tarnawatka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr IX/48/2015 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 września 2015 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy

Uchwała Nr IX/47/2015 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Uchwała Nr IX/46/2015 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy

Uchwała Nr IX/45/2015 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2015-2021

Uchwała Nr IX/44/2015 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanych wydatków inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Uchwała Nr IX/43/2015 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 września 2015 roku w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

Uchwała Nr IX/42/2015 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 29 września 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnawatka

Uchwała Nr VIII/41/2015 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Tomaszów Lubelski

Uchwała Nr VIII/40/2015 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy

Uchwała Nr VIII/39/2015 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2015-2019

Uchwała Nr VII/38/2014 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Bogusława Pyrka

Uchwała Nr VII/37/2014 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na Wójta Gminy

Uchwała Nr VII/36/2014 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Uchwała Nr VII/35/2014 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w postaci prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania dodatku energetycznego

Uchwała Nr VII/34/2014 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tarnawatka

Uchwała Nr VII/33/2014 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie odwołania skarbnika gminy

Uchwała Nr VII/32/2014 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy oddawaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste

Uchwała Nr VII/31/2015 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy

Uchwała Nr VII/30/2015 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2015-2019

Uchwała Nr VII/29/2014 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

Uchwała Nr VII/28/2014 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Tarnawatka z wykonania budżetu za 2014 rok

Uchwała Nr VI/27/2014 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia w drodze porozumienia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z obowiązku utrzymania cmentarzy, kwater i grobów wojennych

Uchwała Nr VI/26/2014 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka przyjętego uchwałą Nr XV/81/2004 z dnia 23 marca 2004 r., dla terenu sportu i rekreacji indywidualnej oraz zabudowy letniskowej w miejscowości Pańków

Uchwała Nr VI/25/2014 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Tarnawatka

Uchwała Nr VI/24/2014 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zbycia udziałów nieruchomości

Uchwała Nr VI/23/2014 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr VI/22/2015 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy

Uchwała Nr VI/21/2015 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2015-2019

Uchwała Nr V/20/2015 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok

Uchwała Nr V/19/2015 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała Nr V/18/2014 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Uchwała Nr V/17/2014 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

Uchwała Nr V/16/2014 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie nabycia udziałów w nieruchomości

Uchwała Nr IV/15/2014 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/235/2014 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 10 listopada 2014 roku w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Tarnawatka

Uchwała Nr IV/14/2014 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości

Uchwała Nr IV/13/2014 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnawatka

Uchwała Nr IV/12/2014 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Gminy Tarnawatka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

Uchwała Nr IV/11/2014 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy

Uchwała Nr IV/10/2014 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2014-2019

Uchwała Nr III/9/2014 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2015 rok

Uchwała Nr III/8/2014 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy

Uchwała Nr III/7/2014 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2014-2019

Uchwała Nr II/6/2014 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 04 grudnia 2014 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy

Uchwała Nr II/5/2014 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 04 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr I/4/2014 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy

Uchwała Nr I/3/2014 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy

Uchwała Nr I/2/2014 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

Uchwała Nr I/1/2014 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy