UCHWAŁA NR XXXV/231/10 RADY GMINY TARNAWATKA z dnia 10 listopada 2010 roku

UCHWAŁA NR XXXV/231/10

RADY GMINY TARNAWATKA

z dnia 10 listopada 2010 roku

 

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Tarnawatka uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości:

1. O powierzchni 1200 m² położonej w obrębie geodezyjnym Tarnawatka-Tartak, oznaczonej ewidencyjnie jako działka Nr 52/51.

2. O powierzchni 1475 m² położonej w obrębie geodezyjnym Tarnawatka-Tartak, oznaczonej ewidencyjnie jako działka Nr 52/52.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Krzysztof Kurylak

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2010-12-30 14:00:50
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 55446
Dziennik zmian

UCHWAŁA NR XXXIV/229/10 RADY GMINY TARNAWATKA z dnia 29 września 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/229/10

RADY GMINY TARNAWATKA

z dnia 29 września 2010 r.

 

  w sprawie podjęcia współpracy ze społecznością lokalną Gminy Magierów

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Gminy Tarnawatka uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Postanawia podjąć współpracę partnerską ze społecznością lokalną gminy Magierów na Ukrainie.

 

 § 2.

 

Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia umowy, która określi zakres i warunki współpracy o której mowa w § 1.

 

§ 3.

 

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnawatka.

 

 § 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

 

Krzysztof Kurylak

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2010-12-30 13:35:45
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 55490
Dziennik zmian

UCHWAŁA NR XXXIV/227/10 RADY GMINY TARNAWATKA z dnia 29 września 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/227/10

RADY GMINY TARNAWATKA

z dnia 29 września 2010 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Tarnawatka uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości o powierzchni 1,66 ha położonej w obrębie geodezyjnym Tymin, oznaczonej jako działka Nr 608.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

 § 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Krzysztof Kurylak

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2010-12-30 13:31:28
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 55459
Dziennik zmian

UCHWAŁA NR XXXIV/228/10 RADY GMINY TARNAWATKA z dnia 29 września 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/228/10

RADY GMINY TARNAWATKA

z dnia 29 września 2010 r.

 

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych ulic Łąkowej i Zielonej w miejscowości Tarnawatka - Tartak".

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póżn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 233/2008 Rady Ministrów z dnia 28 pażdziernika 2008 roku w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011", Rada Gminy Tarnawatka uchwala, co następuje:

 

 § 1.

 

Rada Gminy Tarnawatka zobowiązuje się do zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 260000 zł na realizację zadania pod nazwą: "Przebudowa dróg gminnych ulic Łąkowej i Zielonej w miejscowości Tarnawatka-Tartak".

 

 § 2.

 

Środki finansowe, o których mowa w powyżej, zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy Tarnawatka na rok 2011.

 

§ 3.

 

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnawatka.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Krzysztof Kurylak

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2010-12-30 13:33:37
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 55444
Dziennik zmian

UCHWAŁA NR XXXIV/226/10 RADY GMINY TARNAWATKA z dnia 29 września 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/226/10

RADY GMINY TARNAWATKA

z dnia 29 września 2010 r.

 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/216 /2002 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 14 czerwca 2002 roku w sprawie przekazania mienia komunalnego sołectwu Huta Tarnawacka

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.) Rada Gminy Tarnawatka uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1.

 

 

W § 1  Uchwale Nr XXXVIII/216/2002 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 14 czerwca 2002 roku w sprawie

przekazania mienia komunalnego sołectwu Huta Tarnawacka wprowadza się następującą zmianę: skreśla

się słowa "działkę o numerze ewidencyjnym 1095/2 o powierzchni 0,19 ha położoną we wsi Huta Tarnawacka zabudowana budynkiem starej szkoły".

 

 

§ 2.

 

 

Pozostałe postanowienia wyżej wymienionej Uchwały pozostają bez zmian.

 

 

§ 3.

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnawatka.

 

 

§ 4.

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Tarnawatka

 

Krzysztof Kurylak

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2010-12-30 13:21:06
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 55394
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatności

  Akceptuję politykę cookies.