Zawiadomienie o XX sesji Rady Gminy

Tarnawatka 2009-03-06
ZAWIADOMIENIE

         Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) zwołuję XX sesję V kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 13 marca 2009 roku o godzinie 11.00 w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce z proponowanym porządkiem obrad:<Br>

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał Rady

Gminy podjętych na poprzedniej sesji.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

·    zmian w budżecie gminy,
·    uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Tarnawatka,
·    wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości,

·    zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Tymin na lata 2009-2015,

·    uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

·    uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii,

·    określenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Radę Gminy Tarnawatka,

·    zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnawatka,

·    przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka,

·    przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka,

·    przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie,

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad sesji.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Data ostatniej modyfikacji: 2009-06-22 11:11:19
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 14265
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XIX sesji Rady Gminy

Tarnawatka 2008-12-19
ZAWIADOMIENIE

        Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) zwołuję XIX sesję V kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 30 grudnia 2008 roku o godzinie 10.30 w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce z proponowanym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie obrad sesji.
2.     Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.     Interpelacje i zapytania radnych.

5.     Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.

6.     Odczytanie projektu budżetu gminy na rok 2009.

7.     Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.

8.     Odczytanie opinii komisji stałych Rady Gminy oraz wniosków radnych.

9.     Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

10. Odczytanie stanowiska Wójta w sprawie opinii komisji i Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wniosków radnych.

11. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie.

12. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2009.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
·    zmian w budżecie gminy,

·    poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

·    zgody na udzielanie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości,

·    likwidacji zakładu budżetowego Zakładu Usług Komunalnych w Tarnawatce w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową Zakład Usług Komunalnych w Tarnawatce,

·    wystąpienia Gminy Tarnawatka ze Stowarzyszenia „Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej – DOM EUROPY”,

·    przystąpienia Gminy Tarnawatka do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Roztocze”,

·    Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tarnawatka.

14. Przyjęcie sprawozdań Rady i poszczególnych Komisji stałych.

15. Przyjęcie planów pracy Rady i poszczególnych Komisji stałych.

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Wolne wnioski i zapytania.
18. Zakończenie obrad sesji.

         Przed rozpoczęciem obrad sesji, o godzinie 9.00 w kościele Parafialnym w Tarnawatce odprawiona zostanie Msza Święta w intencji mieszkańców gminy, radnych i pracowników samorządowych

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Data ostatniej modyfikacji: 2009-06-22 11:10:43
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 14429
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Gminy

Tarnawatka 2008-11-20
ZAWIADOMIENIE
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) zwołuję XVIII sesję V kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 1 grudnia 2008 roku o godzinie 11, w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce, z proponowanym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie obrad sesji.
2.      Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.      Interpelacje i zapytania radnych.

5.      Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Gminy Tarnawatka podjętych na poprzedniej sesji.

6.      Podjęcie uchwał w sprawach:

·              zmian w budżecie,

·              obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku, przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2009 rok,

·              określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Tarnawatka,

·              uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka,

·              wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

·              zgody na udzielanie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości,

·              przyznania nagrody jubileuszowej Wójtowi Gminy Tarnawatka,

·              ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej,

·              określenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Radę Gminy Tarnawatka w roku 2009,

·              zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnawatka,

·              programu współpracy Gminy Tarnawatka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009

·              likwidacji zakładu budżetowego Zakładu Usług Komunalnych w Tarnawatce w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową Zakład Usług Komunalnych w Tarnawatce.

7.      Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych, pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych za rok 2008.

8.      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9.      Wolne wnioski i zapytania.

10.  Zakończenie obrad sesji.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Data ostatniej modyfikacji: 2009-06-22 11:09:45
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 14350
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XV sesji Rady Gminy

Tarnawatka 2008-06-12

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) zwołuję XV sesję V kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 20 czerwca 2008 roku o godzinie 12, w budynku GOPS w Tarnawatce, z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.

 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Interpelacje i zapytania radnych.

 5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Gminy Tarnawatka podjętych na poprzedniej sesji.

 6. Podjęcie uchwał w sprawach:

zmiany Uchwały Nr XII/78/07 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Radę Gminy Tarnawatka w roku 2008,

 • zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lekcyjnych dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze,

 • zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości,

 • ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.

 1. Rozpatrzenie wniosku w sprawie nadania nazwy ulicy.

 2. Rozpatrzenie wniosku w sprawie sprzedaży nieruchomości.

 3. Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy.

 4. Sprawozdanie z działalności GOPS za rok 2007.

 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 6. Wolne wnioski i zapytania.

 7. Zakończenie obrad sesji.

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Data ostatniej modyfikacji: 2009-06-22 11:09:05
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 14289
Dziennik zmian

Zawiadomienie o IX sesji Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) zwołuję IX sesję V kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 31 sierpnia 2007 roku o godzinie 12, w sali Publicznego Gimnazjum w Tarnawatce, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Gminy Tarnawatka podjętych na poprzedniej sesji.
7. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku.
8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2007 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
zmian w budżecie gminy na rok 2007,
wyrażenia woli powołania wspólnie z innymi gminami Agencji w formie spółki prawa handlowego – dla realizacji celów związanych z poszanowaniem energii,
zamiaru utworzenia Celowego Związku Komunalnego Gmin Regionu Tomaszowskiego,
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz Parafii Rzymsko – Katolickiej Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Tomaszowie Lubelskim,
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Tarnawatka,
uchylająca uchwałę Rady Gminy Tarnawatka w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zakończenie obrad sesji.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Data ostatniej modyfikacji: 2009-06-22 11:08:30
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 14427
Dziennik zmian

Zawiadomienie o VIII sesji Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) zwołuję VIII sesję V kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu5 lipca 2007 roku o godzinie 12, w sali Publicznego Gimnazjum w Tarnawatce, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Gminy Tarnawatka podjętych na poprzedniej sesji.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
zmian w budżecie,
utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Usług Komunalnych” w Tarnawatce,
uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych,

ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy,

powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu

Okręgowego i Sądu Rejonowego,

uchwalenia planu gospodarki odpadami Gminy Tarnawatka na lata 2007- 2014,
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
określenia warunków przyznawania, ustalenia odpłatności za usługi

opiekuńcze, zasad i trybu ich pobierania oraz warunków częściowego lub

całkowitego zwolnienia od opłat,

zatwierdzenia taryf na odprowadzanie ścieków,
zatwierdzenia taryf na dostarczanie wody.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad sesji.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Data ostatniej modyfikacji: 2009-06-22 11:07:39
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 14331
Dziennik zmian

Zawiadomienie o VI Sesji Rady Gminy

Tarnawatka 2007-03-19

Or.0052-1/6/07

 

ZAWIADOMIENIE

                Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) zwołuję VI sesję V kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 27 marca 2007 roku o godzinie 12.00 w Sali Publicznego Gimnazjum w Tarnawatce z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmian w budżecie gminy,
  • zmiany Uchwały Nr V/18/07 Rady Gminy Tarnawatka dotyczącej: uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok,
  • wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę nazw miejscowości,
  • wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Tarnawatka,
  • likwidacji Szkoły Filialnej w Pańkowie,
  • określenia zasad sprzedaży lokali mieszkaniowych stanowiących własność gminy Tarnawatka,
  • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
  • uchwalenia programu współpracy Gminy Tarnawatka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007,
  • uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii,
  • uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

7. Sprawozdanie z działalności GOPS za rok 2006.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Zakończenie obrad sesji.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Data ostatniej modyfikacji: 2009-06-22 11:06:32
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 14325
Dziennik zmian

Zawiadomienie o V sesji Rady Gminy 2007

Tarnawatka 2007-02-01

Or.0052-1/5/07

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

            Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) zwołuję V sesję V kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 16 lutego 2007 roku o godzinie 11.00 w Sali Publicznego Gimnazjum w Tarnawatce z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Starosty Tomaszowskiego w sprawie zamierzeń inwestycyjnych i remontowych na drogach.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.
 7. Odczytanie projektu budżetu gminy na rok 2007.
 8. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
 9. Odczytanie opinii komisji stałych Rady Gminy oraz wniosków radnych.
 10. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 11. Odczytanie stanowiska Wójta w sprawie opinii komisji i Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wniosków radnych.
 12. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie.
 13. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2007.
 14. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Pańkowie,
  • określenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Radę Gminy Tarnawatka w roku 2007,
  • ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8.Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad sesji.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Data ostatniej modyfikacji: 2009-06-22 11:05:59
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 14336
Dziennik zmian

Zawiadomienie o IV Sesji V kadencji Rady Gminy

Tarnawatka 2006-12-20

Or.0052-1/4/06

 

Pan/Pani ....................................

....................................

 

ZAWIADOMIENIE – ZAPROSZENIE

 

            Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) zwołuję IV sesję V kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 28 grudnia 2006 roku o godzinie 10.00 w Sali Publicznego Gimnazjum w Tarnawatce z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmian w budżecie gminy,
  • zaopiniowanie realizacji Programu Europejska Sieć Ekologiczna NATURA 2000 mającego na celu ochronę siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem,
  • nabycia prawa użytkowania wieczystego,
  • ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży dla sołtysów,
  • ustalenia diet dla radnych,
  • ustalenia dietoryczałtu dla Przewodniczącego rady Gminy,

7. Zajęcie stanowiska w sprawie klęski suszy.

 1. Przyjęcie planów pracy Rady i poszczególnych komisji stałych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 1. Wolne wnioski i zapytania.

11.Zakończenie obrad sesji.

 

Przed rozpoczęciem obrad sesji, o godzinie 9.00 w kościele Parafialnym w Tarnawatce odprawiona zostanie Msza Święta w intencji mieszkańców Gminy, radnych i pracowników samorządowych.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy zawodowej w celu umożliwienia wzięcia udziału w obradach sesji Rady Gminy. 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Data ostatniej modyfikacji: 2009-06-22 11:05:21
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 14327
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Gminy

Tarnawatka 2006-09-13

Or.0052-1/4/06
ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) zwołuję XXXIV sesję IV kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 21 września 2006 roku o godzinie 12, w sali Publicznego Gimnazjum w Tarnawatce, z proponowanym porządkiem obrad:


1. Otwarcie obrad sesji.


2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.


3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.


4. Informacja Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.


5. Interpelacje i zapytania radnych.


6. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Gminy Tarnawatka podjętych na poprzedniej sesji.

7. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

zmian w budżecie gminy na 2006 rok,

statutu Urzędu Gminy Tarnawatka.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zakończenie obrad sesji.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Data ostatniej modyfikacji: 2009-06-22 11:03:47
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 14267
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatności

  Akceptuję politykę cookies.