Zawiadomienie o XXXIII Sesji Rady Gminy

Tarnawatka, 2010-09-01

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

         Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) zwołuję XXXIII nadzwyczajną sesję V kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 03 września 2010 roku o godzinie 12.00 w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja na temat budżetu Gminy Tarnawatka za I półrocze 2010 roku,
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmian w budżecie gminy,
 • udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Zielony Domek,
 • likwidacji jednostki budżetowej Zakład Usług Komunalnych
  w Tarnawatce,
 • podziału gminy na stałe obwody głosowania.
 1. Zakończenie obrad sesji.
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2010-09-02 07:06:36
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 14386
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Gminy

Tarnawatka, 2010-07-28

 

ZAWIADOMIENIE

 

          Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) zwołuję XXXII nadzwyczajną sesję V kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 29 lipca 2010 roku o godzinie 13.00 w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmian w budżecie gminy,
 • zmiany Uchwały Nr XXVIII/184/10 z dnia 29 stycznia 2010 roku
  w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok
 • zmiany Uchwały Nr XXXI/211/10 z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 oraz RPO za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego
 • zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2010 roku
 1. Zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Kurylak

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2010-07-28 13:31:08
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 14346
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Gminy

Tarnawatka 2010-06 -17

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

         Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) zwołuję XXXI sesję V kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu
24 czerwca 2010 roku o godzinie 12.00 w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmian w budżecie gminy,
 • udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Tarnawatka dla Gminy Wilków
 • przedłużenia na okres od dnia 01.07.2010 r. do dnia 31.03.2011 r. taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
 • zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zakończenie obrad sesji.
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2010-06-17 14:44:36
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 14328
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Gminy

Tarnawatka 2010-04-20

 

 

ZAWIADOMIENIE

         Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) zwołuję XXX sesję V kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 28 kwietnia 2010 roku o godzinie 11.00 w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu gminy za rok 2009.
 7. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Tarnawatka z tytułu oceny wykonania budżetu gminy za rok 2009.
 8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2009.
 9. Dyskusja.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmian w budżecie gminy,
 • absolutorium dla Wójta Gminy Tarnawatka za rok 2009,
 • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
 • zawarcia porozumienie przez Gminę Tarnawatka do projektu pt. „Małe przedszkola” jako partner projektu.

11.  Rozpatrzenie wniosku w sprawie zamiany nieruchomości.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13. Wolne wnioski i zapytania.

14. Zakończenie obrad sesji.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2010-04-21 08:48:32
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 14390
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Gminy

Tarnawatka 2010-03-23

 

 

ZAWIADOMIENIE

         Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) zwołuję XXIX sesję V kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 31 marca 2010 roku o godzinie 11.00 w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmian w budżecie gminy,
 • wyodrębnienia w budżecie gminy na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki,
 • uchylająca uchwałę Rady Gminy Tarnawatka w sprawie: upoważnienia Wójta do zawarcia umowy partnerstwa dla realizacji projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Wieprzów Tarnawacki, Wieprzów Ordynacki – Gmina Tarnawatka oraz Wieprzowe Jezioro – Gmina Tomaszów Lubelski”,
 •  upoważnienia Wójta do zawarcia umowy partnerstwa dla realizacji projektu pn. „Zwiększenie wykorzystania energii słonecznej dla zmniejszenia stopnia degradacji środowiska naturalnego Roztocza Tomaszowskiego”,
 • uchylająca uchwałę Rady Gminy Tarnawatka w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
 • wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
 • uchylenia niektórych uchwał Rady Gminy Tarnawatka w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
 • przekazania mienia komunalnego sołectwu Wieprzów do korzystania,
 • zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wieprzów Ordynacki na lata 2010-2016”,
 • zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wieprzów Tarnawacki na lata 2010-2016”,
 1. Sprawozdanie z budżetu za rok 2009 przez GOPS.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski i zapytania.

10. Zakończenie obrad sesji.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2010-03-26 07:40:42
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 14366
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Gminy

Tarnawatka 2010-01-22

 

 

ZAWIADOMIENIE

         Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) zwołuję XXVIII sesję V kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 29 stycznia 2010 roku o godzinie 12.00 w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.

6. Odczytanie projektu budżetu gminy na rok 2010.

7. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.

8. Odczytanie opinii komisji stałych Rady Gminy oraz wniosków radnych.

9. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

10. Odczytanie stanowiska Wójta w sprawie opinii komisji i Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wniosków radnych.

11. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie.

12. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2010.

13. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • programu współpracy Gminy Tarnawatka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010,
 • uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii,
 • uchylająca uchwałę Rady Gminy Tarnawatka w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka.

14.Rozpatrzenie wniosku mieszkańców Wieprzowego Jeziora w sprawie zmiany granic gminy.

15.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

16.Wolne wnioski i zapytania.

17.Zakończenie obrad sesji.

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2010-01-25 13:15:27
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 14442
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Gminy

 

Tarnawatka 2009-12-21

 

 

ZAWIADOMIENIE

         Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) zwołuję XXVII sesję V kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 29 grudnia 2009 roku o godzinie 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce z proponowanym porządkiem obrad:

 

1.Otwarcie obrad sesji.

2.Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.Interpelacje i zapytania radnych.

5.Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.

6.Podjęcie uchwał w sprawach:

-zmian w budżecie gminy,

-zgody na udzielanie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości,

-zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Tarnawatka na lata 2010-2016."

7.Przyjęcie sprawozdań Rady i poszczególnych Komisji stałych.

8.Przyjęcie planów pracy Rady i poszczególnych Komisji stałych.

9.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10.Wolne wnioski i zapytania.

11.Zakończenie obrad sesji.

 

         Przed rozpoczęciem obrad sesji, o godzinie 9.00 w kościele Parafialnym w Tarnawatce odprawiona zostanie Msza Święta w intencji mieszkańców gminy, radnych i pracowników samorządowych.

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2009-12-25 14:39:46
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 14400
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXV sesji Rady Gminy

 

Tarnawatka 2009-10-26

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

         Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) zwołuję XXV nadzwyczajną sesję V kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 29 października 2009 roku o godzinie 9.00 w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmian w budżecie gminy,
 • zaciągnięcia zobowiązania wekslowego,
 • przystąpienia Gminy Tarnawatka do projektu partnerskiego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, pn. „poprawa skuteczności działania ratownictwa ekologicznego jednostek OSP KSRG z terenu Gmin Roztocza Tomaszowskiego" oraz o zapewnieniu środków na realizację ww. projektu.

6. Informacja o stanie zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.

7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych, pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych za rok 2008.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Zakończenie obrad sesji.

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2009-10-29 07:18:56
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 14419
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Gminy

Tarnawatka 2009-09-23

ZAWIADOMIENIE

         Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) zwołuję XXIV sesję V kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 30 września 2009 roku o godzinie 12.00 w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Złożenie ślubowania przez radnego.

3. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.

7. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2009 roku.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmian w budżecie gminy,
 • zgody na udzielanie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości,
 • upoważnienia Wójta do zawarcia umowy partnerstwa dla realizacji projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Wieprzów Tarnawacki, Wieprzów Ordynacki - Gmina Tarnawatka oraz Wieprzowe Jezioro - Gmina Tomaszów Lubelski",
 • powołania stałych komisji Rady Gminy.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11.  Zakończenie obrad sesji.

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2009-09-24 13:11:05
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 14319
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Gminy

Tarnawatka 2009-06-18
ZAWIADOMIENIE
 

         Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) zwołuję XXIII sesję V kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 26 czerwca 2009 roku o godzinie 11.00 w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce z proponowanym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie obrad sesji.
2.     Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.     Interpelacje i zapytania radnych.

5.     Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.

6.     Podjęcie uchwał w sprawach:
·    zmian w budżecie gminy,

·    przystąpienia Gminy Tarnawatka do Związku Partnerskiego Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego w celu wspólnej realizacji działań zmierzających do pozyskania środków unijnych na wykonanie wybranych przez Powiat odrębnie - inwestycji w zakresie zmiany sposobu oświetlenia z tradycyjnego na diodowe LED,

·    wyodrębnienia w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

·    wygaśnięcia mandatu Radnego Gminy Tarnawatka.
7.     Sprawozdanie z GOPS za rok 2008.
8.     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9.     Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad sesji.
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Data ostatniej modyfikacji: 2009-06-22 11:12:55
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 14383
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatności

  Akceptuję politykę cookies.