Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Gminy

Tarnawatka 2010-03-23

 

 

ZAWIADOMIENIE

         Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) zwołuję XXIX sesję V kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 31 marca 2010 roku o godzinie 11.00 w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmian w budżecie gminy,
 • wyodrębnienia w budżecie gminy na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki,
 • uchylająca uchwałę Rady Gminy Tarnawatka w sprawie: upoważnienia Wójta do zawarcia umowy partnerstwa dla realizacji projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Wieprzów Tarnawacki, Wieprzów Ordynacki – Gmina Tarnawatka oraz Wieprzowe Jezioro – Gmina Tomaszów Lubelski”,
 •  upoważnienia Wójta do zawarcia umowy partnerstwa dla realizacji projektu pn. „Zwiększenie wykorzystania energii słonecznej dla zmniejszenia stopnia degradacji środowiska naturalnego Roztocza Tomaszowskiego”,
 • uchylająca uchwałę Rady Gminy Tarnawatka w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
 • wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
 • uchylenia niektórych uchwał Rady Gminy Tarnawatka w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
 • przekazania mienia komunalnego sołectwu Wieprzów do korzystania,
 • zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wieprzów Ordynacki na lata 2010-2016”,
 • zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wieprzów Tarnawacki na lata 2010-2016”,
 1. Sprawozdanie z budżetu za rok 2009 przez GOPS.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski i zapytania.

10. Zakończenie obrad sesji.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2010-03-26 07:40:42
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 14273
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Gminy

Tarnawatka 2010-01-22

 

 

ZAWIADOMIENIE

         Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) zwołuję XXVIII sesję V kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 29 stycznia 2010 roku o godzinie 12.00 w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.

6. Odczytanie projektu budżetu gminy na rok 2010.

7. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.

8. Odczytanie opinii komisji stałych Rady Gminy oraz wniosków radnych.

9. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

10. Odczytanie stanowiska Wójta w sprawie opinii komisji i Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wniosków radnych.

11. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie.

12. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2010.

13. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • programu współpracy Gminy Tarnawatka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010,
 • uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii,
 • uchylająca uchwałę Rady Gminy Tarnawatka w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka.

14.Rozpatrzenie wniosku mieszkańców Wieprzowego Jeziora w sprawie zmiany granic gminy.

15.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

16.Wolne wnioski i zapytania.

17.Zakończenie obrad sesji.

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2010-01-25 13:15:27
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 14329
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Gminy

 

Tarnawatka 2009-12-21

 

 

ZAWIADOMIENIE

         Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) zwołuję XXVII sesję V kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 29 grudnia 2009 roku o godzinie 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce z proponowanym porządkiem obrad:

 

1.Otwarcie obrad sesji.

2.Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.Interpelacje i zapytania radnych.

5.Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.

6.Podjęcie uchwał w sprawach:

-zmian w budżecie gminy,

-zgody na udzielanie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości,

-zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Tarnawatka na lata 2010-2016."

7.Przyjęcie sprawozdań Rady i poszczególnych Komisji stałych.

8.Przyjęcie planów pracy Rady i poszczególnych Komisji stałych.

9.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10.Wolne wnioski i zapytania.

11.Zakończenie obrad sesji.

 

         Przed rozpoczęciem obrad sesji, o godzinie 9.00 w kościele Parafialnym w Tarnawatce odprawiona zostanie Msza Święta w intencji mieszkańców gminy, radnych i pracowników samorządowych.

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2009-12-25 14:39:46
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 14300
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXV sesji Rady Gminy

 

Tarnawatka 2009-10-26

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

         Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) zwołuję XXV nadzwyczajną sesję V kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 29 października 2009 roku o godzinie 9.00 w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmian w budżecie gminy,
 • zaciągnięcia zobowiązania wekslowego,
 • przystąpienia Gminy Tarnawatka do projektu partnerskiego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, pn. „poprawa skuteczności działania ratownictwa ekologicznego jednostek OSP KSRG z terenu Gmin Roztocza Tomaszowskiego" oraz o zapewnieniu środków na realizację ww. projektu.

6. Informacja o stanie zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.

7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych, pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych za rok 2008.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Zakończenie obrad sesji.

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2009-10-29 07:18:56
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 14319
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Gminy

Tarnawatka 2009-09-23

ZAWIADOMIENIE

         Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) zwołuję XXIV sesję V kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 30 września 2009 roku o godzinie 12.00 w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Złożenie ślubowania przez radnego.

3. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.

7. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2009 roku.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • zmian w budżecie gminy,
 • zgody na udzielanie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości,
 • upoważnienia Wójta do zawarcia umowy partnerstwa dla realizacji projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Wieprzów Tarnawacki, Wieprzów Ordynacki - Gmina Tarnawatka oraz Wieprzowe Jezioro - Gmina Tomaszów Lubelski",
 • powołania stałych komisji Rady Gminy.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11.  Zakończenie obrad sesji.

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2009-09-24 13:11:05
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 14246
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Gminy

Tarnawatka 2009-06-18
ZAWIADOMIENIE
 

         Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) zwołuję XXIII sesję V kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 26 czerwca 2009 roku o godzinie 11.00 w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce z proponowanym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie obrad sesji.
2.     Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.     Interpelacje i zapytania radnych.

5.     Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.

6.     Podjęcie uchwał w sprawach:
·    zmian w budżecie gminy,

·    przystąpienia Gminy Tarnawatka do Związku Partnerskiego Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego w celu wspólnej realizacji działań zmierzających do pozyskania środków unijnych na wykonanie wybranych przez Powiat odrębnie - inwestycji w zakresie zmiany sposobu oświetlenia z tradycyjnego na diodowe LED,

·    wyodrębnienia w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

·    wygaśnięcia mandatu Radnego Gminy Tarnawatka.
7.     Sprawozdanie z GOPS za rok 2008.
8.     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9.     Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad sesji.
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Data ostatniej modyfikacji: 2009-06-22 11:12:55
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 14276
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXII sesji Rady Gminy

Tarnawatka 2009-05-25
ZAWIADOMIENIE
 

         Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) zwołuję XXII sesję V kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 1 czerwca 2009 roku o godzinie 8.00 w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce z proponowanym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie obrad sesji.
2.     Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.     Interpelacje i zapytania radnych.

5.     Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.

6.     Podjęcie uchwał w sprawach:
·    zmian w budżecie gminy,
·    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tomaszowskiemu,

·    zmiany Uchwały Nr IV/23/2003 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tarnawatka,

·    utworzenia Związku Komunalnego Gmin Regionu Tomaszowskiego i przyjęcia jego statutu,

·    zatwierdzenia taryf na odprowadzanie ścieków,
·    zatwierdzenia taryf na dostarczanie wody.
7.     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8.     Wolne wnioski i zapytania.
9.     Zakończenie obrad sesji.
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Data ostatniej modyfikacji: 2009-06-22 11:12:24
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 14125
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXI sesji Rady Gminy

Tarnawatka 2009-03-30
ZAWIADOMIENIE
 

         Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) zwołuję XXI sesję V kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 6 kwietnia 2009 roku o godzinie 11.00 w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce z proponowanym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie obrad sesji.
2.     Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.     Interpelacje i zapytania radnych.

5.     Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.

6.     Sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu gminy za rok 2008.

7.     Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Tarnawatka z tytułu oceny wykonania budżetu gminy za rok 2008.

8.     Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2008.

9.     Dyskusja.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
·    zmian w budżecie gminy,
·    absolutorium dla Wójta Gminy Tarnawatka za rok 2008,

·    przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Tarnawatka na lata 2007-2032”,

·    utworzenia Związku Komunalnego Gmin Regionu Tomaszowskiego i przyjęcia jego statutu.

11.  Sprawozdanie z gminnego planu gospodarowania odpadami za lata 2007-2008.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zakończenie obrad sesji.
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Data ostatniej modyfikacji: 2009-06-22 11:11:53
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 14229
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XX sesji Rady Gminy

Tarnawatka 2009-03-06
ZAWIADOMIENIE

         Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) zwołuję XX sesję V kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 13 marca 2009 roku o godzinie 11.00 w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce z proponowanym porządkiem obrad:<Br>

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał Rady

Gminy podjętych na poprzedniej sesji.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

·    zmian w budżecie gminy,
·    uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Tarnawatka,
·    wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości,

·    zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Tymin na lata 2009-2015,

·    uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

·    uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii,

·    określenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Radę Gminy Tarnawatka,

·    zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnawatka,

·    przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka,

·    przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka,

·    przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie,

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zakończenie obrad sesji.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Data ostatniej modyfikacji: 2009-06-22 11:11:19
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 14207
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XIX sesji Rady Gminy

Tarnawatka 2008-12-19
ZAWIADOMIENIE

        Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) zwołuję XIX sesję V kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 30 grudnia 2008 roku o godzinie 10.30 w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce z proponowanym porządkiem obrad:

1.     Otwarcie obrad sesji.
2.     Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.     Interpelacje i zapytania radnych.

5.     Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.

6.     Odczytanie projektu budżetu gminy na rok 2009.

7.     Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.

8.     Odczytanie opinii komisji stałych Rady Gminy oraz wniosków radnych.

9.     Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

10. Odczytanie stanowiska Wójta w sprawie opinii komisji i Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wniosków radnych.

11. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie.

12. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2009.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
·    zmian w budżecie gminy,

·    poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

·    zgody na udzielanie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości,

·    likwidacji zakładu budżetowego Zakładu Usług Komunalnych w Tarnawatce w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową Zakład Usług Komunalnych w Tarnawatce,

·    wystąpienia Gminy Tarnawatka ze Stowarzyszenia „Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej – DOM EUROPY”,

·    przystąpienia Gminy Tarnawatka do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Roztocze”,

·    Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tarnawatka.

14. Przyjęcie sprawozdań Rady i poszczególnych Komisji stałych.

15. Przyjęcie planów pracy Rady i poszczególnych Komisji stałych.

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Wolne wnioski i zapytania.
18. Zakończenie obrad sesji.

         Przed rozpoczęciem obrad sesji, o godzinie 9.00 w kościele Parafialnym w Tarnawatce odprawiona zostanie Msza Święta w intencji mieszkańców gminy, radnych i pracowników samorządowych

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Data ostatniej modyfikacji: 2009-06-22 11:10:43
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 14372
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatności

  Akceptuję politykę cookies.