Zawiadomienie o XV sesji VI kadencji Rady Gminy

Tarnawatka 2012-04-27

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) zwołuję XV sesję VI kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 11 maja 2012 roku o godzinie 8.00 w sali Gminnego Centrum Aktywności w Tarnawatce z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmian w budżecie gminy,
  • ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tarnawatka oraz granic obwodów tych szkół,
  • ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
  • upoważnienia Wójta do zawarcia umowy partnerstwa dla realizacji projektu w ramach działania 6.2 Energia przyjazna środowisku w ramach Osi Priorytetowej VI: Środowisko i czysta energia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013,
  • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  • przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Tarnawatka na lata 2012 – 2014,
  • określenia szczegółowych zasad przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych, czynności wchodzących w zakres usług, ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad i trybu ich pobierania oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,
  • zmiany uchwały Nr XX/139/09 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy Tarnawatka na lata 2009-2015”.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zakończenie obrad sesji.

 Przewodniczący Rady Gminy

 /-/ Janusz Najda

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2012-05-04 08:13:06
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 14311
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XIV sesji VI kadencji Rady Gminy

Tarnawatka 2012-03-20ZAWIADOMIENIENa podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) zwołuję XIV sesję VI kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 29 marca 2012 roku o godzinie 8.00 w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce z proponowanym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie obrad sesji.
2.    Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Podjęcie uchwał w sprawach:
•    zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.
7.    Podjęcie uchwał w sprawach:
•    likwidacji Szkoły Filialnej w Niemirówku,
•    likwidacji Szkoły Podstawowej w Wieprzowie,
•    zmian w budżecie gminy,
•    wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tarnawatka,
•    przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka,
•    przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka,
•    zgody na udzielanie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości,
•    zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Tarnawatka.
•    funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013.
8.    Sprawozdanie z budżetu za rok 2011 przez GOPS.
9.    Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy za rok 2011.
10.    Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka.
11.    Przedstawienie wniosków mieszkańców w sprawie wysokości podatków.
12.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13.    Wolne wnioski i zapytania.
14.    Zakończenie obrad sesji.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Janusz Najda

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2012-03-22 08:03:10
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 14211
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XIII sesji VI kadencji Rady Gminy

Tarnawatka 2012-01-20

 

ZAWIADOMIENIE

         Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) zwołuję XIII sesję VI kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 27 stycznia 2012 roku o godzinie 08.00 w sali Gminnego Centrum Aktywności Wiejskiej w Tarnawatce (publiczne gimnazjum) z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • uchylenia uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Wieprzowie,
  • uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
  • uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii,
  • zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych.
 5. Uchwalenie budżetu Gminy na rok 2012.
  • odczytanie autopoprawki do projektu budżetu gminy.
  • podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
  • odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
  • odczytanie opinii komisji stałych Rady Gminy oraz wniosków radnych.
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
  • odczytanie stanowiska Wójta w sprawie opinii komisji i wniosków radnych.
  • dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie.
  • głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2012.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.
 8. Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Janusz Najda

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-25 11:59:33
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2019-01-25 11:59:33
Odsłon: 14280
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XII sesji VI kadencji Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) zwołuję XII sesję VI kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 29 grudnia 2011 roku o godzinie 10.30 w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce z proponowanym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmian w budżecie gminy.
  • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
  • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Tarnawatka.
  • uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi tomaszowskiemu w zakresie opieki zdrowotnej.
 7. Przyjęcie sprawozdań Rady i poszczególnych komisji stałych.
 8. Przyjęcie planów pracy Rady i poszczególnych komisji stałych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zakończenie obrad sesji.

 

Przed rozpoczęciem obrad sesji, o godzinie 9.00 w kościele Parafialnym w Tarnawatce odprawiona zostanie Msza Święta w intencji mieszkańców gminy, radnych i pracowników samorządowych.

 Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Najda

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-22 13:24:35
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 14285
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XI sesji VI kadencji Rady Gminy

 

ZAWIADOMIENIE

 

         Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) zwołuję XI sesję VI kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 22 listopada 2011 roku o godzinie 12.00 w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmian w budżecie gminy.
  • zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Niemirówku.
  • zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Wieprzowie.
  • obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku, przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2012 rok.
  • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Tarnawatka.
  • określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

/-/ Janusz Najda

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2011-11-18 07:35:47
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 14240
Dziennik zmian

Zawiadomienie o X sesji VI kadencji Rady Gminy

Tarnawatka 2011-10-21

 

ZAWIADOMIENIE

 

         Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) zwołuję X sesję VI kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 31 października 2011 roku o godzinie 8.00 w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • udzielenia pomocy powiatowi tomaszowskiemu w zakresie opieki zdrowotnej,
  • wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim i Sądu Okręgowego w Zamościu,
  • przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Tarnawatka" z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Tarnawatka na rok 2012,
  • zmian w budżecie gminy.
 7. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany w planie przestrzennego zagospodarowania Gminy Tarnawatka.
 8. Informacja o stanie zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.
 9. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych, pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych za rok 2010.
 10. Informacja o podmiotach wyznaczonych przez Wójta Gminy obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy wraz z opinią Prezesa sądu rejonowego.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Janusz Najda

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2011-10-25 07:26:24
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 14211
Dziennik zmian

Zawiadomienie o IX sesji VI kadencji Rady Gminy

Tarnawatka 2011-09-29

 

 ZAWIADOMIENIE

 

 

         Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) zwołuję IX nadzwyczajną sesję VI kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 04 października 2011 roku o godzinie 8.00 w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych ulic Łąkowej i Zielonej w miejscowości Tarnawatka - Tartak".
  • udzielenia pomocy finansowej powiatowi tomaszowskiemu w zakresie budowy drogi powiatowej Nr 3262 w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".
 4. Zakończenie obrad sesji.
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2011-09-30 11:38:15
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 14220
Dziennik zmian

Zawiadomienie o VIII sesji VI kadencji Rady Gminy

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

         Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) zwołuję VIII sesję VI kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 15 września 2011 roku o godzinie 12.00 w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmian w budżecie gminy,
  • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
  • przystąpienia przez Gminę Tarnawatka do projektu partnerskiego pod nazwą: ”Transgraniczne partnerstwo-bezpieczne środowisko”
  • powołania Zespołu do spraw wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądów Powszechnych.
 7. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2011 roku.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Zakończenie obrad sesji.
 11.  

  Przewodniczący Rady Gminy

   

  /-/ Janusz Najda

   

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2011-09-08 08:24:32
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 14224
Dziennik zmian

Zawiadomienie o VII sesji VI kadencji Rady Gminy

Tarnawatka 2011-06-13

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) zwołuję VII sesję VI kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 20 czerwca 2011 roku o godzinie 12.00 w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnawatka,
  • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka,
  • zmian w budżecie gminy,
  • zmian w wieloletnim planie finansowym,
  • przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnawatka na lata 2011 – 2032”,
  • udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Tarnawatka,
  • udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Zielony Domek,
  • przyjęcia i realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015,
  • trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
  • zgody na udzielanie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości,
  • dofinansowania zadania publicznego pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Rogoźno, gm. Tomaszów Lubelski", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013, Działania 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Kategoria II Gospodarka odpadami i ochrona powietrza i ziemi,
  • wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granicy administracyjnej Gminy Tarnawatka,
  • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
  • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  • szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych,
  • ustalenie opłat za niektóre świadczenia prowadzonego przez Gminę Gminnego Przedszkola w Tarnawatce-Tartaku
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zakończenie obrad sesji.
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2011-06-15 07:51:18
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 14266
Dziennik zmian

Zawiadomienie o VI sesji VI kadencji Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) zwołuję VI sesję VI kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 13 maja 2011 roku o godzinie 12.00 w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu gminy za rok 2010.
 7. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Tarnawatka z tytułu oceny wykonania budżetu gminy za rok 2010.
 8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2010.
 9. Dyskusja.

      10. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • udzielenia Wójtowi Gminy Tarnawatka absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2010,
 • wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim,
 • zmiany Uchwały Nr XX/144/09 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 13 marca 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Radę Gminy Tarnawatka.
 • szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.

      11. Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy.

      12. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców Wieprzowego Jeziora w sprawie zmiany granic gminy.

       13. Sprawozdanie z budżetu za rok 2010 przez GOPS.

       14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

       15. Wolne wnioski i zapytania.

       16. Zakończenie obrad sesji.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2011-05-06 13:53:08
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 14217
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatności

  Akceptuję politykę cookies.