Zawiadomienie o XXX sesji VI kadencji Rady Gminy

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2018-08-28 22:47:59
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2018-08-28 22:47:59
Odsłon: 14349
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXVIII sesji VI kadencji Rady Gminy

Rada Gminy Tarnawatka

Tarnawatka 2013-09-18

        

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594) zwołuję XXVIII sesję VI kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 26 września 2013 roku o godzinie 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.
  6. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy Tarnawatka za I półrocze 2013 rok.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
   • zmian w budżecie gminy na 2013 rok,
   • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2012 – 2017,
   • zgody na udzielanie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości,
   • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
   • zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 111591L w miejscowości Wieprzów Ordynacki".,
   • ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu na koszt gminy Tarnawatka.
  8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  9. Wolne wnioski i zapytania.
  10. Zakończenie obrad.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Janusz Najda

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2016-11-29 08:49:39
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2016-11-29 08:49:39
Odsłon: 14304
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXVII nadzwyczajnej sesji VI kadencji Rady Gminy

Tarnawatka 2013-08-20

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zwołuję XXVII nadzwyczajną sesję VI kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 23 sierpnia 2013 roku o godzinie 13.00 w Urzędzie Gminy Tarnawatka (sala ślubów) z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmian w budżecie gminy na 2013 rok,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2012 – 2017,
  • przystąpienia Gminy Tarnawatka do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  • uchwalenia zmian „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka”.
  • zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka,
  • udzielenia pomocy finansowej powiatowi tomaszowskiemu w zakresie budowy drogi powiatowej Nr 3262 w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój".
 4. Zakończenie obrad.

 Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Janusz Najda

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2013-08-22 11:07:52
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 14355
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXVI nadzwyczajnej sesji VI kadencji Rady Gminy

Tarnawatka 2013-06-28

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zwołuję XXVI nadzwyczajną sesję VI kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 02 lipca 2013 roku o godzinie 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmian w budżecie gminy na 2013 rok,
  • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 4. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka.
 5. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Janusz Najda

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2013-06-29 18:31:53
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 14379
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXV sesji VI kadencji Rady Gminy

RADA GMINY

TARNAWATKA

Tarnawatka 2013-05-08

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) zwołuję XXV sesję VI kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 17 maja 2013 roku o godzinie 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.
 7. Omówienie sprawozdania finansowego.
 8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 r. oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
 9. Przedstawienie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.
 10. Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Tarnawatka z tytułu oceny wykonania budżetu gminy za rok 2012.
 11. Dyskusja.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Tarnawatka z wykonania budżetu za 2012 rok,
  • udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok,
  • zmian w budżecie gminy na 2013 rok,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2012 – 2017,
  • zgody na udzielanie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości,
  • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
  • przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie,
  • udzielenia pomocy finansowej powiatowi tomaszowskiemu w zakresie budowy dróg powiatowych Nr 3504L, 3263L i 3505L.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Janusz Najda

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2013-05-11 14:11:33
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 14217
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXIV sesji VI kadencji Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) zwołuję XXIV sesję VI kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 11 marca 2013 roku o godzinie 08.00 w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka,
 • zmian w budżecie gminy,
 • funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014.
 • regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarnawatka,
 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
 • w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
 • szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Tarnawatka.
 1. Sprawozdanie z budżetu za rok 2012 przez GOPS.
 2. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy za rok 2012.
 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 4. Wolne wnioski i zapytania.
 5. Zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 /-/ Janusz Najda

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2013-03-04 14:35:03
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 14357
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXIII sesji VI kadencji Rady Gminy

Tarnawatka 2013-01-21

 

ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) zwołuję XXIII sesję VI kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 29 stycznia 2013 roku o godzinie 08.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnawatce z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnawatka,
 • uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii,
 • organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych dla których Gmina Tarnawatka jest organem prowadzącym,
 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
 • w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
 • w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • odczytanie autopoprawki do projektu budżetu gminy.
 • podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 • odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
 • odczytanie opinii komisji stałych Rady Gminy oraz wniosków radnych.
 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.
 • odczytanie stanowiska Wójta w sprawie opinii komisji i wniosków radnych.
 • dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie.
 • głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2013.
 1. Uchwalenie budżetu Gminy na rok 2013.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.
 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 4. Wolne wnioski i zapytania.
 5. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Janusz Najda

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2013-01-22 10:54:28
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 14302
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXII sesji VI kadencji Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE

 Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) zwołuję XXII sesję VI kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 28 grudnia 2012 roku o godzinie 10.30 w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmian w budżecie gminy,
 • zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Tarnawatka na lata 2012-2017,
 • podziału Gminy Tarnawatka na stałe obwody głosowania,
 • regulaminu utrzymania czystości i porządku na obszarze Gminy Tarnawatka,
 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
 • w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
 • w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 1. Przyjęcie sprawozdań Rady i poszczególnych komisji stałych.
 2. Przyjęcie planów pracy Rady i poszczególnych komisji stałych.
 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 4. Wolne wnioski i zapytania.
 5. Zakończenie obrad sesji.

 

Przed rozpoczęciem obrad sesji, o godzinie 9.00 w kościele Parafialnym w Tarnawatce odprawiona zostanie Msza Święta w intencji mieszkańców gminy, radnych i pracowników samorządowych.

 Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Janusz Najda

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2012-12-21 13:15:36
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 14297
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XXI sesji VI kadencji Rady Gminy

Tarnawatka 2012-12-06

 

ZAWIADOMIENIE

 

         Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) zwołuję XXI sesję VI kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 14 grudnia 2012 roku o godzinie 8.00 w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce z proponowanym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmian w budżecie gminy.
  • obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku, przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2013 rok.
  • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Tarnawatka.
  • nabycia nieruchomości za zadłużenia z tytułu niepłacenia podatku od nieruchomości,
  • przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Tarnawatka" z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Tarnawatka na rok 2013.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

/-/ Janusz Najda

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2012-12-08 08:32:56
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 14242
Dziennik zmian

Zawiadomienie o XX sesji VI kadencji Rady Gminy

Rada Gminy Tarnawatka

Tarnawatka 2012-10-22

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

         Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) zwołuję XX sesję VI kadencji Rady Gminy Tarnawatka w dniu 30 października 2012 roku o godzinie 8.00 w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnawatce z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdania Wójta z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na poprzednich sesjach.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnawatka obejmującego tereny położone w miejscowości Sumin, Tarnawatka i Wieprzów Ordynacki,
  • zmian w budżecie gminy,
  • trybu prac na projektem uchwały budżetowej,
  • przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Tarnawatka" z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Tarnawatka na rok 2012,
  • podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy Tarnawatka.
 7. Informacja o stanie zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.
 8. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych, pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych za rok 2011.
 9. Informacja o podmiotach wyznaczonych przez Wójta Gminy obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy wraz z opinią Prezesa sądu rejonowego.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 /-/ Janusz Najda

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2012-10-23 12:11:23
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 14363
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatności

  Akceptuję politykę cookies.