Zamówienie z wolnej ręki na usługi szkoleniowe z dnia 12.11.2008

Zamówienie z wolnej ręki

Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233 poz. 1655) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation In Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.

            Tryb CPP zakłada odrębny sposób kontraktowania usług o małej wartości (o wartości szacunkowej poniżej 2000 euro) świadczonych w ściśle określonym celu przez konkretne instytucje lub usługodawców, np.: zakup specjalistycznych usług doradztwa psychologicznego i/lub usług rehabilitacyjnych dla pojedynczego mieszkańca; zakup szkolenia, seminarium i warsztatu lub organizacja wizyt studyjnych; przyrządzenie tradycyjnego posiłku podczas lokalnego święta; przygotowanie Wigilii dla rodzin ubogich.  W takich przypadkach gminy nie muszą ogłaszać zaproszenia do składania ofert, tylko od razu przystąpić do negocjacji kontraktów z jednym lub kilkoma usługodawcami.

 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów wiejskich z zakresu wsparcia szkoleniowego dla Lokalnej Grupy Liderów zmierzające do nabycia praktycznych umiejętności przez Liderów pozyskiwania funduszy ze środków Unii Europejskiej.

 

W dniu 12.11.2008 rok w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnawatce odbyły się negocjacje z potencjalnym usługodawcą na zadanie z zakresu usług szkoleniowych

 

Negocjacje przeprowadzone były z Panią Justyną Zięzio

 

Z ramienia Gminy Tarnawatka w negocjacjach uczestniczył Koordynator PPWOW Gminy Tarnawatka Pan Marek Tyrka

 

W trakcie negocjacji potencjalnemu usługodawcy zostały przedstawione oczekiwania jakie stawia przed nim Gmina w związku z przeprowadzeniem szkolenia warsztatowego oraz wymagania dotyczące złożenia stosownych dokumentów. Zaproponowano również harmonogram szkoleń warsztatowych oczekiwany przez Gminę.

 

W odpowiedzi na oczekiwania Gminy Pani Justyna Zięzio złożyła stosowne dokumenty oraz przedstawiła harmonogram szkoleń warsztatowych.

 

Po zapoznaniu się ze złożoną dokumentacją oraz po złożeniu stosowych wyjaśnień Pan Marek Tyrka – Koordynator PPWOW z ramienia Gminy Tarnawatka stwierdził iż są one wystarczające a złożone materiały szkoleniowe dla uczestników warsztatów są przygotowane w sposób profesjonalny także doświadczenie wykazane w CV potencjalnego usługodawcy gwarantuje należyte wykonanie usługi.

 

W związku z powyższym po przeprowadzonych negocjacjach Pan Marek Tyrka postanowił zarekomendować Panią Justynę Zięzio jako usługodawcę do realizacji zadania do Wójta Gminy Tarnawatka celem podpisania stosownej umowy o dzieło

 

W dniu 12.11.2008 rok stosowna umowa na świadczenie usług integracji społecznej została podpisana przez obie strony:

Ze strony Gminy Tarnawatka przez: Wójta Gminy Tarnawatka oraz Skarbnika Gminy Tarnawatka

Ze strony usługodawcy: przez Panią Justynę Zięzio

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Data ostatniej modyfikacji: 2009-06-16 09:44:07
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 6329
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatności

  Akceptuję politykę cookies.