Ogłoszenie o konkursie II/2010 z dnia 22.07.2010 na usługi integracji społecznej

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina TARNAWATKA uzyskała dotację w wysokości 57200,00 EURO, część tej dotacji tzn. 16216,17 zł na realizację usług określonych w poniższych załącznikach.

W związku z powyższym Wójt Gminy Tarnawatka zaprasza zainteresowanych kwalifikujących się usługodawców do składania oferty na świadczenie usługi integracji społecznej mieszkańcom Gminy zgodnie z opisem zawartym w zaproszeniu.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2010-07-22 17:12:43
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 6358
Dziennik zmian

Ogłoszenie o konkursie I/2010 z dnia 19.04.2010 na usługi integracji społecznej

Ogłoszenie o konkursie na usługi integracji społecznej.

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina TARNAWATKA uzyskała dotację w wysokości 57200,00 EURO, część tej dotacji tzn. 6461,01 EURO (w przeliczeniu na PLN wg. średniego kursu NBP z dnia 12.04.2010 rok (3,8673) – tabela nr 70/A/NBP/2010 daje kwotę szacunkową 24886,66 PLN) przeznacza na realizację usług określonych w poniższych załącznikach.

W związku z powyższym Wójt Gminy Tarnawatka zaprasza zainteresowanych kwalifikujących się usługodawców do składania oferty na świadczenie usługi integracji społecznej mieszkańcom Gminy zgodnie z opisem zawartym w zaproszeniu.Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Dodany przez: Litwińczuk Łukasz
Data ostatniej modyfikacji: 2010-04-19 09:42:37
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 6366
Dziennik zmian

Komisja Konkursowa

Komisja pracowała w składzie:
 
  1. Helena Olchawa – Prezes Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Tarnawatka
  2. Sylwia Szwarc – Pracownik Urzędu Gminy w Rachaniach – Koordynator PPWOW z ramienia Gminy Rachanie
  3. Jerzy Łaszkiewicz – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicach
Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Data ostatniej modyfikacji: 2009-06-16 10:02:40
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 6324
Dziennik zmian

Ogłoszenie o konkursie II/2009 z dnia 29.05.2009 na usługi integracji społecznej

Ogłoszenie o konkursie na usługi integracji społecznej.

 

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina TARNAWATKA uzyskała dotację w wysokości 206 949,60 PLN, część tej dotacji tzn. 7254,64,- PLN przeznacza na realizację usług określonych w poniższych załącznikach.

W związku z powyższym Wójt Gminy Tarnawatka zaprasza zainteresowanych kwalifikujących się usługodawców do składania oferty na świadczenie usługi integracji społecznej mieszkańcom Gminy zgodnie z opisem zawartym w zaproszeniu.

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Data ostatniej modyfikacji: 2009-06-16 09:57:08
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 6347
Dziennik zmian

Ogłoszenie o konkursie I/2009 z dnia 30.03.2009 na usługi integracji społecznej

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina TARNAWATKA uzyskała dotację w wysokości 206 949,60 PLN, część tej dotacji tzn. 123000,- PLN przeznacza na realizację usług określonych w poniższych załącznikach.

W związku z powyższym Wójt Gminy Tarnawatka zaprasza zainteresowanych kwalifikujących się usługodawców do składania oferty na świadczenie usługi integracji społecznej mieszkańcom Gminy zgodnie z opisem zawartym w zaproszeniu.

Informacja o wyborze usługodawców

I. W odpowiedzi na CZĘŚĆ I zaproszenia do składnia ofert została złożona jedna oferta:

1. Stowarzyszenie „Zielony Domek” z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim

 

W dniu 14.04.2009 rok odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej. Komisja sprawdziła kompletność złożonej oferty pod względem formalnym oraz sprawdziła ofertę pod względem merytorycznym i finansowym. W trakcie posiedzenia Komisji stwierdzono, że złożona oferta jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia wszystkie wymagania merytoryczne i finansowe. W związku z powyższym Komisja Konkursowa postanowiła zarekomendować usługodawcę – Stowarzyszenia „Zielony Domek” do Wójta Gminy Tarnawatka celem podpisania umowy na świadczenie usługi dla osób starszych pt: „Integrowanie osób starszych z wykorzystaniem drzemiącego w nich potencjału, prezentacja dorobku kulturowego, oraz rozwijania własnych pomysłów poprzez tworzenie Klubu Seniora minimum w dwóch miejscowościach Gminy Tarnawatka.”

 

W dniu 15.04.2009 rok stosowna umowa na świadczenie usług integracji społecznej została podpisana przez obie strony:

Ze strony Gminy Tarnawatka przez: Wójta Gminy Tarnawatka oraz Skarbnika Gminy Tarnawatka

Ze strony usługodawcy: przez Prezesa Stowarzyszenia „Zielony Domek” oraz Skarbnika Stowarzyszenia „Zielony Domek”

 

II. W odpowiedzi na CZĘŚĆ II zaproszenia do składnia ofert zostały złożone dwie oferty:

 

1. Stowarzyszenia „Zielony Domek” z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim

2. Stowarzyszenia „Wzgórze Przyjaźni” z siedzibą w Tarnawatce

 

W dniu 14.04.2009 rok odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej. Komisja sprawdziła kompletność złożonych ofert pod względem formalnym oraz sprawdziła oferty pod względem merytorycznym i finansowym. W trakcie posiedzenia Komisji stwierdzono, że złożone oferty są kompletne pod względem formalnym oraz spełniają wszystkie wymagania merytoryczne i finansowe.

Po wnikliwej analizie ofert Komisja stwierdziła, że oferta Stowarzyszenia „Wzgórze Przyjaźni” jest bardziej atrakcyjna w związku z powyższym postanowiła właśnie ją zarekomendować do Wójta Gminy Tarnawatka celem podpisania umowy na świadczenie usługi dla dzieci i młodzieży pt.: „Organizacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie minimum  dwóch świetlic środowiskowych na terenie Gminy Tarnawatka”

 
 

W dniu 15.04.2009 rok stosowna umowa na świadczenie usług integracji społecznej została podpisana przez obie strony:

Ze strony Gminy Tarnawatka przez: Wójta Gminy Tarnawatka oraz Skarbnika Gminy Tarnawatka

Ze strony usługodawcy: przez Prezesa Stowarzyszenia „Wzgórze Przyjaźni” oraz Z-ca Prezesa Stowarzyszenia „Wzgórze Przyjaźni”

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Data ostatniej modyfikacji: 2009-06-16 09:45:48
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 6355
Dziennik zmian

Zamówienie z wolnej ręki na usługi szkoleniowe z dnia 12.11.2008

Zamówienie z wolnej ręki

Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233 poz. 1655) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation In Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.

            Tryb CPP zakłada odrębny sposób kontraktowania usług o małej wartości (o wartości szacunkowej poniżej 2000 euro) świadczonych w ściśle określonym celu przez konkretne instytucje lub usługodawców, np.: zakup specjalistycznych usług doradztwa psychologicznego i/lub usług rehabilitacyjnych dla pojedynczego mieszkańca; zakup szkolenia, seminarium i warsztatu lub organizacja wizyt studyjnych; przyrządzenie tradycyjnego posiłku podczas lokalnego święta; przygotowanie Wigilii dla rodzin ubogich.  W takich przypadkach gminy nie muszą ogłaszać zaproszenia do składania ofert, tylko od razu przystąpić do negocjacji kontraktów z jednym lub kilkoma usługodawcami.

 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów wiejskich z zakresu wsparcia szkoleniowego dla Lokalnej Grupy Liderów zmierzające do nabycia praktycznych umiejętności przez Liderów pozyskiwania funduszy ze środków Unii Europejskiej.

 

W dniu 12.11.2008 rok w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnawatce odbyły się negocjacje z potencjalnym usługodawcą na zadanie z zakresu usług szkoleniowych

 

Negocjacje przeprowadzone były z Panią Justyną Zięzio

 

Z ramienia Gminy Tarnawatka w negocjacjach uczestniczył Koordynator PPWOW Gminy Tarnawatka Pan Marek Tyrka

 

W trakcie negocjacji potencjalnemu usługodawcy zostały przedstawione oczekiwania jakie stawia przed nim Gmina w związku z przeprowadzeniem szkolenia warsztatowego oraz wymagania dotyczące złożenia stosownych dokumentów. Zaproponowano również harmonogram szkoleń warsztatowych oczekiwany przez Gminę.

 

W odpowiedzi na oczekiwania Gminy Pani Justyna Zięzio złożyła stosowne dokumenty oraz przedstawiła harmonogram szkoleń warsztatowych.

 

Po zapoznaniu się ze złożoną dokumentacją oraz po złożeniu stosowych wyjaśnień Pan Marek Tyrka – Koordynator PPWOW z ramienia Gminy Tarnawatka stwierdził iż są one wystarczające a złożone materiały szkoleniowe dla uczestników warsztatów są przygotowane w sposób profesjonalny także doświadczenie wykazane w CV potencjalnego usługodawcy gwarantuje należyte wykonanie usługi.

 

W związku z powyższym po przeprowadzonych negocjacjach Pan Marek Tyrka postanowił zarekomendować Panią Justynę Zięzio jako usługodawcę do realizacji zadania do Wójta Gminy Tarnawatka celem podpisania stosownej umowy o dzieło

 

W dniu 12.11.2008 rok stosowna umowa na świadczenie usług integracji społecznej została podpisana przez obie strony:

Ze strony Gminy Tarnawatka przez: Wójta Gminy Tarnawatka oraz Skarbnika Gminy Tarnawatka

Ze strony usługodawcy: przez Panią Justynę Zięzio

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Data ostatniej modyfikacji: 2009-06-16 09:44:07
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 6347
Dziennik zmian

Ogłoszenie o konkursie III/2008 z dnia 20.10.2008 na usługi integracji społecznej

Ogłoszenie o konkursie na usługi integracji społecznej.

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina TARNAWATKA uzyskała dotację w wysokości 206 949,60 PLN, część tej dotacji tzn. 26000,- PLN przeznacza na realizację usługi określonej w poniższych załącznikach.

W związku z powyższym Wójt Gminy Tarnawatka zaprasza zainteresowanych kwalifikujących się usługodawców do składania oferty na świadczenie usługi integracji społecznej mieszkańcom Gminy zgodnie z opisem zawartym w zaproszeniu.

 

INFORMACJA

 

W odpowiedzi na zaproszenie do składnia ofert została złożona jedna oferta

1. Stowarzyszenie „Zielony Domek” z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim

 

W dniu 27.10.2008 rok odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej. Komisja sprawdziła kompletność złożonej oferty pod względem formalnym oraz sprawdziła ofertę pod względem merytorycznym i finansowym. W trakcie posiedzenia Komisji stwierdzono, że złożona oferta jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia wszystkie wymagania merytoryczne i finansowe. W związku z powyższym Komisja Konkursowa postanowiła zarekomendować usługodawcę – Stowarzyszenia „Zielony Domek” do Wójta Gminy Tarnawatka celem podpisania umowy na świadczenie usługi pt: „Działania w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób w podeszłym wieku na terenie gminy Tarnawatka  poprzez zapewnienie osobom starszym prawa do godnego życia w społeczeństwie, zagospodarowanie wolnego czasu w szczególności poprzez prowadzenie Klubu Seniora, uczestnictwo zajęciach rękodzielniczych, kulinarnych, zorganizowanie  wycieczki itp.”

 

W dniu 27.10.2008 rok stosowna umowa na świadczenie usług integracji społecznej została podpisana przez obie strony:

Ze strony Gminy Tarnawatka przez: Wójta Gminy Tarnawatka oraz Skarbnika Gminy Tarnawatka

Ze strony usługodawcy: przez Prezesa Stowarzyszenia „Zielony Domek” oraz Skarbnika Stowarzyszenia „Zielony Domek”

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Data ostatniej modyfikacji: 2009-06-16 09:30:33
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 6254
Dziennik zmian

Ogłoszenie o konkursie II/2008 z dnia 27.08.2008 na usługi integracji społecznej

Ogłoszenie o konkursie na usługi integracji społecznej

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina TARNAWATKA uzyskała dotację w wysokości 206 949,60 PLN, część tej dotacji przeznacza na realizację usługi określonej w poniższych załącznikach.

W związku z powyższym Wójt Gminy Tarnawatka zaprasza zainteresowanych kwalifikujących się usługodawców do składania oferty na świadczenie usługi integracji społecznej mieszkańcom Gminy zgodnie z opisem zawartym w zaproszeniu.

INFORMACJA

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert nie wpłynęła ani jedna oferta.

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Data ostatniej modyfikacji: 2009-06-16 09:19:16
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 6333
Dziennik zmian

Ogłoszenie o konkursie I/2008 z dnia 18.07.2008 na usługi integracji społecznej

Ogłoszenie o konkursie na usługi integracji społecznej

 

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina TARNAWATKA uzyskała dotację w wysokości 206 949,60 PLN, część tej dotacji tj. 30 000,00 PLN przeznacza na realizację usługi określonej w poniższych załącznikach.

W związku z powyższym Wójt Gminy Tarnawatka zaprasza zainteresowanych kwalifikujących się usługodawców do składania oferty na świadczenie usługi integracji społecznej mieszkańcom Gminy zgodnie z opisem zawartym w zaproszeniu.

 

INFORMACJA


W odpowiedzi na zaproszenie do składnia ofert została złożona jedna oferta

1. Stowarzyszenie „Zielony Domek” z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim

 

W dniu 14.08.2008 rok odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej. Komisja sprawdziła kompletność złożonej oferty pod względem formalnym oraz sprawdziła ofertę pod względem merytorycznym i finansowym. W trakcie posiedzenia Komisji stwierdzono, że złożona oferta jest kompletna pod względem formalnym. Przy ocenie merytorycznej i finansowej Komisja stwierdziła, że złożone przez Stowarzyszenie dokumenty nie są wyczerpujące i wymagają dodatkowych wyjaśnień. W związku z powyższym komisja wystosowała do oferenta pismo z prośbą o złożenie stosownych wyjaśnień

 

Kolejne posiedzenie Komisji Konkursowej odbyło się w dniu 21.08.2008 rok. W wyznaczonym pismem terminie przedstawiciel Stowarzyszenia „Zielony Domek” złożył stosowne wyjaśnienia, które w trakcie posiedzenia Komisji zostały przeanalizowane i przyjęte jako wystarczające. W związku z powyższym Komisja Konkursowa postanowiła zarekomendować usługodawcę – Stowarzyszenia „Zielony Domek” do Wójta Gminy Tarnawatka celem podpisania umowy na świadczenie usługi pt: „Organizacja festynu rodzinnego dla minimum 200 mieszkańców gminy Tarnawatka połączonego między innymi z występami zespołu bądź zespołów muzycznych”

 

W dniu 25.08.2008 rok stosowna umowa na świadczenie usług integracji społecznej została podpisana przez obie strony:

Ze strony Gminy Tarnawatka przez: Wójta Gminy Tarnawatka oraz Skarbnika Gminy Tarnawatka

Ze strony usługodawcy: przez Prezesa Stowarzyszenia „Zielony Domek” oraz Skarbnika Stowarzyszenia „Zielony Domek”.

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Administrator systemu
Data ostatniej modyfikacji: 2009-06-16 09:10:53
Opublikował:
Data publikacji:
Odsłon: 6405
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatności

  Akceptuję politykę cookies.