„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z terenu gminy Tarnawatka

Gmina Tarnawatka Tarnawatka 25.05.2020 rok

ul. Lubelska 39

22-604 Tarnawatka

Zapytanie ofertowe

nr IR.271.25.2020.MT

Na podstawie regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości .nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro, Wójt Gminy Tarnawatka posiadający siedzibę w Tarnawatce, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, tel: (0-84) 6624710, fax: (0-84) 6624724. zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę:

 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRESU DOSTAWY

Przedmiot zamówienia:

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z terenu gminy Tarnawatka

 1. OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiot zamówienia: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z terenu gminy Tarnawatka

Zakres rzeczowy obejmuje usunięcie odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Tarnawatka, w tym: załadunek, odbiór odpadów z miejsc wskazanych na terenie gminy Tarnawatka, transport odpadów z miejsca odbioru do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie/unieszkodliwienie lub poddanie odzyskowi odpadów pochodzących z działalności rolniczej: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag wraz z kosztami unieszkodliwiania oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji opadów.

Kod odbioru odpadów: 02 01 04.

Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i unieszkodliwiania lub poddania odzyskowi, na podstawie zgłoszeń rolników:

Rodzaj odpadu

Szacunkowa ilość w Mg

Folia rolnicza

4,66

Sznurek i siatka

0,75

Opakowania po nawozach

2,15

Opakowania typu Big Bag

2,44

RAZEM

10,00

Szacunkowa ilość zgłoszonych gospodarstw: 63

Zamawiający wskaże miejsca na terenie gminy, do którego rolnicy zobowiązani będą dostarczyć odpady we własnym zakresie.

 1. Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:

 1. ważenie odbieranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag przy użyciu własnych (posiadających legalizację)urządzeń,

 2. załadunek odpowiednio zapakowanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z w/w odpadów,

 3. transport odebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów,

 4. rozładunek i przekazanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag do odzysku lub unieszkodliwienia.

 1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:

 1. spisać z każdą osobą dostarczającą odpady protokół odbioru odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag, którego jeden egzemplarz przekaże Zamawiającemu. Protokół w szczególności powinien zawierać następujące dane:1) imię i nazwisko właściciela posesji/ użytkownika, który dostarcza odpady;

 2. adres, z którego pochodzą dostarczone odpady z folii rolniczych , siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań typu Big-Bag

 3. datę odbioru

 4. wagę odbieranego odpadu w rozbiciu na: - folie rolnicze białe; - folie rolnicze czarne; - siatki do owijania balotów; - sznurki do owijania balotów; - opakowania po nawozach; - opakowania  typu Big Bag;

 5. podpis właściciela/ użytkownika

 6. podpis wykonawcy (właściciela firmy) lub osoby upoważnionej przez wykonawcę ze wskazaniem pełnionej funkcji,

 7. pieczęć firmową wykonawcy,

 8. do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej art. 66 i 67 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 797 z późn. zm.) z zastosowaniem wzorów dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami

 9. wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymogów obowiązującego w tym zakresie prawa, do przekazania Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia, a w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu : - oryginałów/potwierdzonych za zgodność kart przekazania odpadów, osobno dla każdego z właścicieli nieruchomości, którzy przekazali odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz kart przekazania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu.

 10. wykonawca wykona co najmniej 10-15 zdjęć podczas wykonywania prac na różnym etapie, czytelnych dobrej jakości, kolorowych zdjęć, ilustrujących przebieg realizacji zadania.

 11. Po wykonaniu zadania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu sprawozdanie zawierające: adres gospodarstwa rolnego, z którego dostarczone zostały odpady, wskazanie ilości odebranego odpadu w Mg w rozbiciu na folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big- Bag.

 12. po wykonaniu zadania Wykonawca złoży oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

 13. Wykonawca po wykonaniu zadania przedstawi protokoły odbioru usług, podpisane przez wykonawcę i osobę upoważnioną za strony Beneficjenta oraz wygenerowane z systemu BDO karty ewidencji odpadów potwierdzających przyjęcie odpadów przez prowadzącego zbieranie lub przetwarzanie odpadów w procesie odzysku lub unieszkodliwienia, wraz z ich zbiorczym zestawieniem.

 14. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane otrzymane od Zamawiającego oraz od właścicieli nieruchomości, którzy dostarczą odpady.

 15. Wszelkie działania lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.

 16. Rozliczenia będą dokonywane na podstawie rzeczywistej wagi rodzaju odpadów zgodnie z ofertą cenową – wg tabeli dla poszczególnych frakcji odpadów po cenach jednostkowych brutto.

Wspólny słownik zamówień (CPV):

90533000-2 – Usługi gospodarki odpadami

90512000-9 – Usługi transportu odpadów

90500000-2 – Usługi związane z odpadami

90514000-3 – Usługi recyklingu odpadów

 1. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY:

 1. Wykonawca musi posiadać uprawnienia, pozwolenia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zadania – do 30.08.2020 roku

 1. DOKUMENTY KTÓRE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY

 1. Oświadczenie o braku powiązań

 1. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w formie pisemnej na zadanie pod nazwą: Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z terenu gminy Tarnawatka w pokoju nr 16 (sekretariat) w terminie do 02.06.2020 rok do godziny 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka w pokoju nr 5 w dniu 02.06.2020 rok o godzinie 12:05.

 1. KRYTERIA WYBORU OFERT

Sposób oceny ofert: W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru

Opis sposobu obliczenia ceny:

Cn

Pc = ----------- x 100 x waga kryterium

Cob

Pc – liczba punktów przyznanych ofercie Wykonawcy za cenę

Cn – najniższa zaoferowana cena

Cob – cena zaoferowana w ofercie badanej

Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 7 dni (siedem dni) od terminu składania ofert

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 1. W postępowaniu o udzieleniu zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują drogą elektroniczną e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem – Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z terenu gminy Tarnawatka

 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający niezwłocznie udziela wyjaśnień na każde zapytanie.

 3. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniony jest Pan Marek Tyrka, inspektor do spraw projektów europejskich i zamówień publicznych, tel: (0-84) 662 47 10 w 46, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 00 do 15 00

 4. Nie przewiduje się organizowania spotkania z Wykonawcami.

 5. Rozliczenie z wykonania dostawy nastąpi w formie przelewu, dokonanego w terminie 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku wraz z ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami.

Obowiązek informacyjny RODO

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „rozporządzeniem RODO”, Gmina informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu Oferty w ramach procedury rozeznania rynku jest Wójt Gminy Tarnawatka posiadający siedzibę w Tarnawatce, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia przedmiotowej procedury rozeznania rynku;

 3. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO;

 4. dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi, którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną, w tym m.in. Województwu Lubelskiemu jako stronie umowy o dofinansowanie projektu i innym podmiotom kontrolującym wydatkowanie środków w ramach projektu;

 5. dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji projektu i wymagany okres przechowywania dokumentacji projektu;

 6. osoba, której dane osobowe dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania;

 7. osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa;

 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w przedmiotowej procedurze rozeznania rynku;

 9. podane dane osobowe nie będą poddawane automatyzowanemu podejmowaniu decyzji;

 10. Administrator dołoży należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

 1. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Wójt

Piotr Pasieczny

Załączniki:

 1. Zał. Nr 1 – Formularz oferty

 2. Zał. Nr 2 – Wzór umowy

 3. Zał. Nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań

 4. Zał. Nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 

 

Postępowanie unieważniono ze wględu na brak ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-16 10:40:20
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2020-05-25 11:03:56
Odsłon: 190
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatności

  Akceptuję politykę cookies.