Dostawa materiałów logopedycznych do przedszkola w ramach projektu pod tytułem „Przedszkolaki z Tarnawatki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

belka

Tarnawatka 06.02.2020 rok

Gmina Tarnawatka

ul. Lubelska 39

22-604 Tarnawatka

 

Zapytanie ofertowe

nr IR.271.9.2020.MT

 

Na podstawie regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości .nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro, Wójt Gminy Tarnawatka posiadający siedzibę w Tarnawatce, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, tel: (0-84) 6624710, fax: (0-84) 6624724. zaprasza do składania ofert cenowych na  dostawę:

 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRESU DOSTAWY

 

Przedmiot zamówienia:

 

„Dostawa materiałów logopedycznych do przedszkola w ramach projektu pod tytułem „Przedszkolaki z Tarnawatki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA

 

„Dostawa materiałów logopedycznych do przedszkola w ramach projektu pod tytułem „Przedszkolaki z Tarnawatki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”

 

Lp.

Wyszczególnienie

Ilość

1

Lustro logopedyczne

Duże lustro podklejone specjalną folią, która uniemożliwia stłuczenie na drobne elementy, rama ze sklejki. Mocowanie lustra do ściany. Wymiary razem z rama około 60x120cm

1 szt.

2

Karty do ćwiczeń słuchu fenomowego

2 zestawy

3

Labiogramy wszystkich głosek alfabetu

Zestaw około 37 kolorowych plansz przedstawiających dziewczynkę, która w prawidłowy sposób wypowiada głoski występujące w języku polskim.  Format: A5

1 zestaw

4

Memory logopedyczne

Zestaw zawiera około 40 kartoników, kolorowych, ładnych obrazków, które mogą być wykorzystywane nie tylko podczas terapii logopedycznej.

1 zestaw

5

Lusterka logopedyczne

Bezpieczne lusterka z uchwytami do trzymania. Zestaw zawiera 4 lusterka oprawione w przyjemny w dotyku materiał (np. piankę). Oprawy lusterek po obu stronach posiadają wygodne uchwyty

1 zestaw

6

Zestaw gier logopedycznych (gier, domin, układanek)

Zestaw zawiera 6 gier logopedycznych (przykładowe gry to: Deszcz – logopedyczne zabawy; Dmuchane lotto 1; Domino sylabowe; Dwie wieże: kto prędzej?; Dżdżownica Żaneta,  Pszczółki Lotniczki; , Flipper logopedyczny lub podobne)

Produkt fabrycznie nowy. Produkt bezpieczny dla dzieci w wieku 3 – 6 lat. Produkt dopuszczony do obrotu na polskim rynku – posiada certyfikat CE.

1 komplet

7

Domino logopedyczne

Zestaw zawiera: 27 kartoników z obrazkami przedmiotów i zwierząt (ich nazwy rozpoczynają się od głosek sz, s, k, t), 2 talie kart do Piotrusia

2 komplety

8

Zestaw zabawek do ćwiczeń oddechowych

Pakiet zawiera około 18 różnych pomocy do ćwiczeń oddechowych

1 komplet

9

Zestaw pomocy dydaktycznych do prowadzeń ćwiczeń logopedycznych – logopedyczny niezbędnik

Przykładowy skład zestawu: piórka, bańki mydlane, przybory do gimnastyki buzi i języka, karty do ćwiczeń z motorami narządów artykulacyjnych, harmonijka, przybory do ćwiczenia podmuchu np. wiatraczek, piszczałka, kulka do masażu, słomki, żetony do liczenia, balony itp. Zestaw w pudełku lub w torbie do jego przechowywania

1 komplet

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

            39.16.21.00-6 – Pomoce dydaktyczne

 1. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY: nie dotyczy

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin dostawy – do 02.03.2020 roku

 

 1. DOKUMENTY KTÓRE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY
 1. Oświadczenie o braku powiązań
 2. Kosztorys ofertowy
 1. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 

Oferty należy składać w  formie pisemnej  na „Dostawa materiałów logopedycznych do przedszkola w ramach projektu pod tytułem „Przedszkolaki z Tarnawatki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020” w pokoju nr 16 (sekretariat) w terminie do 14.02.2020 rok do godziny 13:00. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka w pokoju nr 5 w dniu 14.02.2020 rok o godzinie 13:05.

 

 1. KRYTERIA WYBORU OFERT

Sposób oceny ofert:  W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru

Opis sposobu obliczenia ceny:

        

            Cn      

Pc =  ----------- x 100 x waga kryterium

           Cob

Pc – liczba punktów przyznanych ofercie Wykonawcy za cenę

Cn – najniższa zaoferowana cena

Cob – cena zaoferowana w ofercie badanej

Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.

 

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 7 dni (siedem dni) od terminu składania ofert

 

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 

 1. W postępowaniu o udzieleniu zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują drogą elektroniczną e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem – „Dostawa materiałów logopedycznych do przedszkola w ramach projektu pod tytułem „Przedszkolaki z Tarnawatki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”
 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytanie ofertowego. Zamawiający niezwłocznie udziela wyjaśnień na każde zapytanie.
 3. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniony jest Pan Marek Tyrka, inspektor do spraw projektów europejskich i zamówień publicznych, tel: (0-84) 662 47 10 w 46, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 00 do 15 00
 4. Nie przewiduje się organizowania spotkania z Wykonawcami.
 5. Odbiór przedmiotu zamówienia, potwierdzony zostanie protokołem odbioru dostawy, podpisanym przez kierownika jednostki lub osobę upoważnioną, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
 6. Zamawiający, w przypadku stwierdzenia wad jakościowych i/lub braków ilościowych dostarczonych artykułów, stwierdzenia innych wad, dokona opisu wad i braków w treści protokołu odbioru.
 7. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w punkcie e), zobowiązuje się dostarczyć artykuły bez wad i/lub uzupełnić braki ilościowe.
 8. Rozliczenie z wykonania dostawy nastąpi w formie przelewu, dokonanego w terminie 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku wraz z  protokołem odbioru, bez wad i usterek. Przedstawiona faktura powinna zawierać wszystkie wyszczególnione artykuły/ znajdujące się w punkcie 2 niniejszego  zapytania ofertowego

 

 

Obowiązek informacyjny RODO

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „rozporządzeniem RODO”,  Gmina informuję, że:
 • Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu Oferty w ramach procedury rozeznania rynku jest Wójt Gminy Tarnawatka posiadający siedzibę w Tarnawatce, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka,  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia przedmiotowej procedury rozeznania rynku;
 • dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO;
 • dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi, którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną, w tym m.in. Województwu Lubelskiemu jako stronie umowy o dofinansowanie projektu i innym podmiotom kontrolującym wydatkowanie środków w ramach projektu;
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji projektu   i wymagany okres przechowywania dokumentacji projektu;
 • osoba, której dane osobowe dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania;
 • osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w przedmiotowej procedurze rozeznania rynku;
 • podane dane osobowe nie będą poddawane automatyzowanemu podejmowaniu decyzji;
 • Administrator dołoży należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 1. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane  w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu. 

 

Wójt

Piotr Pasieczny

Załączniki:

 1. Zał. Nr 1 – Formularz oferty
 2. Zał. Nr 2 – Kosztorys ofertowy
 3. Zał. Nr 3 - Protokół  odbioru
 4. Zał. Nr 4 – Wzór umowy
 5. Zał. Nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań

 

Protokół z otwarcia ofert

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2020-02-15 10:25:55
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2020-02-06 12:48:23
Odsłon: 243
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatności

  Akceptuję politykę cookies.