Dostawa  wyposażenie do przedszkola w ramach projektu pod tytułem „Przedszkolaki z Tarnawatki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”

belka

Tarnawatka 06.02.2020 rok

Gmina Tarnawatka 

ul. Lubelska 39

22-604 Tarnawatka

 

Zapytanie ofertowe

nr IR.271.8.2020.MT

 

Na podstawie regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości .nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro, Wójt Gminy Tarnawatka posiadający siedzibę w Tarnawatce, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, tel: (0-84) 6624710, fax: (0-84) 6624724. zaprasza do składania ofert cenowych na  dostawę:

 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRESU DOSTAWY

 

Przedmiot zamówienia:

 

„Dostawa  wyposażenie do przedszkola w ramach projektu pod tytułem „Przedszkolaki z Tarnawatki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA

 

„Dostawa  wyposażenie do przedszkola w ramach projektu pod tytułem „Przedszkolaki z Tarnawatki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”

 

Lp.

Wyszczególnienie

Ilość sztuk

1

Stolik przedszkolny dwuosobowy

Blat kwadratowy z kolorowym obrzeżem .Blaty stołu wykonany z płyty laminowanej o gr. około 18 mm w tonacji buku lub klonu, wykończone bukowym, klonowym lub kolorowym obrzeżem PCV o gr. około 2 mm. Narożniki blatów są zaokrąglone. Wymiary około 75x75 cm.

2 szt.

2

Lustro do szatni

Duże lustro podklejone specjalną folią, która uniemożliwia stłuczenie na drobne elementy, rama ze sklejki. Mocowanie lustra do ściany. Wymiary razem z rama około 60x120cm

1 szt.

3

Termos z przyciskiem

Termos stalowy z pompką. • poj. od 2,0 do 3,5 l

3 szt.

4

Drabinka gimnastyczna

Drabinki gimnastyczne z zaczepami do montowania do ścian, lakierowane drewno • wym. około 90 x 230 cm

1 szt.

5

Kodowanie na dywanie – mata

Mata o wymiarach maksymalnie 150-200 cm x 150-200 cm. Mata z polami jednostkowymi z oznaczeniami od 1 do 10 i od A do J. Kolorystyka i liczba pól z możliwością dowolnej modyfikacji. Mata z możliwością użytkowania wewnątrz i na zewnątrz. Mata powinna być wydrukowana na plandece ze specjalną osnową, która będzie odporna na uszkodzenia. Materiałem wykonania maty powinien być materiał wysokiej jakości, specjalne utrwalone tworzywo PCV z nadrukiem z farb ekologicznych. Materiał nie powinien wydzielać szkodliwych zapachów. W komplecie: zestaw dwustronnych krążków kolorowych cyfr, zestaw dwustronnych krążków matematycznych, zestaw krążków humanistycznych, zestaw plastikowych kubeczków w 10 kolorach

1 szt.

6

Kodowanie na dywanie – książeczka (zestaw)

Zestaw składa się z dwóch książeczek A. Świeć, „Kodowanie na dywanie 1” oraz „Kodowanie na dywanie 2”, Opole: Wydawnictwo Nowik  2017.

25 zestawów

9

Basen z piłeczkami

Basen wykonany z tkaniny kaletniczej lub podobnej o wymiarach około 200x200cm i wysokości około 60cm, grubość podłogi minimum 2mm, w komplecie piłeczki w ilości około 500szt. o średnicy minimalnej 6cm

Przeznaczenie dla dzieci powyżej 2 roku życia

1 szt.

 

Wspólny słownik zamówień (CPV):

            39.29.00.00-1 – Wyposażenie różne

 1. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY: nie dotyczy

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin dostawy – do 02.03.2020 roku

 

 1. DOKUMENTY KTÓRE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY
 1. Oświadczenie o braku powiązań
 2. Kosztorys ofertowy
 1. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

 

Oferty należy składać w  formie pisemnej  na „Dostawa  wyposażenie do przedszkola w ramach projektu pod tytułem „Przedszkolaki z Tarnawatki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020” w pokoju nr 16 (sekretariat) w terminie do 14.02.2020 rok do godziny 12:30. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka w pokoju nr 5 w dniu 14.02.2020 rok o godzinie 12:35.

 

 1. KRYTERIA WYBORU OFERT

Sposób oceny ofert:  W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru

Opis sposobu obliczenia ceny:

        

            Cn      

Pc =  ----------- x 100 x waga kryterium

           Cob

Pc – liczba punktów przyznanych ofercie Wykonawcy za cenę

Cn – najniższa zaoferowana cena

Cob – cena zaoferowana w ofercie badanej

Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.

 

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 7 dni (siedem dni) od terminu składania ofert

 

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 

 1. W postępowaniu o udzieleniu zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują drogą elektroniczną e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem – „Dostawa wyposażenie do przedszkola w ramach projektu pod tytułem „Przedszkolaki z Tarnawatki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”
 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytanie ofertowego. Zamawiający niezwłocznie udziela wyjaśnień na każde zapytanie.
 3. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniony jest Pan Marek Tyrka, inspektor do spraw projektów europejskich i zamówień publicznych, tel: (0-84) 662 47 10 w 46, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 00 do 15 00
 4. Nie przewiduje się organizowania spotkania z Wykonawcami.
 5. Odbiór przedmiotu zamówienia, potwierdzony zostanie protokołem odbioru dostawy, podpisanym przez kierownika jednostki lub osobę upoważnioną, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
 6. Zamawiający, w przypadku stwierdzenia wad jakościowych i/lub braków ilościowych dostarczonych artykułów, stwierdzenia innych wad, dokona opisu wad i braków w treści protokołu odbioru.
 7. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w punkcie e), zobowiązuje się dostarczyć artykuły bez wad i/lub uzupełnić braki ilościowe.
 8. Rozliczenie z wykonania dostawy nastąpi w formie przelewu, dokonanego w terminie 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku wraz z  protokołem odbioru, bez wad i usterek. Przedstawiona faktura powinna zawierać wszystkie wyszczególnione artykuły/ znajdujące się w punkcie 2 niniejszego  zapytania ofertowego

 

 

Obowiązek informacyjny RODO

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „rozporządzeniem RODO”,  Gmina informuję, że:
 • Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu Oferty w ramach procedury rozeznania rynku jest Wójt Gminy Tarnawatka posiadający siedzibę w Tarnawatce, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka,  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia przedmiotowej procedury rozeznania rynku;
 • dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO;
 • dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi, którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną, w tym m.in. Województwu Lubelskiemu jako stronie umowy o dofinansowanie projektu i innym podmiotom kontrolującym wydatkowanie środków w ramach projektu;
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji projektu   i wymagany okres przechowywania dokumentacji projektu;
 • osoba, której dane osobowe dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania;
 • osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w przedmiotowej procedurze rozeznania rynku;
 • podane dane osobowe nie będą poddawane automatyzowanemu podejmowaniu decyzji;
 • Administrator dołoży należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 1. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane  w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu. 

 

Wójt

Piotr Pasieczny

Załączniki:

 1. Zał. Nr 1 – Formularz oferty
 2. Zał. Nr 2 – Kosztorys ofertowy
 3. Zał. Nr 3 - Protokół  odbioru
 4. Zał. Nr 4 – Wzór umowy
 5. Zał. Nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań

 

Protokół z otwarcia ofert

 

 

 

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2020-02-15 10:27:27
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2020-02-06 12:43:43
Odsłon: 228
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatności

  Akceptuję politykę cookies.