Organizacja i przeprowadzenie zajęć z grafomotoryki dla uczestników zajęć przedszkolnych w Przedszkolu w Tarnawatce ramach projektu pod tytułem „Przedszkolaki z Tarnawatki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Tarnawatka 04.11.2019 rok

Gmina Tarnawatka 

ul. Lubelska 39

22-604 Tarnawatka

Zapytanie ofertowe

Nr IR.271.35.2019.MT

Na podstawie regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro, Wójt Gminy Tarnawatka posiadający siedzibę w Tarnawatce, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, tel: (0-84) 6624710, fax: (0-84) 6624724. zaprasza do składania ofert cenowych na usługę:

 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRESU USŁUGI

  1. Przedmiot zamówienia:

Organizacja i przeprowadzenie zajęć z grafomotoryki dla uczestników zajęć przedszkolnych w Przedszkolu w Tarnawatce ramach projektu pod tytułem „Przedszkolaki z Tarnawatki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”

 1. OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA

Organizacja i przeprowadzenie zajęć z grafomotoryki dla uczestników zajęć przedszkolnych w Przedszkolu w Tarnawatce

1.Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie zajęć z grafomotoryki dla maksymalnie 45 Uczestników Projektu – dzieci przedszkolnych w wieku 3-4 lata w okresie od dnia podpisania umowy – do 30.06.2020 r. Zajęcia będą odbywać się w wymiarze 24 godziny dla trzech grup po maksymalnie 15 uczestników. Łącznie 72 godziny w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia dla 45 dzieci.

2. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania oraz realizacji ciekawego oraz zróżnicowanego programu zajęć, których celem jest pomoc dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania, ukierunkowane na korygowanie i kompensację zaburzeń psychoruchowego rozwoju dzieci, jako jednej z przyczyn niepowodzeń szkolnych, usprawnienie czynności manualnych dzieci (czynności ręki).

3. Wykonawca zobowiązany jest do:

- opracowania scenariuszy zajęć,

- osobistej realizacji scenariuszy zajęć,

4. Dokładne daty zajęć będą wynikały ze Szczegółowego harmonogramu zajęć. Wykonawca zobowiązany będzie uzgodnić harmonogram zajęć z koordynatorem projektu ze strony Zamawiającego. Wykonawca bez zgody koordynatora projektu nie będzie mógł zmienić harmonogramu zajęć. Zmiana harmonogramu zajęć będzie dopuszczalna jedynie za pisemną zgodą koordynatora projektu i z co najmniej 3- dniowym wyprzedzeniem przed zaplanowanym w harmonogramie zajęć ich terminem.

5. Wykonawca zobowiązany będzie do:

5.1 ścisłej współpracy z koordynatorem projektu ze strony Zamawiającego,

5.2 uzgadniania z koordynatorem projektu dokładnych terminów realizacji prowadzonych zajęć w całym okresie realizacji zadania.

5.3 bieżącego informowania na piśmie Zamawiającego o przypadkach nieobecności uczestnika na zajęciach oraz rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach.

5.4 Wykonawca załączy również do wykazu zasady ustalania zastępstw w przypadku nieobecności prowadzącego zajęcia w grupie w celu uniknięcia sytuacji odwołania zajęć.

5.5 zapewnienia prawidłowej promocji prowadzonych zajęć z określeniem ich nazwy, nazwy Zamawiającego oraz nazwy projektu. Wszystkie materiały oraz sale, w których przeprowadzane będą zajęcia będą musiały być opatrzone właściwym logo.

6. Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia dokumentacji szkolenia w postaci:

6.1dziennika zajęć,

6.2 list obecności,

Wspólny słownik zamówień (CPV)

80110000-8 Usługi szkolnictwa przedszkolnego

 1. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY:

  1. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia na prowadzenie zajęć mogą się starać Wykonawcy, którzy dysponują osobą, która posiada:

3.1.1 wykształcenie wyższym na kierunku pedagogika (lub pokrewnym np. psychologia) lub dowolnym wykształceniem wyższym, przygotowaniem pedagogicznym i udokumentowanym przygotowaniem do prowadzenia zajęć z grafomotoryki (certyfikaty, zaświadczenia, inne dokumenty),

3.1.2. minimum 2-letnie doświadczenie w pracy w przedszkolu lub w szkole w realizacji zadań zbieżnych lub podobnych z zakresem określonym w niniejszym zamówieniu odbyte ciągu 3 lat poprzedzających datę złożenia oferty, poświadczone dokumentami (referencje, świadectwo pracy);

3.1.3. W przypadku, gdy Wykonawca jest osobą fizyczną i sam zamierza wykonać przedmiot zamówienia, ww. warunek znajduje zastosowanie do jego osoby.

  1. Pozostałe szczegółowe wymagania stawiane wykonawcy określone zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego

 1. OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamówienie nie jest podzielone na części.

 1. OFERTY WARIANTOWE

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 30.06.2020 r.

 1. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

7.1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia:

- nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym lub innymi Wykonawcami.

-w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344, z późn. zm.);

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu

7.2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 1. na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia pkt 7.1. lit. A) Wykonawca złoży

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik Nr 2) oraz

na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia pkt 7.1. lit. A) – Wykonawca przedstawi odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

b) na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu pkt 3.1.1 zapytania ofertowego Wykonawca dołączy do oferty;

- dokument potwierdzający uprawnienia/kwalifikacje zawodowe – dyplom ukończonej szkoły/ certyfikat zawodowy oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem

- oświadczenia/zaświadczenie na temat posiadanego doświadczenia zawodowego CV/zaświadczenie z zakładu pracy/świadectwa pracy – w formie oryginału, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem

7.3. Ocena spełnienia warunków

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

 1. DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY

8.1. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

8.2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

8.3. dokumenty poświadczające uprawnienia/kwalifikacje oraz posiadane doświadczenie zawodowe

 1. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w formie pisemnej na adres Gmina Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka z dopiskiem: „Organizacja i przeprowadzenie zajęć z grafomotoryki dla uczestników zajęć przedszkolnych w Przedszkolu w Tarnawatce ramach projektu pod tytułem „Przedszkolaki z Tarnawatki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020” w pokoju nr 16 (sekretariat) w terminie do 12.11.2019 rok do godziny 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka w pokoju nr 5 w dniu 12.11.2019 rok o godzinie 11:05.

 1. KRYTERIA WYBORU OFERT

Cena brutto stanowi 100 %

Sposób oceny ofert: W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru

Opis sposobu obliczenia ceny:

Cn

Pc = ----------- x 100 x waga kryterium

Cob

Pc – liczba punktów przyznanych ofercie Wykonawcy za cenę

Cn – najniższa zaoferowana cena

Cob – cena zaoferowana w ofercie badanej

Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni (trzydzieści dni) od terminu składania ofert

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

 1. W postępowaniu o udzieleniu zamówienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują drogą elektroniczną

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem – „Organizacja i przeprowadzenie zajęć z grafomotoryki dla uczestników zajęć przedszkolnych w Przedszkolu w Tarnawatce ramach projektu pod tytułem „Przedszkolaki z Tarnawatki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020” Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytanie ofertowego. Zamawiający niezwłocznie udziela wyjaśnień na każde zapytanie.

 1. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniony jest Pan Marek Tyrka, inspektor do spraw projektów europejskich i zamówień publicznych, tel: (0-84) 662 47 10 w 46, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 00 do 15 00

 2. Nie przewiduje się organizowania spotkania z Wykonawcami.

Obowiązek informacyjny RODO

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „rozporządzeniem RODO”, Gmina informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu Oferty w ramach procedury rozeznania rynku jest Wójt Gminy Tarnawatka posiadający siedzibę w Tarnawatce, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia przedmiotowej procedury rozeznania rynku;

 3. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO;

 4. dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi, którzy posiadają odpowiednią podstawę prawną, w tym m.in. Województwu Lubelskiemu jako stronie umowy o dofinansowanie projektu i innym podmiotom kontrolującym wydatkowanie środków w ramach projektu;

 5. dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji projektu i wymagany okres przechowywania dokumentacji projektu;

 6. osoba, której dane osobowe dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania;

 7. osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy prawa;

 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w przedmiotowej procedurze rozeznania rynku;

 9. podane dane osobowe nie będą poddawane automatyzowanemu podejmowaniu decyzji;

 10. Administrator dołoży należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

 1. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Wójt

Piotr Pasieczny

Załączniki:

 1. Zał. Nr 1 – Formularz oferty

 2. Zał. Nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań

 3. Zał. Nr 3 - Wzór umowy

Link do ogłoszenia na portalu Baza Konkurencyjności

 

 

Protokół z otwarcia ofert

 

belka

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-12 14:01:22
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2019-11-04 13:59:28
Odsłon: 263
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatności

  Akceptuję politykę cookies.