Tarnawatka dnia 2010-01-25

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

 

1. Zamawiający

 GMINA TARNAWATKA

 

posiadający siedzibę w Tarnawatce, przy ul. Lubelskiej 39

22-604 Tarnawatka, tel. /fax. (84) 662 47 10

 

2. Tryb zamówienia

Na podst. art. 39 i 40 ust. 1. oraz art. 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

(postępowanie poniżej progu określonego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, tj. o wartości poniżej 5 150 000 euro, prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych).

W sprawach nie uregulowanych ustawą Pzp stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

 

3. Adres strony internetowej, na której będzie zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  www.tarnawatka.bip.lublin.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać też w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, w dniach roboczych, w godz.   700 - 1500  do upływu terminu składania ofert, lub za zaliczeniem pocztowym.

W przypadku przekazania siwz Wykonawcy na jego wniosek, opłata za jej przekazanie wynosi kwotę 20,00 złotych.

 

4. Określenie przedmiotu oraz zakres zamówienia.

4. 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu pod nazwą: „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z OCZYSZCZALNIAMI ŚCIEKÓW DLA MIEJSCOWOŚCI NIEMIRÓWEK-KOLONIA i PAŃKÓW".

 

Projekt obejmuje:

a) Miejscowość Niemirówek-Kolonia

- Budowa zintegrowanej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną (kolektory zbiorcze, kolektor boczny, rurociągi tłoczne, przykanaliki, przyłącza domowe), przyłącze kablowe nn przedlicznikowe, zagospodarowanie terenu.

b) Miejscowość Pańków

- Budowa zintegrowanej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną (kolektor zbiorczy, rurociągi tłoczne, przykanaliki, przyłącza domowe), przyłącza kablowe nn przedlicznikowe, zagospodarowanie terenu.

 

Projekt ma być współfinansowany ze środków unijnych - „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013".

Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

 

Wspólny słownik zamówień.

Kody CPV:

45252127 - 4   - roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

45232410 - 9   - roboty w zakresie kanalizacji sanitarnej

45232423 - 3   - roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45232440 - 8   - roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

31311000 - 9   - podłączenia energetyczne

 

4. 2. Opis zakresu zamówienia.

Zakres zamówienia stanowią następujące roboty budowlane:

a) Miejscowość Niemirówek-Kolonia

- budowa zintegrowanej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków typoszeregu BIOCLERE o wydajności średniej Qdśr = 36,0 m3/d

technologia oczyszczalni: pompownia ścieków, osadnik wstępny-separator V = 36 m3, złoże biologiczne dwustopniowe typ B415 z osadnikami, komora pomiarowa, zagospodarowanie terenu (ogrodzenie), przyłącze wodociągowe do oczyszczalni z rur PE 90 o długości L = 26 m

- siec główna PVC 200, L = 1291 m

- studzienki na sieci kanalizacyjnej; betonowe o średnicy 1000 mm - 1 szt

- studzienki z tw. sztucznego o śr. 425 mm - 61 szt

- przykanaliki kanalizacyjne PVC160, L = 913 m,

- studzienki na przykanalikach z tw. sztucznego o śr. 425 mm - 79 szt

- przyłącza domowe PVC160, L = 351 m

- przepompownie sieciowe - 1 szt

- rurociągi tłoczne; PE75 - L = 225 m

b) Miejscowość Pańków

- budowa zintegrowanej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków typoszeregu BIOCLERE o wydajności średniej Qdśr = 36 m3/d

technologia oczyszczalni: osadnik wstępny-separator V = 36 m3, złoże biologiczne dwustopniowe typ B415 z osadnikami, komora pomiarowa, zagospodarowanie terenu (ogrodzenie), przyłącze wodociągowe do oczyszczalni z rur PE 90 o długości L = 98 m

- sieć główna PVC 200, L = 1673 m

- studzienki na sieci kanalizacyjnej; betonowe o śr. 1000 mm - 2 szt, z tworzywa sztucznego  o średnicy 425 mm - 79 szt

- przykanaliki kanalizacyjne PVC 160, L = 1071 m

- studzienki na przykanalikach z tw. sztucznego o śr. 425 mm - 80 szt

- przyłącza domowe PVC 160, L = 418 m

- przepompownie sieciowe - 3 szt

- rurociągi tłoczne; PE 63, PE 75, PE 90, łącznie 199 m

 

5. Nie ma możliwości składania ofert częściowych.

 

6. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.

 

7. Termin wykonania całego zamówienia, najpóźniej do dnia 30 września 2011 roku, w tym:

a) I- y etap - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla m. Pańków   w terminie do dnia 30 września 2010 r,

b) II-i etap - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla m. Niemirówek -Kolonia w terminie do dnia 30 września 2011 r.

 

8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1) O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22, oraz nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24, oraz spełniają warunki udziału  w postępowaniu w myśl art. 44 ustawy - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

W celu potwierdzenia tego warunku, wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie:

- o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1. ustawy - Prawo zamówień publicznych

- o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - pzp

- o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podst. art. 44 ustawy - pzp

 

2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

W celu potwierdzenia spełniania tego warunku, wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

c) Aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega  z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał prawem przewidziane zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

d) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt  4-8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

e) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24                 ust. 1 pkt 9 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku należy dołączyć do oferty następujące dokumenty:

a) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (wykonawca musi wykazać, że zrealizował minimum dwa zadania polegające na: budowie oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznej o przepustowości minimum 36 m3/d wraz  z kanalizacją sanitarną (sieci główne o długości minimum 2,5 km, przykanaliki i przyłącza domowe o długości ogólnej minimum 2,5 km, przyłącza do co najmniej 100 gospodarstw domowych)  - każde zadanie.

b) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca : żuraw budowlany samochodowy - 1 szt, koparki podsiębierne o pojemn. łyżki  0,6 m3 - minimum - 2 szt, spycharka - 2 szt, sprzęt mechaniczny do zagęszczania gruntu -  1 szt, betoniarka kołowa - 1 szt, beczkowóz - 1 szt, ubijarka mechaniczna lub wstrząsarka płytowa - 1szt, pompa spalinowa do odwadniania wykopów - 2 szt, samochód samowyładowczy o ładown. minimum 10 t - 2 szt, samochód dostawczy o ładown. minimum  5 t - 1 szt, zgrzewarka do rur PE - 1 szt, komplet narzędzi do robót elektrycznych - 1 kpl, mierniki do sprawdzenia instalacji elektrycznych.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.

 

Jeżeli wykonawca nie dysponuje w/w potencjałem technicznym, to przedstawi pisemne  zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia w/w sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia.

c) Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

(zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał w każdym miesiącu, co najmniej 10 zatrudnionych pracowników).

d) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia - niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. (W tym: kierownik budowy i kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane, zrzeszeni we właściwej izbie inżynierów budownictwa - minimum 2 osoby. Osoby te powinny posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie robót: sanitarne, elektryczne).

e) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (osoby wymienione w ofercie powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578), a także aktualne zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego (kopie w/w dokumentów należy dołączyć do oferty).

4) W celu potwierdzenia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, należy dostarczyć dokumenty:

a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy do kwoty minimum 800 000,00 złotych (osiemset tysięcy złotych), wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

b) polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę minimum 800 000,00 złotych (osiemset tysięcy złotych).

 

Ocena spełnienia tych warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń, według zasady „spełnia - nie spełnia".

 

9. Zamawiający będzie wymagał wniesienie wadium.

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert z tym, że dowód wniesienia wadium musi być dołączony do oferty.

Wartość wadium wynosi  50 000,00 złotych.

Wadium może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać na konto zamawiającego, tj. Urząd Gminy Tarnawatka, 22-604 Tarnawatka - BS Tomaszów Lubelski O/Tarnawatka nr:                                  23 9639 1064 2003 6400 0026 0008

 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

 

Zamawiający będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitej ceny oferty.

 

 

11. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie ich ceny:

CENA  wynosi -  100,00 %

 

12. Postępowanie nie jest poprzedzone wstępną kwalifikacją.

 

13. Ofertę w zamkniętej kopercie należy oznaczyć zgodnie z wymogami podanymi w SIWZ.

 

14. Ofertę należy dostarczyć do Urzędu Gminy Tarnawatka, pok. nr 16, w terminie do dnia            18 lutego 2010 r. do godz. 1130

 

15. Publiczne otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 18 lutego 2010 r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, pok. nr 5.

 

16. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

17. Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości do 10,0 % wartości zamówienia podstawowego.

 

18. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 

19. Nie będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

 

 

 

Zamawiający

 

GMINA  TARNAWATKA

 

 

 

 

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.