Tarnawatka dnia 2009-10-20

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

 

1. Zamawiający

 GMINA TARNAWATKA

 

posiadający siedzibę w Tarnawatce, przy ul. Lubelskiej 39

22-604 Tarnawatka, tel. /fax. (0-84) 662 47 24

 

2. Tryb zamówienia

Na podst. art. 39 i 40 ust. 1. oraz art. 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

(postępowanie poniżej progu określonego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, tj. o wartości nie przekraczającej 5 150 000 euro, prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych).

W sprawach nie uregulowanych ustawą Pzp stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

 

3. Adres strony internetowej, na której będzie zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  www.tarnawatka.bip.lublin.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać też w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, w dniach roboczych, w godz.   700 - 1500  do upływu terminu składania ofert, lub za zaliczeniem pocztowym.

W przypadku przekazania siwz Wykonawcy na jego wniosek, opłata za jej przekazanie wynosi kwotę 20,00 złotych.

 

4. Określenie przedmiotu oraz zakres zamówienia.

4. 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu pod nazwą: „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ DO ROZTOCZA ŚRODKOWEGO - PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH  w  MIEJSCOWOŚCI  TARNAWATKA".

Projekt obejmuje przebudowę dróg gminnych: nr 111561L (ul. Księdza Boguty) od km 0+012,00 do km 0+990,00 oraz nr 111563L (ul. Wola) od km 0+000,00 do km 1+150,00  o łącznej długości 2128 mb.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.

Oś priorytetowa  V Transport

Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy

Typ projektu :  drogi gminne

 

Wspólny słownik zamówień. KOD CPV :  45.23.30.00-9,  45.23.10.00-5,  45.20.00.00-9.

 

 4. 2. Opis zakresu zamówienia.

Zakres zamówienia stanowią następujące roboty budowlane:

- roboty ziemne

- wykonanie przepustów drogowych

- roboty rozbiórkowe

- wykonanie krawężników betonowych - 2987,0 m

- przebudowa nawierzchni jezdni - warstwa ścieralna z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych ze wzmocnieniem istniejącej podbudowy, na powierzchni jezdni - 12033,0 m2

- wykonanie chodników - kostka brukowa betonowa na podsypce piaskowej - 2190,3 m2

- budowa ścieżki rowerowej - kostka brukowa betonowa na podsypce cementowo - piaskowej    - 3189,3 m2

- utwardzenie poboczy - kruszywa łamane wielofrakcyjne -  865,8 m2

- wykonanie zjazdów - kostka brukowa betonowa na podsypce piaskowej (podbudowa betonowa) -  514,1 m2

- przebudowa skrzyżowań

- budowa miejsc parkingowych - kostka brukowa betonowa na podsypce piaskowej, podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - 125,0 m2

- kanalizacja burzowa - rurociągi z rur żelbetowych - 20,0 m

- wykonanie ścieków podchodnikowych - 22,5 m2

- poręcze ochronne łańcuchowe - 158,0 m

- oznakowanie poziome jezdni

- pionowe znaki drogowe - 43 szt

- punkty oświetleniowe - 7 szt

- przejścia wyniesione dla pieszych - 4 szt

- zadrzewienie - 215 szt nasadzeń

- mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni - 17 szt

- roboty towarzyszące i wykończeniowe

- wywóz materiałów z rozbiórki

 

5. Nie ma możliwości składania ofert częściowych.

 

6. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.

 

7. Termin wykonania zamówienia, najpóźniej do dnia 12 listopada 2010 r.

 

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny ich spełnienia.

1) O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22, oraz nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24, oraz spełniają warunki udziału  w postępowaniu w myśl art. 44 ustawy - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ),

W celu potwierdzenia tego warunku, wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie:

- o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1. ustawy - Prawo zamówień publicznych

- o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - pzp

- o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podst. art. 44 ustawy - pzp

 

2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

W celu potwierdzenia spełniania tego warunku, wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie  w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

c) Aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega  z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał prawem przewidziane zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

d) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt  4-8 ustawy - Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

e) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24                 ust. 1 pkt 9 - Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku należy dołączyć do oferty następujące dokumenty:

a) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (wykonawca musi wykazać, że zrealizował minimum po dwa zadania polegające na: budowie, lub przebudowie dróg w technologii odpowiedniej do przedmiotu zamówienia, obejmujące swym zakresem między innymi: wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych na powierzchni minimum 12000 m2 - każde zadanie, wykonanie chodników lub ścieżek rowerowych z kostki brukowej betonowej na pow. minimum 5000 m2 - każde zadanie.

b) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca. Minimum: wytwórnia mieszanek mineralno-bitumicznych, rozkładarka mieszanek mineralno-bitumicznych o szerokości minimum 3,0 m ze sterowaniem automatycznym - minimum 1 szt, koparka o pojemności łyżki minimum 0,6 m3, walec statyczny samojezdny minimum 9 t, walec wibracyjny samojezdny minimum 9 t, zagęszczarka płytowa minimum 0,5 t - minimum 2 szt, samochód samowyładowczy o ład. 10 t - minimum  2 szt.

Walec musi posiadać zestaw do obcinania krawędzi układanej masy bitumicznej.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.

Jeżeli wykonawca nie dysponuje w/w potencjałem technicznym, to przedstawi pisemne  zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia w/w sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia.

c) Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

(zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał w każdym miesiącu, co najmniej 15 zatrudnionych pracowników)

d) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia - niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. (W tym : kierownik budowy i kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane, zrzeszeni we właściwej izbie inżynierów budownictwa - minimum 2 osoby. Osoby te powinny posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie robót drogowych).

e) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (osoby wymienione w ofercie powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578), a także aktualne zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego (kopie w/w dokumentów należy dołączyć do oferty).

4) W celu potwierdzenia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, należy dostarczyć dokumenty:

a) informacja banku, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy do kwoty minimum 700 000,00 złotych, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

b) polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę minimum  700 000,00 złotych.

5) W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego, należy dołączyć do oferty:

a) zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczone produkty (użyte materiały) odpowiadają określonym normom lub specyfikacji technicznej wykonania robót, dotyczy:

- kostka brukowa betonowa 8 cm,

- kostka brukowa betonowa 6 cm

W/w materiały muszą spełniać normy PN - EN 1338 : 2005

 

Ocena spełnienia tych warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń, według zasady „spełnia - nie spełnia".

 

9. Zamawiający będzie wymagał wniesienie wadium.

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert z tym, że dowód wniesienia wadium musi być dołączony do oferty.

Wartość wadium wynosi  20 000,00 złotych.

Wadium może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać na konto zamawiającego, tj. Urząd Gminy Tarnawatka, 22-604 Tarnawatka - BS Tomaszów Lubelski O/Tarnawatka nr: 23 9639 1064 2003 6400 0026 0008

 

 

 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitej ceny oferty.

 

11. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie ich ceny:

CENA  wynosi -  100,00 %

 

12. Postępowanie nie jest poprzedzone wstępną kwalifikacją.

 

13. Ofertę w zamkniętej kopercie należy oznaczyć zgodnie z wymogami podanymi w SIWZ.

 

14. Ofertę należy dostarczyć do Urzędu Gminy Tarnawatka, pok. nr 16, w terminie do dnia 13 listopada 2009 r. do godz. 1130

 

15. Publiczne otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 13 listopada 2009 r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, pok. nr 5.

 

16. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

17. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.

 

18. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 

19. Nie będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

 

 

 

Zamawiający

 

GMINA  TARNAWATKA

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.