Tarnawatka dnia 2009-07-01

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

WÓJT GMINY TARNAWATKA

 

posiadający siedzibę w Tarnawatce, przy ul. Lubelskiej 39

22-604 Tarnawatka, tel. /fax. (0-84) 662 47 24

 

Na podst. art. 39 i 40 ust. 1. oraz art. 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA ROBOTY BUDOWLANE

(postępowanie poniżej progu określonego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych)

1. Rodzaj robót:

PRZEBUDOWA ULIC w MIEJSCOWOŚCI  TARNAWATKA-TARTAK

Adres strony internetowej, na której będzie zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.tarnawatka.bip.lublin.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać też w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, w dniach roboczych, w godz. 700 - 1500 do upływu terminu składania ofert, lub za zaliczeniem pocztowym.

 

KOD CPV 45.23.31.42-6

 

2. Opis przedmiotu zamówienia i zakres.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ulic w miejscowości Tarnawatka-Tartak (drogi klasy L) :

Zakłada się wykonanie podbudowy w technologii Consolid System (katalityczno - polimerowa stabilizacja gruntów) lub innej równoważnej, spełniającej wymagania projektowe.

Drogi klasy L

Kategoria KR 1

Podłoże G 2

Ulice:

I. ul. TOPOLOWA  od km 0+002,75 do km 0+455,00

II. ul.  SŁONECZNA od km 0+025,00 do km 0+337,75

III. ul. Nr 77 od 0+002,75 do km 0+156,00

IV. ul. FABRYCZNA od km 0+002,75 do km 0+130,00

 

I. ul. TOPOLOWA

1) zakres rzeczowy robót:

- roboty pomiarowe

- roboty ziemne

- wykonanie podbudowy z mieszanki katalityczno-polimerowej warstwą 25 cm - 1684,30 m2

- wykonanie górnej warstwy - pow. utrwalenie emulsją asfaltową przy użyciu grysów 8 -11 mm w ilości 13 kg/1 m2, - 1638,90 m2

- wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa łamanego - 450,50 m2,

2) parametry techniczne

- szerokość jezdni 3,5 m

- pobocze utwardzone szerokości 0,5 m

3) założenia projektowe

- kategoria KR 1

- podłoże G2

- szybkość projektowa 10 km

 

 

II. ul. SŁONECZNA

1) zakres rzeczowy robót:

- roboty pomiarowe

- roboty ziemne

- wykonanie podbudowy z mieszanki katalityczno-polimerowej warstwą 25 cm - 1579,20 m2

- wykonanie górnej warstwy - powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową przy użyciu grysów 8-11 mm w il. 13 kg/1m2 - 1579,20 m2

- wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa łamanego

2) parametry techniczne

- jezdnia o szerokości 5,00 m

- pobocze utwardzone szerokości 0,75 m - 456,30 m2

3) założenia projektowe

- kategoria ruchu KR 1

- podłoże G2

- szybkość projektowa 50 km/h

III. ul. DROGA NR 77

1) zakres rzeczowy robót:

- roboty pomiarowe

- roboty ziemne  

- wykonanie podbudowy z mieszanki katalityczno-polimerowej warstwą 25 cm - 606,70 m2

- wykonanie górnej warstwy - powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową przy użyciu grysów 8 -11 mm w il. 13 kg/1 m2 - 606,70 m2

- wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa łamanego - 154,60 m2

2) parametry techniczne

- jezdnia szerokości 3,5 m

- pobocza utwardzone szerokości 0,50 m

3) założenia projektowe

- kategoria ruchu KR 1

- podłoże G2

- szybkość projektowa 10 km/h

IV. ul. FABRYCZNA

1) zakres rzeczowy robót:

- roboty pomiarowe

- roboty ziemne

- wykonanie podbudowy z mieszanki katalityczno-polimerowej warstwą 25 cm - 525,00 m2

- wykonanie górnej warstwy - powierzchniowe utrwalenie emulsja asfaltową przy użyciu grysów 8 -11 mm w il. 13 kg/1 m2 - 512,3 m2

- wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem łamanym - 120 m2

2) parametry techniczne

- jezdnia szerokości :

od km 0+002,75 do km 0+023,00 - 5,0 m

od km 0+023,00 do km 0+043,00 - od 5,00 m do 3,5 m

od km 0+043,00 do km 0+130,00 - 3,5 m

- pobocza utwardzone szerok. 0,50 m

3) założenia projektowe

- kategoria ruchu KR 1

- podłoże G 2

- szybkość projektowa 10 km/h

 

3. Nie ma możliwości składania ofert częściowych.

 

4. Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej.

         Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej ( na przykład podbudowa: betonowa , z materiałów kamiennych lub równoważna ). Wymagane jest, aby spełnione zostały warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w projekcie technicznym, to jest: droga klasy L, kategoria ruchu KR 1, podłoże G 2.

 

5. Termin wykonania zamówienia  -  maksymalnie w okresie 50 dni od dnia podpisania umowy          z zamawiającym oraz przekazania terenu budowy.

 

6. Opis warunków udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny ich spełnienia.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22, oraz nie są wykluczeni na podst. art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 )

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

W celu potwierdzenia spełniania tego warunku, wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert,

b) złożą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 44 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym                   i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, należy dołączyć do oferty następujące dokumenty:

a) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,  z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, (wykonawca musi wykazać, że zrealizował minimum dwa zadania polegające na: budowie, odbudowie lub przebudowie dróg, w technologii odpowiedniej do przedmiotu zamówienia, tj. budowa, przebudowa, lub odbudowa dróg o podbudowie katalityczno-polimerowej lub równoważnej spełniającej wymagania siwz oraz projektu, odcinki o długości minimum 1000 mb),

b) wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu, jakim dysponuje wykonawca (minimum: koparka podsiębierna o poj. łyżki 0,25-0,6 m3, spycharka, samochód samowyładowczy o ład. min. 12 ton, równiarka, walec drogowy, maszyna do wykonywania podbudowy, maszyna do wykonywania nawierzchni z emulsji asfaltowych),

c) wykaz osób, które będą uczestniczyć przy wykonaniu zamówienia wraz z podaniem ich przygotowania zawodowego ( w tym : minimum 1 osoba z uprawnieniami do kierowania robotami polegającymi na budowie dróg ).

3) W celu potwierdzenia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej            i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, należy dostarczyć dokumenty:

a) informacja banku, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy do kwoty minimum 600 tysięcy złotych, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

b) polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę minimum 600 tysięcy złotych,

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie              w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

a) wykonawca musi złożyć oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania                    o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych,

b) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

 

7. Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia wadium.

 

8. Kryteria oceny ofert:

1) Cena oferty ma wartość - 90 %

2) Okres realizacji zamówienia, wartość  - 10 %

 

9. Postępowanie nie jest poprzedzone wstępną kwalifikacją.

 

10. Ofertę w zamkniętej kopercie należy oznaczyć zgodnie z wymogami podanymi w SIWZ.

 

11. Ofertę należy dostarczyć do Urzędu Gminy Tarnawatka, pok. nr 16, w terminie do dnia             24 lipca 2009 r. do godz. 11.30

 

12. Publiczne otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 24 lipca 2009 r. o godz. 12.00                      w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, pok. nr 5.

 

13. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

14. Dopuszcza się udzielenia zamówień uzupełniających, o wartości do 20 % umowy podstawowej.

 

15. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 

16. Nie będzie prowadzona aukcja elektroniczna.                                 

                                                                                    

 

 

                                                                                          Zamawiający

 

                                                                                        WÓJT GMINY

                                                                                        TARNAWATKA

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.