Tarnawatka: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE CAŁEJ ILOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY TARNAWATKA W 2015 i 2016 ROKU
Numer ogłoszenia: 389512 - 2014; data zamieszczenia: 27.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Tarnawatka , ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, woj. lubelskie, tel. 0-84 662-47-10, faks 0-84 662-47-24.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnawatka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE CAŁEJ ILOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY TARNAWATKA W 2015 i 2016 ROKU.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: odbiorze i zagospodarowaniu całej ilości odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Tarnawatka w 2015 i 2016 roku 2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE CAŁEJ ILOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY TARNAWATKA W 2015 i 2016 ROKU obejmującej: 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Tarnawatka; 2) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Tarnawatce dostarczonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych; 3) wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki oraz w worki służące do zbierania odpadów komunalnych; 4) wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych określonych w tabeli Nr 3. II PRZEPISY PRAWA MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności: 1) Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.907 z późn, zm.); 2) Ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz.672 z późn. zm.); 3) Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.); 4) Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1155)); 5) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r., Nr 79, poz. 666 z późn. zm); 6) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 poz. 122); 7) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzoru sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r,. poz. 630); 8) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645); 9) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676); 10) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206); 11) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 128, poz. 1347); 12) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposobu rejestracji (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1734); 13) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2006 r. Nr 75, poz. 527 z późn. zm.); 14) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz.U. z 2004 r., Nr 16, poz. 154 z późn. zm.); 15) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.); 16) Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 r., poz. 21 z późn. zm.); 17) Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2017 przyjętym uchwałą Nr XXIV-396-2012 z dnia 30 lipca 2012 r.; 18) Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarnawatka przyjętym uchwałą Nr XXIV-160-2013 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 11 marca 2013. (Dziennik Urzędowy Woj. Lubelskiego z 2013r. poz. Nr 2271 ); 19) Uchwałą Nr XXIV-163-2013 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 11 marca 2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Woj. Lubelskiego z 2013r. poz.2272); 20) Ustawą z dnia 29 sierpnia 1991 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1182). III CHARAKTERYSTYKA GMINY TARNAWATKA ISTOTNA Z PUNKTU WIDZENIA NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA 1) Powierzchnia Gminy Tarnawatka wynosi 8286 ha. 2) Szacunkowa liczba mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Tarnawatka wynosi 3455 osób (stan na dzień 01.11.2014 r. na podstawie złożonych deklaracji) 3) Liczba nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tarnawatka wynosi 890 w tym: - liczba nieruchomości (budynków) jednorodzinnych - 868 - liczba nieruchomości (bloków, baraków) wielorodzinnych - 22 - liczba gospodarstw domowych - 1055 4) Gmina Tarnawatka obejmuje następujące miejscowości: Sumin, Tymin, Pauczne, Pańków, Wieprzów Tarnawacki, Wieprzów Ordynacki, Podhucie, Kunówka, Dąbrowa Taranwacka, Huta Tarnawacka, Klocówka, Niemirówek-Kol., Niemirówek, Tarnawatka, Tarnawatka-Tartak. 5) Orientacyjna długość trasy, którą muszą pokonać pojazdy odbierające odpady w celu jednokrotnego dotarcia do wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy wynosi ok. 160 km (na podstawie danych wykonawcy usługi w latach 2013-2014). IV WYMOGI DOTYCZĄCE PRZEKAZYWANIA ODEBRANYCH ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PTRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA DO REGIONALNYCH INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Wykonawca zobowiązany jest do: 1) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wskazanych w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2017 (Uchwała Nr XXIV-396-2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 lipca 2012 r.); 2) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.); 3) zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami frakcji odpadów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych ( Dz. U. z 2012 r. poz. 645), 4) zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych w sposób zapewniający osiągnięcie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania pochodzących z terenu gminy Tarnawatka zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676); V RODZAJE ODPADÓW KOMUNALNYCH ODBIERANYCH SELEKTYWNIE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 1) Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania wszystkich frakcji odpadów komunalnych niżej wymienionych zbieranych w sposób selektywny, jak i zmieszany, bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych jak również z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnawatce. Tab. 1. Rodzaje odpadów komunalnych przewidzianych do odbioru bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych Lp.1. Rodzaj odpadów - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Lp.2. Rodzaj odpadów - szkło Lp.3. Rodzaj odpadów - papier i tektura Lp.4. Rodzaj odpadów - metale Lp.5. Rodzaj odpadów - tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe Lp.6. Rodzaj odpadów - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Lp.7. Rodzaj odpadów - meble i inne odpady wielkogabarytowe Lp.8. Rodzaj odpadów - popiół Lp.9. Rodzaj odpadów - zużyte opony Lp.10. Rodzaj odpadów - przeterminowane leki i chemikalia Lp.11. Rodzaj odpadów - odpady budowlane i rozbiórkowe Lp.12. Rodzaj odpadów - zużyte baterie i akumulatory Lp.13. Rodzaj odpadów - odpady komunalne ulegające biodegradacji (w tym odpady zielone) Tab. 2. Rodzaje odpadów komunalnych przewidzianych do odbioru z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnawatce. Lp.1. Rodzaj odpadów - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Lp.2. Rodzaj odpadów - meble i inne odpady wielkogabarytowe Lp.3. Rodzaj odpadów - popiół Lp.4. Rodzaj odpadów - zużyte opony Lp.5. Rodzaj odpadów - przeterminowane leki i chemikalia Lp.6. Rodzaj odpadów - odpady budowlane i rozbiórkowe Lp.7. Rodzaj odpadów - zużyte baterie i akumulatory Lp.8. Rodzaj odpadów - odpady komunalne ulegające biodegradacji (w tym odpady zielone) 2) Ilość odpadów komunalnych przewidzianych do odebrania ujęta w Tabeli Nr 3 określona została na podstawie danych ze sprawozdań przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej za okres od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r. Tab.3. Szacunkowa ilość odpadów komunalnych do odebrania w trakcie trwania umowy. Lp.1. Rodzaj odpadów - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, szacunkowa ilość (Mg) do odebrania w okresie 2 lat - 370 Lp.2. Rodzaj odpadów - szkło, szacunkowa ilość (Mg) do odebrania w okresie 2 lat - 110 Lp.3. Rodzaj odpadów - papier, szacunkowa ilość (Mg) do odebrania w okresie 2 lat - 7 Lp.4. Rodzaj odpadów - metale, szacunkowa ilość (Mg) do odebrania w okresie 2 lat - 4 Lp.5. Rodzaj odpadów - tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szacunkowa ilość (Mg) do odebrania w okresie 2 lat - 22 Lp.6. Rodzaj odpadów - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, szacunkowa ilość (Mg) do odebrania w okresie 2 lat - 20 Lp.7. Rodzaj odpadów - meble i inne odpady wielkogabarytowe, szacunkowa ilość (Mg) do odebrania w okresie 2 lat - 3 Lp.8. Rodzaj odpadów - popiół, szacunkowa ilość (Mg) do odebrania w okresie 2 lat - 2 Lp.9. Rodzaj odpadów - zużyte opony, szacunkowa ilość (Mg) do odebrania w okresie 2 lat - 10 Lp.10. Rodzaj odpadów - przeterminowane leki i chemikalia, szacunkowa ilość (Mg) do odebrania w okresie 2 lat - 0,10 Lp.11. Rodzaj odpadów - odpady budowlane i rozbiórkowe, szacunkowa ilość (Mg) do odebrania w okresie 2 lat - 3 Lp.12. Rodzaj odpadów - zużyte baterie i akumulatory, szacunkowa ilość (Mg) do odebrania w okresie 2 lat - 0,01 Lp.13. Rodzaj odpadów - Odpady komunalne ulegające biodegradacji (w tym odpady zielone), szacunkowa ilość (Mg) do odebrania w okresie 2 lat - 7 3) Ilość wytwarzanych odpadów nie jest zależna od Zamawiającego. Wyliczona ilość jest szacunkowa i może ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Podaną ilość należy traktować jako orientacyjną. Wykonawcy nie przysługuje prawo odszkodowania za nie osiągnięcie wskazanej wielkości. 4) Na terenie gminy Tarnawatka obowiązywać będzie system mieszany workowo-pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych. 5) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości zamieszkałych do dnia 20 grudnia 2014 r. w pojemniki o pojemności 120 l lub 240 l na odpady zmieszane oraz w worki o odpowiednim kolorze o pojemności minimum 80 l na odpady zebrane selektywnie. 6) Zamawiający zorganizował Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Tarnawatce na terenie Bazy Komunalnej. 7) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia PSZOK w odpowiednie pojemniki na odpady, do którego mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych będą mogli dostarczać odpady określone w Tabeli nr 2 w terminie do 20 grudnia 2014 r. 8) Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego dostarczania worków na odpady segregowane przez okres realizacji przedmiotowego zamówienia w kolorystyce oraz ilości sztuk odpowiadającej ilości sztuk wystawionych przez właściciela. 9) Dopuszcza się umieszczanie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych nadwyżki odpadów zbieranych selektywnie we własnych workach. 10) W przypadku nowych mieszkańców Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pojemniki oraz worki w ciągu 3 dni roboczych od powiadomienia go o tym fakcie przez Zamawiającego. 11) W przypadku wycofania nieruchomości z systemu gospodarki odpadami Wykonawca zobowiązany będzie do odebrania pojemnika z terenu nieruchomości nie później niż w terminie 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego. 12) Na odpady zbierane selektywnie przeznaczone będą worki o następującej kolorystyce: - niebieski - papier i tektura, - biały - szkło białe, - zielony - szkło kolorowe, - żółty - tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, - czerwony - metale, - brązowy - odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone - szary - popiół. 13) Wykonawca w trakcie zamówienia zobowiązany jest do odebrania wystawionych przed posesję podczas mobilnych zbiórek takich odpadów jak: - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, - meble i odpady wielkogabarytowe, - zużyte opony, - lekarstwa i chemikalia, - odpady budowlane i rozbiórkowe - baterie i akumulatory. 14) Wykonawca zapewnia odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z następującą częstotliwością: - odpady zmieszane - 1 w miesiącu, - odpady zebrane selektywnie w workach - po napełnieniu worka nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu; - popiół - w sezonie grzewczym ( w miesiącach od października do kwietnia) 1 raz w miesiącu, - odpady z mobilnych zbiórek (tzw. wystawek) - odbierane będą dwa razy do roku w miesiącu kwietniu i październiku, 15) Odpady z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnawatce odbierane będą po napełnieniu odpowiednich pojemników po telefonicznym powiadomieniu Wykonawcy, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy. 16) Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym Harmonogramu wywozu odpadów w terminie 14 dni od daty podpisania umowy, a następnie dostarczenie go wszystkim właścicielom nieruchomości. 17) Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy Wykaz nieruchomości zamieszkałych. VI STANDARD SANITARNY WYKONYWANIA USŁUG ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA 1) Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska oraz przepisami sanitarnymi i obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarnawatka. 2) Wykonawca jest zobowiązany do odbioru wszystkich wystawionych przed posesję odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgromadzonych w pojemnikach i workach. 3)Wykonawca jest zobowiązany do odbioru odpadów w sposób zapobiegający wysypywaniu się odpadów z pojemników i worków podczas odbioru, uprzątnięcie i odbiór odpadów leżących luzem obok zapełnionych pojemników. 4) Wykonawca zobowiązany jest do porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, worków, pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu. 5) Wykonawcę obowiązuje zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości. VII OBOWIĄZEK PROWADZENIA DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z WYKONYWANIEM USŁUG 1) Wykonawca ma obowiązek prowadzenia przez cały okres trwania umowy ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (Dz. U. z 2013r, poz. 21 z późn. zm). 3) Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania i przekazywania Zamawiającemu kwartalnych sprawozdań, o których mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.). 4) Sprawozdanie wykonawca zobowiązany jest sporządzić zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzoru sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 630). 5) Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu sprawozdanie, o którym mowa powyżej w formie papierowej i elektronicznej - w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy. W przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzone nierzetelnie, Wykonawca zobowiązany będzie do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 14 dni. 6) W celu umożliwienia sporządzenia przez Zamawiającego rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9q ustawy, Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu niezbędne informacje umożliwiające sporządzenie sprawozdania. 7)Wykonawca zobowiązany będzie również do przedkładania Zamawiającemu innych informacji na temat odbioru odpadów jeśli w trakcie realizacji zamówienia na Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. Wymóg ten dotyczy tylko informacji w posiadaniu, których będzie Wykonawca a nie Zamawiający. 8) Wykonawca przez cały okres trwania umowy będzie przekazywał Zamawiającemu raporty miesięczne, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym, zawierające informacje o - ilości i rodzaju odpadów komunalnych (MG z podziałem na frakcje) odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, - ilości i rodzaju odpadów komunalnych (Mg z podziałem na frakcje) odebranych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnawatce, 9) Wykonawca zobowiązany jest do kontrolowania właścicieli nieruchomości pod kątem wypełniania obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W razie stwierdzenia przypadku naruszania obowiązków przez właścicieli nieruchomości Wykonawca zobowiązany jest do odebrania odpadów komunalnych jako zmieszane, sporządzania i przedłożenia stosownej informacji w terminie do 10 dnia następującego po miesiącu rozliczeniowym, zawierającej: - adres nieruchomości, na której odpady gromadzone są w sposób niezgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarnawatka, - dokumentację fotograficzną dowodzącą, że odpady gromadzone są w sposób niewłaściwy, pozwalającą w sposób nie budzący wątpliwości na przypisanie pojemników lub worków do konkretnej nieruchomości, - dane pracowników Wykonawcy, którzy stwierdzili fakt nie wypełniania obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz ewentualne oświadczenia przez nich przekazane. 9) Zamawiający w czasie trwania umowy będzie udostępniał Wykonawcy niezwłocznie informacje o nieruchomościach nowo zgłoszonych do systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz o nieruchomościach zmieniających swój status użytkowania np. z nieruchomości zamieszkałej na nieruchomość niezamieszkałą. 10) Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego przekazywania adresów nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy a nie ujętych w bazie danych prowadzonej przez Zamawiającego. 11) Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o każdym przypadku niemożliwości odebrania odpadów z danej nieruchomości, ze względu na brak współdziałania właściciela nieruchomości. VIII SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY ODBIERAJĄCEMU ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 1) Wymagania dotyczące bazy: a)wymagania dotyczące bazy mają być zgodne z przepisami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r., poz. 122); b)posiadanie oprogramowania umożliwiającego generowanie sprawozdań zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) wraz z aktualnymi licencjami na ww. oprogramowanie. 2) Wymagania dotyczące pojazdów: a) wszystkie pojazdy wykorzystywane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być dostosowane w zakresie wielkości i rodzaju samochodów odbierających odpady do parametrów ulic-dróg, tj. ich szerokości oraz gęstości zabudowy; b) pojazdy muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi teleadresowymi podmiotu odbierającego odpady komunale od właścicieli nieruchomości. Muszą posiadać aktualne badania techniczne, być dopuszczone do ruchu. W razie awarii pojazdu Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pojazd zastępczy o zbliżonych parametrach; c) pojazdy muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady; d) pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikacje tych danych przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania informacji, w postaci pliku w formacie uzgodnionym z Zamawiającym, z trasy przejazdu samochodów odbierających odpady; e) pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników, f) zapewnienie, dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały czas trwania umowy dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, w ilości co najmniej takiej, jak w złożonej w postępowaniu przetargowym ofercie. 3) Inne zobowiązania: a) wykonawca odpowiada za wszelkie szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy, b) wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie pojemników do gromadzenia odpadów należących do właścicieli nieruchomości, powstałych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, 3. Klasyfikacja usług według Wspólnego Słownika Zamówień. Kod - Wspólnego Słownika Zamówień: 90.50.00.00-2 Usługi związane z odpadami 90.50.10.00-2 Usługi wywozu odpadów 90.51.20.00-9 Usługi transportu odpadów 90.51.31.00-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 90.53.30.00-2 Usługi gospodarki odpadami 4. Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych przytoczone są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz zadane usługi, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie (lub równoważne) normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.50.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 90.53.30.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej, zgodnie z art. 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; b) posiada zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 r., poz. 21 z późn. zm.), lub posiada zezwolenie na odzysk i unieszkodliwianie odpadów we wskazanym zakresie i na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154 ze zm.) jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, przez okres co najmniej jednego roku, w ilości minimum 150 ton wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączy dowody potwierdzające, że usługa ta została wykonana lub są wykonywane należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie żąda podania sposobu spełnienia tego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie żąda podania sposobu spełnienia tego warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie żąda podania sposobu spełnienia tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Nie dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin płatności faktury - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian: a) wynagrodzenia: - w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę b) zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa, c) wyboru Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. d) inne zmiany prawa powszechnie obowiązującego wpływające na zasady odbierania i transportu odpadów, e) wprowadzenia zmian w stosunku do szczegółowego opisu przedmiotu umowy (zał. Nr 7 do SIWZ) w zakresie wykonania prac w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji przedmiotu umowy, f) w przypadku zmian prawnych i organizacyjnych Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnawatka.bip.lublin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, pokój nr 16 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt nie jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.