Tarnawatka: REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI WIEPRZÓW TARNAWACKI
Numer ogłoszenia: 19896 - 2014; data zamieszczenia: 17.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Tarnawatka , ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, woj. lubelskie, tel. 0-84 662-47-10, faks 0-84 662-47-24.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnawatka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI WIEPRZÓW TARNAWACKI.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu pod nazwą: Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wieprzów Tarnawacki. Dokumentacja projektowa obejmuje: - Projekt budowlany na realizację wyżej wymienionego przedsięwzięcia. Realizacja inwestycji zgodnie z pozwoleniem na budowę wydanym przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim w dniu 23.05.2013 r. Decyzja nr AB.6740.187.2013 Projekt ma być współfinansowany ze środków unijnych - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Działanie: Odnowa i rozwój wsi. W związku z powyższym na podstawie art. 93 ust. 1 a ustawy - Prawo zamówień publicznych, zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia, w przypadku, gdy zamierzone środki na sfinansowanie części tego zamówienia nie zostaną mu przyznane. Wspólny słownik zamówień. KOD CPV: 45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45262500-6 - roboty murarskie 45111100-0 - roboty w zakresie rozbiórek i burzenia 45262300-4 - betonowanie 45442100-8 - roboty malarskie 45261100-5 - wykonania konstrukcji dachowych 45422000-1 - roboty ciesielskie 45261210-9 - wykonanie pokryć dachowych i podsufitek 45261320-3 - kładzenie rynien 45262120-8 - wznoszenie rusztowań 45421110-5 - instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 45320000-6 - roboty termoizolacyjne 45410000-4 - tynkowanie 45262400-5 - wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45331000-6 - instalowanie wentylacji 45400000-1 - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Przedmiot zamówienia posiada następujący zakres robót: - wykonanie rusztowań ramowych przyściennych i osłon z siatki na rusztowaniach zewnętrznych, - elewacje (rozbiórka elementów konstrukcji betonowych, wykucie z muru ościeżnic, wykucie otworów, wykucie z wykonaniem bruzd i gniazd dla belek przesklepień, wykonanie przesklepień, zamurowanie otworów w ścianach, uzupełnienie tynków wewnętrznych), - wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych do budynku, - wykonanie ewakuacyjnych zewnętrznych schodów stalowych na I piętro, - docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi, - obróbki blacharskie z blachy powlekanej - parapety zewnętrzne, - ocieplenie stropu nad piętrem (izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej grub. 10 cm - dwie warstwy), - wymiana pokrycia dachowego (rozebranie pokrycia dachowego z blachy, rozebranie rynny i rury spustowej oraz obróbek z blachy, sprawdzanie stanu więźby dachowej i wymiana części (10 %) elementów konstrukcyjnych, impregnacja grzybobójcza i ogniochronna, ołacenie połaci dachowych, pokrycie dachu blachą powlekaną trapezową, wykonanie obróbek blacharskich), - wykonanie instalacji odgromowej i oświetlenia przy drzwiach zewnętrznych, - wykonanie wentylacji mechanicznej sali na I piętrze oraz wentylacji grawitacyjnej w dwóch salach na kondygnacji parteru, - przebudowa kominów wentylacyjnych ponad powierzchnię dachu. UWAGA! Przedmiot zamówienia nie obejmuje wymiany bramy garażowej, ujętej w projekcie budowlanym. Dane dotyczące budynku: - powierzchnia zabudowy - 202,55 m² - powierzchnia użytkowa - 411,03 m² - długość - 17,99 m - szerokość - 11,26 m - liczba kondygnacji - 2 + piwnice - kubatura - 2102,50 m³ Szczegółowy zakres robót znajduje się w: projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót, które stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia ma być zrealizowany z materiałów i surowców własnych wykonawcy. Materiały i surowce, o których mowa powyżej muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymaganiom oraz dokumentacji projektowej, co do jakości (w tym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót). Na każde żądanie zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikaty zgodności lub aprobaty techniczne..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o wartości nie więcej niż 30 % zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.26.25.00-6, 45.11.11.00-0, 45.26.23.00-4, 45.44.21.00-8, 45.26.11.00-5, 45.42.20.00-1, 45.26.12.10-9, 45.26.13.20-3, 45.26.21.20-8, 45.42.11.10-5, 45.32.00.00-6, 45.41.00.00-4, 45.26.24.00-5, 45.31.00.00-3, 45.33.10.00-6, 45.40.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy - Pzp, zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 4 000,00 złotych (słownie: cztery tysiące złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium musi być dołączony do oferty, np. w postaci gwarancji zapłaty wadium lub kopii dokonania przelewu. Z tym, że za termin wniesienia wadium przyjmuje się termin uznania rachunku zamawiającego. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim Oddział w Tarnawatce nr: 23 9639 1064 2003 6400 0026 0008 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy - Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy - Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, ustawy - Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami; - wykonawca musi przedstawić wykaz osób, którymi będzie dysponował podczas wykonywania zamówienia z podaniem kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami; - szczególnie musi wykazać osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami: kierownik budowy musi posiadać uprawnienia o specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; - wykonawca musi wykazać, że zrealizował minimum jedno zadanie polegające na: budowie, remoncie lub przebudowie obiektu kubaturowego użyteczności publicznej o kubaturze minimum 2000,0 m³ w technologii odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, obejmujące branżę ogólnobudowlaną, elektryczną i sanitarną, wartość zamówienia nie mniej niż 150000,00 złotych

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; - wykonawca musi wykazać, że dysponuje narzędziami i urządzeniami technicznymi, co najmniej takimi jak: - narzędzia do wykonania robót termoizolacyjnych - zgodnie z SST B-02 Tynki i okładziny zewnętrzne (docieplenia), co najmniej 1 komplet, - sprzęt do wykonywania robót ciesielskich - zgodnie z SST B-03 Konstrukcje drewniane dachu, co najmniej 1 komplet, - sprzęt do wykonywania robót dekarskich - zgodnie z SST B-04 Roboty pokrywcze i obróbki blacharskie, co najmniej 1 komplet, - sprzęt do wykonania demontażu i montażu stolarki budowlanej - zgodnie z SST B-05 Stolarka budowlana, co najmniej 1 komplet, - sprzęt do wykonywania konstrukcji stalowych - zgodnie z SST B-06 Konstrukcje stalowe, co najmniej 1 komplet, - komplet rusztowań zewnętrznych wraz z osłoną z siatki - zgodnie z przedmiarem robót i SST B-08 Rusztowania zewnętrzne, - sprzęt do wykonania instalacji odgromowej - zgodnie z SST E-01 Instalacje elektryczne (odgromowa) - 1 komplet, - samochód samowyładowczy - 1 szt, - samochód dostawczy - 1 szt.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami; - wykonawca musi przedstawić wykaz osób, którymi będzie dysponował podczas wykonywania zamówienia z podaniem kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami; - szczególnie musi wykazać osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami: kierownik budowy musi posiadać uprawnienia o specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - wykonawca musi dołączyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy do kwoty minimum 100 000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych), wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podany przez NBP (Tabela A kursów średnich walut obcych) na dzień opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy - Pzp przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku konieczności wprowadzenia robót zamiennych, mających na celu ulepszenie realizowanego zadania lub usprawnienie procesu budowy. Rozliczenie tych robót nastąpi kosztorysem powykonawczym, zgodnie z wykonanym zakresem według stawek cenowych podanych w kosztorysie ofertowym.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnawatka.bip.lublin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.02.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, pokój nr 16 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt ma być współfinansowany ze środków unijnych - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Działanie: Odnowa i rozwój wsi..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.