Tarnawatka: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH nr 111579L i nr 111594L WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM w MIEJSCOWOŚCI TARNAWATKA-TARTAK
Numer ogłoszenia: 34256 - 2013; data zamieszczenia: 24.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Tarnawatka , ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, woj. lubelskie, tel. 0-84 662-47-10, faks 0-84 662-47-24.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnawatka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH nr 111579L i nr 111594L WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM w MIEJSCOWOŚCI TARNAWATKA-TARTAK.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych nr 111579L i nr 111594L wraz z łącznikiem w miejscowości Tarnawatka-Tartak. Dokumentacja projektowa obejmuje: - Projekt budowlany na realizację wyżej wymienionego przedsięwzięcia. Realizacja inwestycji zgodnie ze zgłoszeniem robót: Zgłoszenie budowy - robót budowlanych do Starosty Tomaszowskiego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 2012-09-25 o numerze IR.6743.12.2012.RW Zawiadomienie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 27.09.2012 r. numer AB.6743.A.1041.2012 o dokonaniu zgłoszenia zamiaru przebudowy dróg i braku sprzeciwu. Wspólny słownik zamówień. KOD CPV: 45111000-8 - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 45111000-8 - roboty ziemne 45233000-9 - wykonanie koryta z profilowaniem podłoża 45233000-9 - warstwa odsączająca 45233000-9 - podbudowy z kruszywa kamiennego 45233000-9 - krawężniki i obrzeża betonowe 45233000-9 - nawierzchnie chodnika z kostki brukowej betonowej 45233000-9 - nawierzchnia z betonu asfaltowego 45112000-5 - ścinanie i uzupełnianie poboczy 45233000-9 - oznakowanie pionowe i poziome Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę dwóch dróg gminnych nr 111579L i nr 111594L wraz z łącznikiem na terenie miejscowości Tarnawatka-Tartak (działki o numerach ewidencyjnych: 63, 73, 103). Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres robót. 1. Roboty przygotowawcze: - roboty pomiarowe - 0,991 km - mechaniczne karczowanie pni o średnicy 56 - 65 cm - 39 szt - rozebranie nawierzchni z płyt betonowych (płyty 15 cm) - 834,00 m² 2. Roboty ziemne: - wykopy z transportem urobku taczkami na odległość do 10 m - 24,10 m3 - roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami na odległość do 1 km - 1859,00 m³ - ręczne formowanie nasypów - 24,10 m³ - zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym - 24,10 m³ - przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odległość do 10 m - 1859,00 m3 3. Podbudowa: - koryta wykonywane mechanicznie, głębokość 30 cm wraz z zagęszczeniem - 95,30 m² - profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - 2623,70 m² - warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10 cm - 707,30 m² - warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 15 cm - 1884,90 m² - podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15 cm - 2592,20 m² - podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm - 1884,90 m² - podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8 cm - 707,30 m² - oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie - 1679,00 m² - skropienie podbudowy asfaltem - 1679,00 m² - wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne) tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu do 8 cm - 134,30 m³ - nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca) grubości 4 cm - masa grysowa - 1868,70 m² 4. Nawierzchnia: - nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa - 1852,50 m² - nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5 cm, masa grysowa - 2302,90 m² 5. Krawężniki: - krawężniki 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej - 499,20 m 6. Chodniki: - wykonanie koryta głębokości 15 cm - 201,60 m² - ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów - 30,30 m³ - warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 5 cm (piasek) - 664,20 m² - podbudowa betonowa, warstwa po zagęszczeniu 20 cm - 31,80 m² - podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm - 632,30 m² - chodniki z kostki brukowej betonowej, grub. 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, kostka kolorowa - 31,80 m², - chodniki z kostki brukowej betonowej, grub. 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa, kostka szara - 632,30 m² - ława betonowa z oporem pod obrzeże - 1,50 m³ - obrzeża betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa - 518,70 m 7. Przepust: - wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, głębokość do 1,5 m - 8,40 m³ - profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - 5,60 m² - ława fundamentowa betonowa - 1,00 m³ - przepusty rurowe z rur żelbetowych Fi 60 cm - 7,00 m - ścianki czołowe dla rur Fi 60 cm - 2 szt - ręczne zasypanie wykopu - 5,90 m³ - ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów - 2,50 m³ 8. Odwodnienie: - wykopy jamiste, głębokość do 1,5 m - 2,30 m³ - studzienki ściekowe Fi 500 mm z osadnikiem - 1 szt - ręczne zasypanie wykopu - 0,90 m³ - ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopu - 1,40 m³ 9. Utwardzenie poboczy: - profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - 941,80 m² - utwardzenie poboczy kruszywem łamanym, warstwa po zagęszczeniu 8 cm - 941,80 m² 10. Urządzenia zabezpieczające - oznakowanie: - pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, fi 70 mm - 20 szt - pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu o powierzchni do 0,3 m² - 27 szt - oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - 6,00 m2 - montaż progu zwalniającego - 4,00 m Przedmiot zamówienia ma być zrealizowany z materiałów i surowców własnych wykonawcy. Materiały i surowce, o których mowa powyżej muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymaganiom oraz dokumentacji projektowej, co do jakości (w tym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót). Na każde żądanie zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikaty zgodności lub aprobaty techniczne. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w celu dokładnego wytyczenia lokalizacji planowanych do realizacji obiektów, trasy: wykonawca na własny koszt musi przed przystąpieniem do robót ziemnych dokonać ich wytyczenia udziałem specjalistycznej jednostki geodezyjnej. W trakcie prowadzenia robót budowlano-montażowych należy dokonywać pomiarów rzędnych zamieszczonych w projektach budowlanych (szczególnie rzędnych posadowienia obiektów). Do obowiązków wykonawcy należy wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej zrealizowanego zadania..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Do 20% wartości zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.23.30.00-9, 45.11.20.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Na podstawie art. 45 ustawy - Pzp, Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. 1. Kwota wadium wynosi 15 000,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium musi być dołączony do oferty, np. w postaci gwarancji zapłaty wadium lub kopii dokonania przelewu. Z tym, że za termin wniesienia wadium przyjmuje się termin uznania rachunku zamawiającego. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim Oddział w Tarnawatce nr: 23 9639 1064 2003 6400 0026 0008 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium, zostanie przez zamawiającego wykluczony, a jego oferta zostanie odrzucona. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy - Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy - Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, ustawy - Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami: (wykonawca musi przedstawić wykaz osób, którymi będzie dysponował podczas wykonywania zamówienia z podaniem kwalifikacji zawodowych, wykształcenia oraz stażu pracy w zawodzie, szczególnie musi wykazać osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami: kierownik budowy - musi posiadać uprawnienia w zakresie kierowania robotami branży drogowej). Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: (wykonawca musi dołączyć oświadczenie, że osoby, które będą kierowały robotami wymienionymi powyżej, posiadają odpowiednie uprawnienia: uprawnienia w zakresie kierowania robotami drogowymi),

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone: (wykonawca musi wykazać, że zrealizował minimum dwa zadania polegające na: budowie lub przebudowie dróg o nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej asfaltowej o długości minimum 900 mb - każde zadanie oraz, że wykonał minimum dwa zadania polegające na układaniu chodnika z kostki brukowej betonowej na powierzchni co najmniej 500,00 m2 - każde zadanie),

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami: (wykonawca musi wykazać, że dysponuje narzędziami i urządzeniami, co najmniej takimi jak: maszyna do układania nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej - 1 szt, walec drogowy - 1 szt, równiarka - 1 szt, koparko - ładowarka - 1 szt, koparka podsiębierna - 1 szt, spycharka - 1 szt, sprzęt mechaniczny do zagęszczania gruntu - 1 szt, beczkowóz - 1 szt, ubijarka mechaniczna lub wstrząsarka płytowa - 1 szt, samochód samowyładowczy o ładowności minimum 10 t - 1 szt, samochód dostawczy o ładowności minimum 5 t - 1 szt),

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami: (wykonawca musi przedstawić wykaz osób, którymi będzie dysponował podczas wykonywania zamówienia z podaniem kwalifikacji zawodowych, wykształcenia oraz stażu pracy w zawodzie, szczególnie musi wykazać osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami: kierownik budowy - musi posiadać uprawnienia w zakresie kierowania robotami branży drogowej),

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert: (wykonawca musi dołączyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy do kwoty minimum 400 000,00 złotych (słownie: czterysta tysięcy złotych), wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), - dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podany przez NBP (Tabela A kursów średnich walut obcych) na dzień opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych; Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia: (wykonawca musi dołączyć polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 600 000,00 złotych (słownie: sześćset tysięcy złotych); - dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podany przez NBP (Tabela A kursów średnich walut obcych) na dzień opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Nie dotyczy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnawatka.bip.lublin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, pokój nr 16 (Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt nie jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.