Tarnawatka 05.10.2011 rok

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

 

Wójt Gminy Tarnawatka

 Posiadający siedzibę w Tarnawatce przy ulicy Lubelskiej 39, 22-604 Tarnawatka

tel: (0-84) 662 47 10, fax: (0-84) 662 47 24

 

Na podstawie: „Regulaminu udzielania zamówienia

na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14000 EURO”

 

Zaprasza do składania ofert na usługę:

 

1. Rodzaj usługi

 

„Całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni na paliwo stałe w Urzędzie Gminy Tarnawatka” ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka.

 

2. Przedmiot zamówienia

 

Całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni na paliwo stałe, celem zapewnienia ogrzewania pomieszczeń w Urzędzie Gminy w Tarnawatce w sezonie grzewczym 2011/2012, przez którą należy rozumieć następujące czynności:

 

a)      utrzymanie właściwej temperatury wody kotłowej w zależności od temperatury zewnętrznej w oparciu o instrukcję obsługi oraz własne doświadczenie zawodowe,

b)      zrzucanie węgla do pomieszczenia składowego kotłowni,

c)      obsługa systemu uzupełniania wody kotłów,

d)      czyszczenie odstojnika z osadu w linii powrotu,

e)      przestrzeganie instrukcji obsługi kotłowni,

f)        utrzymanie czystości w pomieszczeniach kotłowni, pomieszczeniu socjalnym, sanitariatach, pomieszczeniu magazynowym,

g)      utrzymanie czystości na zewnątrz kotłowni: placu Urzędu Gminy w Tarnawatce (odśnieżanie, likwidacja gołoledzi),

h)      niedopuszczenie do przebywania w pomieszczeniach kotłowni osób postronnych,

i)        przestrzeganie przepisów BHP i P.POŻ podczas całodobowej obsługi kotłowni,

j)        wykonanie innych czynności niezbędnych dla prawidłowej pracy kotłowni,

 

3. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 

a)      posiadanie aktualnych (z terminem ważności na okres trwania umowy) uprawnień do obsługi w grupie 2 urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych tj.: kotłów parowych oraz wodnych na paliwo stałe o mocy powyżej 50 KW wraz z urządzeniami pomocniczymi – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku (Dz.U. z 2003r., Nr 89, poz. 828),

b)      posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i odpowiednim personelem zdolnym do wykonania zamówienia.

 

4. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty

 

a)      uprawnienia o których mowa w pkt. 3 podpunkt a),

b)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminy składania ofert,

c)      wykaz osób, które będą uczestniczyć przy wykonywaniu zamówienia wraz z podaniem ich przygotowania zawodowego i stażu pracy (w tym minimum 3 osoby z uprawnieniami palacza CO).

 

5. Kryteria oceny ofert

 

Głównym kryterium oceny ofert i wyboru wykonawcy usługi będzie cena – stanowić ona będzie 100%

 

6. Miejsce złożenia oferty

 

Urząd Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, pokój nr 16

 

7. Termin składania ofert

 

Ofertę należy złożyć w terminie do 14.10.2011 roku do godziny 1100 w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres zamawiającego „Wójt Gminy Tarnawatka” i oznaczonej „Całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni na paliwo stałe w Urzędzie Gminy w Tarnawatce ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka” wraz z dopiskiem: „Nie otwierać przed 14 października 2011 roku do godziny 1115”.

 

8. Sposób przygotowania oferty

 

a)      ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem oferty, w ofercie należy podać proponowaną cenę netto i brutto za dobę. Sezon grzewczy ustala się od  dnia 17.10.2011 rok do dnia 17.04.2012 (co stanowi 184 pełnych 24 godzinnych cykli grzewczych,

b)      ofertę należy przygotować w formie pisemnej w języku polskim, napisaną czytelnie na maszynie, komputerze lub odręcznie nieścieralnym atramentem,

c)      do oferty należy dołączyć wszystkie wymienione w pkt. 4 dokumenty,

d)      każdy wykonawca złoży tylko jedna ofertę,

e)      oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy,

f)        wykonawca musi złożyć ofertę w określonym przez zamawiającego terminie,

g)      dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii,

h)      zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy.

 

9. Otwarcie ofert

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.10.2011 roku w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka o godzinie 1115.

 

10. Termin związania ofertą

 

Termin związania ofertą wynosi 7 dni od terminu składania ofert.

 

11. Informacje dodatkowe

 

Zamawiający może podjąć decyzję w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.

 

 

 

Zamawiający

Wójt Gminy Tarnawatka

Piotr Pasieczny

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.