„Przystanek na Kresach – Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnawatce”

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przystanek na Kresach – Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnawatce”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA TARNAWATKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950368983

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lubelska 39

1.5.2.) Miejscowość: Tarnawatka

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-604

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 84 662 47 10

1.5.8.) Numer faksu: +48 84 662 47 24

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnawatka.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przystanek na Kresach – Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnawatce”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2f3d3930-b48a-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00055020

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00011504/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przystanek na Kresach - Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnawatce

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://tarnawatka.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa sie drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej: https://tarnawatka.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ogólne zasady korzystania z Platformy: zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://tarnawatka.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych, dlatego też Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Składany wniosek można przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej w zakładce "ZADAJ PYTANIE" ” lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”. W celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić wszystkie dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ. Wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "pytanie wysłane". Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bądź informację o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej.Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma Zakupowa, tel. +48 22 576 22 23 (infolinia dostępna codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00) e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.nie z Platformy jest bezpłatne.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: - administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przystanek na Kresach – Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnawatce” (znak zamówienia IR.271.3.2021.MT), zawarcia umowy jest Wójt Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, dane kontaktowe: Tel. (84) 662 47 10 - Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Tarnawatka jest Pani Katarzyna Jakubiec kontakt e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.ę prawną do przetwarzania przez administratora Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm. ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Administrator Danych Osobowych przetwarza Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji celu, jakim jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn „Przystanek na Kresach – Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnawatce”. (znak zamówienia IR.271.3.2021.MT), „Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy pzp. Dane mogą być przekazane innym podmiotom publicznym, które z mocy przepisów prawa mają do tego uprawnienie.1. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo:  dostępu do treści danych - art. 15 RODO,  ich sprostowania - art. 16 RODO⃰,  do ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO. ⃰⃰ ⃰ 2. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do: usunięcia danych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e, prawo do przenoszenia danych wynikające z art. 20 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na fakt, że podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.3. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z Pzp, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają w Pzp,4. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.5. Dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu i profilowaniu.6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których dane te są przetwarzane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, oraz czas niezbędny do zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej, praw innej lub innych osób fizycznych i prawnych, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego. 7. Ma Pani/Pan możliwość wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Gminę Tarnawatka w związku z realizacją zamówienia publicznego w siedzibie urzędu

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IR.271.3.2021.MT

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 901826,51 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane przy zadaniu pod nazwą „Przystanek na Kresach – Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnawatce”2) Zakres zadania obejmuje:a) Roboty budowlane – branża budowlana – budynek projektowany Nr 1- Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe- Roboty ziemne- Fundamenty i ściany fundamentowe- Ściany i elementy konstrukcyjne- Stropy- Ściany działowe- Podłoża i posadzki- Tynki wewnętrzne, okładziny i malowania- Stolarka okienna i drzwiowa- Więźba dachowa- Pokrycie dachowe- Okładziny zewnętrzne- Zadaszenia tarasu- Roboty blacharskieb) Roboty budowlane - branża budowlana - przebudowa budynku GOK na bibliotekę- ciany: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze; roboty murowe; Roboty tynkarskie i okładzinowe; malowania; podłogi i posadzki; więźba dachowa,- Stolarka i ślusarka- Roboty zewnętrzne ścian- Daszek zewnętrzny- Pergole i podparcie daszku istniejącegoc) Roboty budowlane - branża budowlana - elementy zewnętrzne- Ściany osłonowe sceny- Plac utwardzony kostką pod zadaszoną scenę- Utwardzone ciągi piesze o nawierzchni z kostki brukowej 6 cm i płyt chodnikowych- Schody zewnętrzne terenowe- Plantowanie terenu ziemią z wykopów- Kładki piesze nad rowem wraz z umocnieniem skarp rowu- Utwardzenie rowu w obrębie kładkid) Roboty sanitarne - branża sanitarna - wewnętrzne instalacje sanitarne- Instalacja C.O. – grzejnikowa: rurociągi; izolacje; grzejniki; armatura; roboty budowlane; próby i regulacja- Instalacja C.O. przebudowa istniejącej instalacji: rurociągi; izolacje; grzejniki; roboty budowlane; próby i regulacja- Instalacja C.T.: rurociągi; izolacje; armatura; roboty budowlane; próby i regulacja,- Instalacja wodociągowa: rurociągi; izolacje; próby i regulacja; armatura; roboty budowlane,- Instalacja kanalizacji sanitarnej: rurociągi; urządzenia sanitarne; roboty budowlane,- Wentylacja mechaniczna: materiały; kanały wentylacyjne; urządzenia wentylacyjne; roboty budowlanee) Roboty sanitarne – branża sanitarna – technologia kotłowni gazowej- Obieg kotła - Obieg grzewczy I C.O. grzejnikowe- Obieg grzewczy II C.T.- Układ napełniania instalacji Z.W.- Roboty towarzyszące- Odprowadzanie spalin- Instalacja gazowaf) Roboty elektryczne - branża elektryczna - roboty elektryczne budynek istniejący- Roboty demontażowe- Roboty projektowane – instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych- Instalacja oświetlenia ewakuacyjno-kierunkowego- Instalacja zasilania i sterowania kotła projektowanego- Instalacja zasilania dodatkowych stanowisk komputerowych, teleinformatyczna i zasilania projektora- Zasilanie kurtyny z grzałkami elektrycznymi nad drzwiami wejściowymi- Instalacja monitoringu wewnętrzno-zewnętrznego- Instalacja alarmowa- pomiaryg) Roboty elektryczne - branża elektryczna - roboty elektryczne budynek projektowany- W.I. z-ca i rozdzielnice T-1, T-2- Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych- Instalacja oświetlenia ewakuacyjno-kierunkowego- Instalacja zasilająca stanowiska komputerowe, teleinformatyczna i monitoringu- Instalacja zasilająca centralę wentylacyjną na poddaszu- Instalacja odgromowa- Pomiaryh) Roboty elektryczne - branża elektryczna - roboty elektryczne zewnętrzne- Oświetlenie terenu, przyłącze zasilająca szafkę przy scenie- Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych wiaty3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz przedmiary robót oraz STWiORB (załącznik nr 1 do SWZ). Zamawiający informuje, że przedmiar robót udostępniony w załączniku nr 1 do SWZ ma charakter pomocniczy dla sporządzenia oferty. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie wszystkie roboty zawarte w dokumentacji projektowej niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Użyte w dokumentacji nazwy własne należy traktować jedynie jako element charakterystyki danego produktu. Wykonawca może zastosować dowolny produkt równoważny, którego parametry techniczne nie będą gorsze niż wskazane w dokumentacji przetargowej. Zastosowanie produktu równoważnego wymaga wcześniejszego uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru inwestorskiego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45214100-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający, przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zastosuje kryterium:cena (C)– 60 pktdługość okresu gwarancji (G)– 40 pktMaksymalna łączna liczba punktów (okres gwarancji i cena) jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.W trakcie obliczeń Zamawiający zaokrągli każdy z wyników do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszym SWZ.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału dotyczące:1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.a) Wykonawca winien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 400000,00 złotych4) Zdolności technicznej lub zawodowej.a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i obsadzenia niżej podanych stanowisk: Kierownik budowy - Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń Kierownik robót - Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  Kierownik robót - Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnychb) Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu budowy lub przebudowy lub remontu budynków, o wartości co najmniej 400 000,00 zł brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych) każda z nich;3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.4. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza się łączne spełnianie warunku udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Aktualne na dzień składania ofert ośw. o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ. Ośw. składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Ośw. składają odrębnie: każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy;2. Do oferty wykonawca załącza również: pełnomocnictwo; oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (składane wraz z ofertą).3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.5. Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym..- jeżeli oświadczenie zostało sporządzone jako dokument papierowy i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku wartości postępowania mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem papierowym.- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem papierowym, dokonuje Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz.6. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:- Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;, przy czym z informacji tej musi wynikać, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 400000,00 zł - Wykaz osób posiadających uprawnienia do kierowania robotami w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, elektrycznej i sanitarnej (załącznik nr 5 do SWZ);- Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu budowy lub przebudowy lub remontu budynków, o wartości co najmniej 400 000,00 zł brutto każda z nich (załącznik nr 6 do SWZ) oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 5 000,00 PLN.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu (kwota wadium powinna znajdować się na koncie zamawiającego przed terminem otwarcia ofert)b) gwarancjach bankowych,c) gwarancjach ubezpieczeniowych,d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020r., poz. 299).4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na konto Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim Oddział w Tarnawatce nr: 23 9639 1064 2003 6400 0026 0008 z dopiskiem jakiego postępowania dotyczy.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.7. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą.8. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto zamawiającego. 9. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie, zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania.10. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 98 ustawy Pzp

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy .ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.2. Umocowanie Pełnomocnika musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie i precyzować zakres umocowania, musi też wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Na dokumencie pełnomocnictwa, w imieniu poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, muszą podpisać się osoby, które są uprawnione do działania w imieniu poszczególnych Wykonawców. 3. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosowanie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 3 do SWZ.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 439, 454-455 ustawy Pzp, katalog dopuszczalnych zmian umowy określono w § 15 (dopuszczalne zmiany umowy) w załączniku nr 3 do SWZ – Wzór umowy3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-31 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej: https://tarnawatka.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-31 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, najpóźniej przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2. O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została wybrana. 3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załączniki nr 3 do SWZ4. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z uwzględnieniem treści art. 577 ustawy Pzp. 5. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem ww. terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została złożona tylko jedna oferta. 6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejsza ofertę albo unieważnić postępowanie. 7. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego wniesienie było wymagane) w wysokości i formie określonej w Rozdziale XII SWZ.8. Przed zawarciem umowy Zamawiający żąda aby wykonawca złożył dokumenty dotyczące uprawnień Kierownika Budowy/ Kierowników Robót (poświadczone za zgodność z oryginałem decyzje o nadaniu uprawnień, oraz informacje o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa).9. Przed zawarciem umowy Zamawiająca zobowiązany jest do złożenia kosztorysów ofertowych, sporządzonych zgodnie z przedmiarami robót, znajdującymi się w zał. nr 1 do SWZ. Kosztorysy mają charakter pomocniczy, ich zadaniem jest ułatwienie wykonawcy rozpoznania zakresu umowy i skalkulowania na własną odpowiedzialność i ryzyko – ceny oferty. Wykonawcy nie służą żadne roszczenia wobec Zamawiającego w przypadku stwierdzenia niedoszacowania, przeszacowania, pominięcia lub innych błędów w kosztorysie.

 

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SWZ - Projekt budowlany, wykonawczy, SSTWiORB, przedmiary (część 1)

Załącznik Nr 1 do SWZ - Projekt budowlany, wykonawczy, SSTWiORB, przedmiary (część 2)

Załącznik Nr 2 do SWZ - Formularz oferty,

Załącznik Nr 3 do SWZ - Wzór umowy

Załącznik Nr 4 do SWZ - Oświadczenie art. 125 ustawy

Załącznik Nr 5 do SWZ - Wykaz osób do wykonania zamówienia

Załącznik Nr 6 do SWZ - Wykaz robót budowlanych,

Załącznik Nr 7 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (składane wraz z ofertą),

Załącznik Nr 8 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składane na podstawie art. 117 ust. 4

Załącznik Nr 9 do SWZ - Instrukcja dla wykonawcy eZamawiający

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ”Przystanek na Kresach – Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnawatce”

Specyfikacja Warunków Zamówienia - poprawiona

Załącznik Nr 3 do SWZ - Wzór umowy - poprawiony

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 ”Przystanek na Kresach – Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnawatce”

Specyfikacja Warunków Zamówienia - poprawiona

 

Pytania i odpowiedzi do SWZ Nr 1

Zestawienie wentylacji - Tarnawatka

Pytania i odpowiedzi do SWZ Nr 2

 

Informacja o kwocie na sfinansowanie zadania 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 Ogłoszenie o wyniku postępowania

Informacja o publikacji dokumentu
Ostatnio modyfikował: Łukasz Litwińczuk
Data ostatniej modyfikacji: 2021-06-29 13:16:47
Opublikował: Łukasz Litwińczuk
Data publikacji: 2021-05-14 21:17:11
Odsłon: 242
Dziennik zmian

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce prywatności

  Akceptuję politykę cookies.