Tarnawatka dnia, 11 marca 2011 r.

IR.271.2.2011.RW

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

 

I. Zamawiający

 GMINA TARNAWATKA

 

posiadający siedzibę w Tarnawatce, przy ul. Lubelskiej 39

22-604 Tarnawatka, tel. /fax. (84) 662 47 10

 

II. Tryb zamówienia

Na podst. art. 39 i 40 ust. 1. oraz art. 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

(postępowanie poniżej progu określonego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, tj. o wartości poniżej 4 845 000 euro, prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych).

W sprawach nie uregulowanych ustawą Pzp stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Ogłoszenie niniejsze zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu           11 marca 2011 r.

 

III. Adres strony internetowej, na której będzie zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tarnawatka.bip.lublin.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać też w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, w dniach roboczych, w godz. 700 – 1500 do upływu terminu składania ofert, lub za zaliczeniem pocztowym.

W przypadku przekazania siwz Wykonawcy na jego wniosek, opłata za jej przekazanie wynosi kwotę 20,00 złotych.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz zakres zamówienia.

 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: „ZABEZPIECZENIE DNA WĄWOZU LESSOWEGO PRZED EROZJĄ W CIĄGU DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO PÓL (działka nr 301) w MIEJSCOWOŚCI NIEMIRÓWEK-KOLONIA – II ETAP”

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Roboty przygotowawcze

- roboty pomiarowe – 0,220 km,

- ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów – 124,50 m3

Podbudowa

- koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 5 cm -468,00 m2,

- koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 10 cm – 279,00 m2,

- podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm – 747,00 m2,

- podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 15 cm – 725,00 m2,

Odwodnienie

- wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m, głębokość do 1,5 m – 25,20 m3,

- profilowanie i zagęszczanie podloża pod warstwy konstrukcyjne – 45,00 m3,

- warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie ręczne, po zagęszczeniu 5 cm – 31,30 m2,

- umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytkami żelbetowymi), osadzenie elementów na ławie betonowej – 90,00 m

Roboty wykończeniowe

- ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów (w ilości 1m3/1 mb) – 45,80 m3,

- zasypanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3 m, z zagęszczaniem – 5,00 m3.

 

Wspólny słownik zamówień.

Kody CPV: 45000000 -7,  74200000 – 9

 

V.  Nie ma możliwości składania ofert częściowych.

 

VI. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.

 

VII. Termin wykonania całego zamówienia, najpóźniej do dnia 28 października 2011 roku.

 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1, oraz złożą wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stosownie do art. 44 ustawy, a także nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.  z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

W celu potwierdzenia spełniania tych warunków, wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie:

- o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1. ustawy – Prawo zamówień publicznych.

 

2. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów:

 

a) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

(wykonawca musi wykazać, że zrealizował minimum dwa zadania polegające na: budowie, odbudowie lub przebudowie dróg w zakresie i technologii odpowiednich do przedmiotu zamówienia – roboty ziemne, podbudowa z kruszyw łamanych, podbudowa betonowa - odcinki po minimum 200 mb – każde zadanie),

b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami;

(wykonawca musi wykazać, że dysponuje narzędziami i urządzeniami, co najmniej takimi jak:  koparka podsiębierna o pojemności łyżki  0,25 - 0,6 m3,    spycharka, samochód samowyładowczy o ładowności minimum 12 t, równiarka, walec drogowy, maszyna do wykonywania nawierzchni betonowych),

c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami;

(wykonawca musi przedstawić wykaz osób, którymi będzie dysponował podczas wykonywania zamówienia z podaniem kwalifikacji zawodowych, wykształcenia oraz stażu pracy w zawodzie, szczególnie musi wykazać osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami: kierownik budowy – uprawnienia w zakresie kierowania robotami branży drogowej),

d) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

(wykonawca musi dołączyć oświadczenie,  że osoba, które będzie kierowała robotami wymienionymi powyżej, posiada odpowiednie uprawnienia – uprawnienia w zakresie kierowania budową dróg),

f) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

(wykonawca musi dołączyć polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 100 000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych).

 

3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesienia do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 2.

 

4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1. ustawy, zamawiający żąda, przedłożenia następujących dokumentów:

 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych;

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

 

5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 5: lit. b) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

 

6. Dokument, o którym mowa w pkt 5. powinien być wystawiony nie wcześniej niż                6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 

8. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający zwróci się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

 

9. Dokumenty mają być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

 

10. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku, gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów mają być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

 

11. W przypadku, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii tego dokumentu.

 

12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

 

Ocena spełnienia tych warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń, według zasady „spełnia – nie spełnia”.

 

IX. Zamawiający nie będzie wymagał wniesienie wadium.

 

X. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

 

1. Zamawiający żąda wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przed jej podpisaniem w wysokości 8,0 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo– kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, wymienionych powyżej, pod warunkiem zachowania jego ciągłości i nie zmniejszenia jego wysokości.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy zamawiającego, tj. Gmina Tarnawatka, 22-604 Tarnawatka – BS Tomaszów Lubelski O/Tarnawatka nr: 18 9639 1064 2003 6400 0026 0001

Zamawiający przechowa w/w zabezpieczenie na oprocentowanym rachunku bankowym.

5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane z tym, że zostanie zatrzymana kwota w wysokości 30,0 % wartości zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, która zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zwracane jest wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

7. W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:

a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze żądanie zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,

b) termin obowiązywania gwarancji,

c) miejsce i termin zwrotu gwarancji.

 

XI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie ich ceny:

CENA wynosi - 100,00 %

 

XII. Postępowanie nie jest poprzedzone wstępną kwalifikacją.

 

XIII. Miejsce i termin składania ofert.

 Ofertę należy dostarczyć do Urzędu Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, pok. nr 16, w terminie do dnia 29 marca 2011 r. do godz. 1000

 

XIV. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

XV. Nie zamierza się zawarcia umowy ramowej.

 

XVI. Nie zamierza się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

XVII. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

XVIII. Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości do 20,0 % wartości zamówienia podstawowego.

 

Zamawiający

 

GMINA TARNAWATKA

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.