Nr sprawy: IRG.RW.7020-10/ZP/10                Tarnawatka 20 sierpnia 2010 r.

 

 

                              OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

                                                     Usługi

 

1. ZAMAWIAJĄCY

 

GMINA TARNAWATKA

ul. Lubelska 39

22-604 Tarnawatka

Tel. +48 (84) 662 47 10

Fax

 +48 (84) 662 47 24

 

2. TRYB ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 39 i 40 ust. 1 oraz art. 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ (postępowanie poniżej progu określonego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, tj o wartości poniżej 193 000 euro, prowadzone na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych).

W sprawach nie uregulowanych ustawą – Pzp stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Ogłoszenie niniejsze zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  20 sierpnia 2010 r.

 

 3. ADRES STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.tarnawatka.bip.lublin.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać też w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, w dniach roboczych, w godz. 7ºº - 15ºº do upływu terminu składania ofert, lub za zaliczeniem pocztowym.

W przypadku przekazania siwz Wykonawcy na jego wniosek, opłata za jej przekazanie wynosi kwotę 20,00 złotych.

 

4. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są usługi.

 

Opis przedmiotu oraz zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Tarnawatka w wysokości 3 200 000,00 PLN (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy złotych i 00/100) o okresie spłaty 6 lat. Kredyt jest przeznaczony na pokrycie planowego deficytu budżetowego. Kredyt powinien być postawiony do dyspozycji Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, z tym, że Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji kredytu w transzach, o których będzie informował Wykonawcę nie później niż z dwudniowym wyprzedzeniem. Spłata kredytu zostanie dokonana w okresie sześciu lat. Obowiązują raty kwartalne, w terminie do 20 dnia miesiąca, po upływie każdego kwartału, tj. 20 stycznia,            20 kwietnia, 20 lipca, 20 października.

Wstępne wyliczenie wysokości rat: kapitał 3 200 000,00 PLN, ilość rat – 24.

23-y raty w kwocie po 134 000,00 PLN

24-a rata w kwocie 118 000,00 PLN

Spłata odsetek dokonywana będzie w terminach spłaty rat, tj. do 20 dnia - miesiąca, w którym spłacane będą raty kapitału.

Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej rocznej stopie procentowej, składającej się z sumy:

- stałej w okresie kredytowania marży banku,

- zmiennej w okresie kredytowania stawki oprocentowania określonej dla trzymiesięcznych depozytów bankowych (WIBOR-3M).

Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 3-y miesięcznych, notowane na dwa dni robocze przed podpisaniem umowy kredytu w pierwszym okresie trzymiesięcznym oraz na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 3M notowanej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kolejnych okresów trzymiesięcznych, powiększonej  o marżę banku w wysokości .................... p.p stałą w okresie kredytowania.

Celem przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu, Wykonawca powinien przyjąć wysokość stawki WIBOR-3M, na dzień 18 sierpnia 2010 r. tj. 3,82 %

 Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu, przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przestępnym 366. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 3M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. O zmianie terminu spłaty kredytu, Zamawiający poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją z wystawienia Zamawiającego (kredytobiorcy). Koszty związane z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia kredytu ponosi Zamawiający.

 

     Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

     66.11.30.00 - 5

 

5.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

4. 1) Kredyt powinien być postawiony do dyspozycji Zamawiającego w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy. Planowany termin zaciągnięcia kredytu – 20 września 2010 roku, pierwsza rata spłaty kredytu do dnia 20 stycznia 2011 r. Ostateczna spłata kredytu do dnia 20 października 2016 r.

4.2) Miejscem realizacji zamówienia jest Urząd Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39

22-604 Tarnawatka

 

6. NIE MA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

7. NIE DOPUSZCZA SIĘ MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ

 

8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1. pkt 1-4 oraz złożą wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stosownie do art. 44 ustawy, a także oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z  postępowania  o  udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

 2) Wykonawcy muszą spełniać warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (w szczególności wynikające z ustawy – Prawo bankowe),

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 3) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać brak podstaw do wykluczenia o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w tym celu zamawiający żąda dołączenia odpowiednich dokumentów, które są wymienione  w  Dziale 6. niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie w/w przepisu.

 4) Wykonawcy muszą złożyć kompletną ofertę zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dziale 10. siwz (Opis sposobu przygotowania oferty), w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 5) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według zasady „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o dokumenty i oświadczenia wymienione w Dziale 6. specyfikacji.

 

8 a. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  W OKOLICZNOŚCIACH O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1. USTAWY.

1) Wypełniony formularz oferty.

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wg wzoru druku Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie – w/w oświadczenie składa każdy z podmiotów występujących wspólnie.

 3) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie i znajduje się w sytuacji zapewniającej wykonanie zamówienia, posiada uprawnienia do wykonywania czynności  w zakresie objętym zamówieniem oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych:

a) Zezwolenie lub inny dokument uprawniający do wykonywania czynności bankowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.)

b) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy  i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykonawca musi udokumentować, że udzielił minimum jednego kredytu długoterminowego w kwocie, co najmniej 3 000 000,00 złotych.

c) Sprawozdanie finansowe albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres działalności jest krótszy – za ten okres.

d) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

e) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a stosunku do osób fizycznych, oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie – w/w dokumenty musi złożyć każdy z podmiotów występujących wspólnie.

f) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie   w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w zaświadczenie musi złożyć każdy z podmiotów występujących wspólnie.

g) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w zaświadczenie musi złożyć każdy z podmiotów występujących wspólnie.

h) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku, gdy Wykonawca jest osobą prawną, informacje powinny dotyczyć wszystkich urzędujących członków władz, natomiast w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w dokument musi złożyć każdy z podmiotów występujących wspólnie dla wszystkich urzędujących członków władz.

i) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wymagany dokument dotyczy podmiotów w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661 z późn. zm.) W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, każdy z podmiotów występujących wspólnie, który zalicza się do podmiotów zbiorowych, zobowiązany jest do złożenia w/w dokumentu.

 4) Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca złoży w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

 

 5) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Dziale 8a. pkt 3), 4):

1) lit: c), e), f) i g) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

2) lit. d) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt  4 – 8 ustawy.

 

 6) Dokumenty, o których mowa w pkt 7. ppkt 1) lit. a) i c) oraz ppkt 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa  w pkt 7. ppkt 1) lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

 7) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

 

 8) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający zwróci się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

 

 9) Dokumenty mają być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

 

10) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku, gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych  w art. 26 ust. 2 b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów mają być poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

 11) Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

 

 12) Zamawiający wezwie także w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 6. 4)

 

 13) Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przestawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

 

 14) Niespełnienie warunków udziału w postępowaniu, bądź nie dołączenie do oferty dokumentów i oświadczeń potwierdzających ich spełnienie spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

 

9. WADIUM

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

 

10. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie jednego kryterium – CENA.

Cena oferty posiada znaczenie – 100 %

Sposób oceny ofert: Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta posiadająca najniższą cenę, nie podlegająca odrzuceniu.

 

11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy dostarczyć do Urzędu Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka pok. nr 16 w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 r. do godziny 12ºº

 

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

13. NIE ZAMIERZA SIĘ ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

 

14. NIE ZAMIERZA SIĘ USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

 

15. NIE PRZEWIDUJE SIĘ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZE OFERTY

Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

 

16. NIE PRZEWIDUJE SIE UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH

 

 

                                                                                         WÓJT GMINY

                                                                                     PIOTR  PASIECZNY

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.