Tarnawatka dnia 2010-02-04

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E     O    P R Z E T A R G U

 

 

 

                   Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza przetarg ustny

nieograniczony na sprzedaż:

 

 

 

1.        działka  o numerze ewidencyjnym 104  o powierzchni ogólnej

         0,0900  ha położona w miejscowości Tarnawatka-Tartak,

          uwidoczniona  w  KW  44432

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - tereny zabudowy jednorodzinnej.

Cena wywoławcza 28.000,00 zł.

 

Minimalne postąpienie 1% ceny wywoławczej.

 

2.      działka o numerze ewidencyjnym 105  o powierzchni ogólnej 

0,0700 ha położona w miejscowości Tarnawatka-Tartak, uwidoczniona  w KW 44432

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego -  tereny zabudowy jednorodzinnej.

Cena wywoławcza 25.000,00 zł.

 

Minimalne postąpienie 1% ceny wywoławczej.

 

  3.   działka o numerze ewidencyjnym 108  o powierzchni ogólnej 

        0.0900  ha położona w miejscowości Tarnawatka-Tartak

        uwidoczniona  w  KW 44432

        Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania

        przestrzennego -  tereny zabudowy jednorodzinnej.

       Cena wywoławcza 20.000,00 zł.

        Minimalne postąpienie 1% ceny wywoławczej.

 

 

4. działka o numerze ewidencyjnym 218 o powierzchni ogólnej

    0,0500 ha położona w miejscowości Niemirówek -Kolonia .

    Uwidoczniona w KW 45562                                  

    Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania

    przestrzennego  -teren usług obsługi rolnictwa 1/ adaptacja punktu

    skupu mleka .

    Cena wywoławcza 3.050,00 zł.

 

     Minimalne postąpienie 1% ceny wywoławczej.

 

W/w działka zabudowana jest budynkiem byłego punktu skupu mleka stanowiącego odrębną od gruntu własność Państwa Ewy i Mariusza Sarzyńskich.

 

 

         Przetarg odbędzie się w dniu 11 marca     2010  roku

o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Tarnawatka.

 

 

Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 10%

ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Tarnawatka 23963910642003640000260008 Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lub. Oddział w Tarnawatce do dnia  8 marca    2010r.

Wadium ulega przepadkowi, w   przypadku gdy uczestnik przetargu,

który   przetarg wygrał, nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży.

Innym uczestnikom wadium ulega zwrotowi.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju Nr.2 lub telefonicznie pod numerem 084 6624710 w. 36 Urząd Gminy Tarnawatka.

 

 

 

 

 

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.