O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż :

1. działka o numerze ewidencyjnym 672/3 o powierzchni

ogólnej 0,3174 ha położona w miejscowości Tarnawatka -Tartak /obręb geodezyjny Tarnawatka/

Uwidoczniona w KW 55690 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Tomaszowie Lubelskim.

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – zabudowa zagrodowa i projektowany teren pod usługi.

Cena wywoławcza 36.581,70 zł.

Cena zawiera podatek VAT.
Minimalne postąpienie 1% ceny wywoławczej.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 listopada 2008 roku

o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Tarnawatka.
 
 

Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 10%

ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Tarnawatka 23963910642003640000260008 Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lub. Oddział w Tarnawatce do dnia 3 listopada 2008r.

Wadium ulega przepadkowi, w przypadku gdy uczestnik przetargu,

który przetarg wygrał, nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży.

Innym uczestnikom wadium ulega zwrotowi.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju Nr.2 lub telefonicznie pod numerem 084 662 4710 w. 36

Urząd Gminy Tarnawatka.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.