O G Ł O S Z E N I E    O    P R Z E T A R G U

 

                     Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

  1. działka   o numerze ewidencyjnym 268   o powierzchni ogólnej 3,4980  ha położona w obrębie ewidencyjnym  miejscowości  Tarnawatka  uwidoczniona w KW ZA1T/00045560/2

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania  przestrzennego –  tereny usług.

Cena wywoławcza 488340,00,- zł.

Cena zawiera podatek VAT

Minimalne postąpienie 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem

     w górę do pełnych dziesiątek.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 sierpnia     2013 roku
o godz.9,00 w Urzędzie Gminy Tarnawatka.

Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 10%

ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Tarnawatka

23963910642003640000260008 Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lub Oddział w Tarnawatce do dnia  5 sierpnia     2013r. Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, a w przypadku uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej , wadium przepadnie na rzecz sprzedającego .Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie.

Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej.

Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony
z nabywcą w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej pokrywa nabywca.

 Wznowienie lub okazanie granic nabywanej nieruchomości może nastąpić tylko na koszt nabywcy.

Dodatkowe informacje, dotyczące przeprowadzenia przetargu można uzyskać osobiście   w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39  (pokój nr 2) lub pod numerem telefonu (84) 66247-10 w godzinach urzędowania od 7oo -15oo.

 

Tarnawatka, 2013-06-26

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.