OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 

1. działka o numerze ewidencyjnym 52/46 o powierzchni ogólnej 0,1147 ha położona w miejscowości Tarnawatka-Tartak uwidoczniona w KW ZA1T/00044432/9

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - tereny zabudowy jednorodzinnej

Cena wywoławcza 38.000,00 zł.

Cena zawiera podatek VAT

Minimalne postąpienie 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

2. działka o numerze ewidencyjnym 52/47 o powierzchni ogólnej 0,1297 ha położona w miejscowości Tarnawatka-Tartak uwidoczniona w KW ZA1T/00044432/9

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - tereny zabudowy jednorodzinnej

Cena wywoławcza 40.000,00 zł.

Cena zawiera podatek VAT

 Minimalne postąpienie 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem

 w górę do pełnych dziesiątek.

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 9 maja 2013 roku o godz.9,00 w Urzędzie Gminy Tarnawatka. Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Tarnawatka 23963910642003640000260008 Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lub Oddział w Tarnawatce do dnia 6 maja 2013r. Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, a w przypadku uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej , wadium przepadnie na rzecz sprzedającego .Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie.

Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej.

Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony z nabywcą w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej pokrywa nabywca.

Dodatkowe informacje, dotyczące przeprowadzenia przetargu można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39 (pokój nr 2) lub pod numerem telefonu (84) 66247-10 w godzinach urzędowania od 700 -1500.

 

Tarnawatka, 03.04.2013

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.