OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

 Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 

1. działka rolna o numerze ewidencyjnym 134 o powierzchni ogólnej0,3200 hapołożona w miejscowości Podhucie uwidoczniona w KW ZA1T/00054156/3

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – tereny zabudowy zagrodowej

Cena wywoławcza 11.793,00,- zł.

Minimalne postąpienie 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem  w górę do pełnych dziesiątek.

 

2. działka rolna o numerze ewidencyjnym 135 o powierzchni ogólnej0,3100 hapołożona w miejscowości Podhucie uwidoczniona w KW ZA1T/00054156/3

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – tereny zabudowy zagrodowej

Cena wywoławcza 11.436,00,- zł.

Minimalne postąpienie 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

3. działka o numerze ewidencyjnym 1043/1 o powierzchni ogólnej0,6500 hapołożona w miejscowości Huta Tarnawacka uwidoczniona w KW ZA1T/00045559/2

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – tereny lasu i tereny przeznaczone do zalesienia.

 

Cena wywoławcza 7.214,00,- zł.

Minimalne postąpienie 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

4. działka o numerze ewidencyjnym 1043/2 o powierzchni ogólnej0,8000 hapołożona w miejscowości Huta Tarnawacka uwidoczniona w KW ZA1T/00045559/2

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – tereny lasu i tereny przeznaczone do zalesienia.

 

Cena wywoławcza 10.972,00,- zł.

Minimalne postąpienie 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 9 maja 2013 roku o godz.9,00 w Urzędzie Gminy Tarnawatka. Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Tarnawatka 23963910642003640000260008 Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lub Oddział w Tarnawatce do dnia 6 maja 2013r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, a w przypadku uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepadnie na rzecz sprzedającego .Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie.

Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej.

Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony z nabywcą w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej pokrywa nabywca.

Wznowienie lub okazanie granic nabywanej nieruchomości może nastąpić tylko na koszt nabywcy.

Dodatkowe informacje, dotyczące przeprowadzenia przetargu można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39 (pokój nr 2) lub pod numerem telefonu (84) 66247-10 w godzinach urzędowania od 700 -1500.

 

Tarnawatka, 03.04.2013

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.