O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż barakowozu. Barakowóz znajduje się na placu szkolnym w miejscowości Tarnawatka ul. Lubelska 62 i można go obejrzeć w dni robocze w godzinach od 7ºº do 15ºº

Przetarg odbędzie się w dniu 12 lipca  2012 roku     o godz. 9ºº
w Urzędzie Gminy Tarnawatka .

Warunki przetargu:

1)   cena wywoławcza za barakowóz  wynosi 1.800,00 zł,

2) wysokość postąpienia 2% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek, w tym  przypadku wynosi 40 zł.  3)przystępujący do przetargu ma obowiązek wpłacić wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 180,00 zł słownie: sto osiemdziesiąt złotych 00/100 na konto Urzędu Gminy Tarnawatka 23963910642003640000260008 Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lub. Oddział w Tarnawatce do dnia 9 lipca  2012 roku

4)przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej,

5) cenę nabycia barakowozu należy uiścić jednorazowo,

6) wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia barakowozu, przepada w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy kupna- sprzedaży barakowozu, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu, bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr.2 lub telefonicznie po numerem 84 6624710 w.36

  

Wójt

Piotr Pasieczny

Tarnawatka dnia 2012-06-26 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.