O G Ł O S Z E N I E    O    P R Z E T A R G U

 

                     Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

  1. działka budowlana o numerze ewidencyjnym 52/53

     o powierzchni ogólnej0,1500 hapołożona w miejscowości

     Tarnawatka-Tartak  uwidoczniona w KW ZA1T/00044432/9

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – tereny zabudowy jednorodzinnej.

Cena wywoławcza 43.000,- zł.

         Cena  zawiera podatek VAT

Minimalne postąpienie 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 lipca   2012 roku o godz.9,00

w Urzędzie Gminy Tarnawatka.

Przystępujący do przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 10%

ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Tarnawatka

23963910642003640000260008 Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lub Oddział w Tarnawatce do dnia 2 lipca 2012r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, a w przypadku uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepadnie na rzecz sprzedającego .Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie.

Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej.

Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony z nabywcą w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej pokrywa nabywca.

Dodatkowe informacje, dotyczące przeprowadzenia przetargu można uzyskać osobiście   w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39(pokój nr 2) lub pod numerem telefonu (84) 6624710 w.36 w godzinach  urzędowania od 7oo -15oo.

 

Tarnawatka, 2012-05-31                                          

Wójt

Piotr Pasieczny

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.