OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

Wójt Gminy Tarnawatka

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej wykorzystywanej rolniczo położonej w Tarnawatce oznaczonej numerami: 411/2, 412/2, 413/2 o powierzchni łącznej 1,0870 ha z przeznaczeniem na prowadzenie produkcji rolnej. Termin zagospodarowania nieruchomości 8.11.2021 – 7.11.2024. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki nr: 411/2, 412/2, 413/2 przeznaczone są pod produkcję rolną. Oddanie w dzierżawę następuje na cele rolne.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 listopada 2021 roku  o godz. 9.00

w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, pokój nr 17

 

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 870 zł rocznie.

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

Czynsz płatny jest bez wezwania do 30 września każdego roku. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższenia czynszu dzierżawnego na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Tarnawatka.

Wadium w wysokości 80 zł należy wnieść w pieniądzu (PLN), przelewem środków pieniężnych na rachunek Gminy Tarnawatka 23 9639 1064 2003 6400 0026 0008 Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lub. Oddział w Tarnawatce do dnia 29 października 2021 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego gminy Tarnawatka. Wadium osoby wygrywającej przetarg podlega zwrotowi po podpisaniu umowy dzierżawy. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w przeciągu 3 dni. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości, stosownych pełnomocnictw, w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru – aktualnego wpisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Nieruchomości objęte ogłoszeniem są wolne od zobowiązań i obciążeń. Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Dodatkowe informacje, dotyczące przeprowadzenia przetargu można uzyskać osobiście
w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39 (pokój nr 2) lub pod numerem telefonu 84 662 47 10 w godzinach urzędowania od 7.00 -15.00.

Wójt Gminy

Piotr Pasieczny

Tarnawatka 15.10.2021 r

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.