OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Wójt Gminy Tarnawatka

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Tarnawatka, położonych w obrębie Tarnawatka przy ul. Lubelskiej 35 na działce nr 453/6 o pow. 0,1090 ha, nr księgi wieczystej KW ZA1T/00052640/9, na okres 3 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej, oznaczonych jako:

  1. Lokal użytkowy o pow. 16,7 m2

Cena wywoławcza czynszu wynosi 217,10 zł miesięcznie, wadium 50 zł

  1. Lokal użytkowy o pow. 29,1 m2

Cena wywoławcza czynszu wynosi 378,30 zł miesięcznie, wadium 50 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 10 czerwca 2021 roku  godz. 9.00

w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, pokój nr 5

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek. Do ustalonej w przetargu ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), przelewem środków pieniężnych na rachunek Gminy Tarnawatka 23 9639 1064 2003 6400 0026 0008 Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lub. Oddział w Tarnawatce do dnia 7 czerwca 2021 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego gminy Tarnawatka. Wadium osoby wygrywającej przetarg podlega zwrotowi. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Czynsz płatny miesięcznie do dnia 15 każdego miesiąca. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższenia czynszu najmu na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Tarnawatka.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: w przypadku osób fizycznych -dowodu tożsamości, stosownych pełnomocnictw, w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej , a podlegających wpisowi do rejestru – aktualnego wpisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (aktualność wpisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie, w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu) Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Nieruchomości objęte ogłoszeniem są wolne od zobowiązań i obciążeń. Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Dodatkowe informacje, dotyczące przeprowadzenia przetargu można uzyskać osobiście
w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39 (pokój nr 17) lub pod numerem telefonu 84 662 47 10 w godzinach urzędowania od 7.00 -15.00.

Tarnawatka 27.05.2021 r

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.