Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnawatka, położonych w miejscowości:

I. Tarnawatka-Tartak, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy jednorodzinnej, uwidocznionych w KW ZA1T/00044432/9, oznaczonych jako działki:

  1. 52/41 o pow. ogólnej 0,1247 ha. Cena wywoławcza wynosi 53.700 zł, wadium 5370 zł.

  2. 52/43 o pow. ogólnej 0,1246 ha. Cena wywoławcza wynosi 53.600 zł, wadium 5360 zł.

  3. 52/46 o pow. ogólnej 0,1147 ha. Cena wywoławcza wynosi 49.400 zł, wadium 4940 zł.

  4. 52/47 o pow. ogólnej 0,1297 ha. Cena wywoławcza wynosi 55.800 zł, wadium 5580 zł.

II. Wieprzów Ordynacki, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania pod tereny zabudowy zagrodowej, uwidocznionej w KW ZA1T/0005/4159/4, oznaczonej jako działka:

  1. - 52 o pow. ogólnej 0,0600 ha. Cena wywoławcza wynosi 10.000 zł, wadium 1000 zł.

Do ustalonej w przetargu ceny nabycia działki zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Przetarg odbędzie się w dniu 15 lutego 2018 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, pokój 5

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

* w przypadku osób fizycznych -dowodu tożsamości, stosownych pełnomocnictw,

* w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej , a podlegających wpisowi do rejestru aktualnego wpisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (aktualność wpisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie, w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu) Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), przelewem środków pieniężnych na rachunek Gminy Tarnawatka 23 9639 1064 2003 6400 0026 0008 Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lub Oddział w Tarnawatce. /należy podać numer działki, której wadium dotyczy./ Termin wniesienia wadium upływa dnia 12 lutego 2018 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego gminy Tarnawatka. Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Wszystkie koszty związane ze sporządzaniem umowy notarialnej pokrywa w całości nabywca. Miejsce i termin zawarcia umowy notarialnej wskazuje sprzedający. Wznowienie lub okazanie granic nabywanej nieruchomości może nastąpić tylko na koszt nabywcy.

Działki objęte ogłoszeniem są wolne od zobowiązań i obciążeń. Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Dodatkowe informacje, dotyczące przeprowadzenia przetargu można uzyskać osobiście   w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39 (pokój nr 17) lub pod numerem telefonu 84 662 47 10 w godzinach urzędowania od 7.00 -15.00.

Wójt

Piotr Pasieczny

 

Mapa ewidencyjna gruntów miejscowości Tarnawatka-Tartak

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.