Wójt Gminy Tarnawatka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe następujących działek:

  1. działka budowlana o numerze ewidencyjnym 92 o powierzchni ogólnej 0,0800 ha położona w miejscowości Tarnawatka-Tartak.

Cena wywoławcza 13. 544,00 zł.

  1. działka budowlana o numerze ewidencyjnym 93 o powierzchni ogólnej 0,0800 ha położona w miejscowości Tarnawatka-Tartak.

Cena wywoławcza 13.544,00 zł

  1. działka budowlana o numerze ewidencyjnym 94 o powierzchni ogólnej 0,0900 ha położona w miejscowości Tarnawatka-Tartak.

Cena wywoławcza 15 237,00 zł.

W/w działki uwidocznione są w KW ZA1T/00044432/9 .

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego-tereny zabudowy jednorodzinnej.

Cena nie zawiera podatku VAT.

Minimalne postąpienie 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

Przed zawarciem umowy uiścić należy I opłatę stanowiącą 15% ceny gruntu uzyskanej w przetargu pomniejszoną o 50% bonifikaty.

Opłata roczna wynosi 1% wartości uzyskanej w przetargu pomniejszona o 50% bonifikaty, płatna do 31 marca każdego roku bez odrębnych wezwań.

Termin zabudowy wynosi 5lat. Za rozpoczęcie zabudowy uważa się wybudowanie fundamentów 2 lata od zawarcia aktu notarialnego. Za zakończenie zabudowy uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym 5 lat od zawarcia aktu notarialnego

Obciążenia:

Przez działki przebiega linia średniego napięcia SN, która w niewielkim zakresie będzie ograniczać możliwość zlokalizowania budynku ( konieczność osunięcia budynku od linii na odległość określoną odrębnymi przepisami)

Przetarg odbędzie się w dniu 17 lutego 2017 roku o godz.9,00 w Urzędzie Gminy Tarnawatka.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • w przypadku osób fizycznych -dowodu tożsamości, stosownych pełnomocnictw,

  • w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej , a podlegających wpisowi do rejestru aktualnego wpisu z właściwego rejestru ,stosownych pełnomocnictw,dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot ( aktualność wpisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie , w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu)

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej.

Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.

Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej należy wnieść w pieniądzu (PLN), przelewem środków pieniężnych na rachunek Gminy Tarnawatka 23 9639 1064 2003 6400 0026 0008 Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lub Oddział w Tarnawatce.

Termin wniesienia wadium upływa dnia 13 lutego 2017 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego gminy Tarnawatka.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet pierwszej opłaty. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu , zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej.

W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Wszystkie koszty związane ze sporządzaniem umowy notarialnej pokrywa nabywca.

Wznowienie lub okazanie granic nabywanej nieruchomości może nastąpić tylko na koszt nabywcy.

Miejsce i termin zawarcia umowy notarialnej wskazuje sprzedający.

Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Dodatkowe informacje, dotyczące przeprowadzenia przetargu można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39 (pokój nr 2) lub pod numerem telefonu (84) 66247-10 w godzinach pracy urzędu od 7oo -15oo.

Tarnawatka, 2017-01-11

Wójt

Piotr Pasieczny

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.