Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent ds. organizacyjno-kadrowych

 

 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka.

 2. Stanowisko urzędnicze – młodszy referent ds. organizacyjno-kadrowych.

 3. Niezbędne wymagania:

 1. obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 2. wykształcenie wyższe ,

 3. nieposzlakowana opinia,

 4. kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne,

 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 6. znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, samorządu gminnego, udostępniania informacji publicznej, postępowania administracyjnego.

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. biegła obsługa komputera oraz urządzeń biurowych,

 2. prawo jazdy kategorii B,

 3. znajomość podstawowych informacji o Gminie Tarnawatka,

 4. cechy osobowości: wysoka kultura osobista, cierpliwość, uprzejmość, samodzielność myślenia, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, systematyczność, staranność i dokładność.

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie wszystkich spraw kadrowych pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych wraz z prowadzeniem akt osobowych.

 2. Sporządzanie sprawozdań i informacji z zakresu prowadzonych spraw.

 3. Obsługa sekretariatu.

 4. Przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej z Urzędu.

 5. Odbieranie i przesyłanie poczty elektronicznej.

 6. Obsługa centrali telefonicznej.

 7. Udzielanie informacji publicznej.

 8. Prowadzenie spraw z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu oraz praktyk studentów i uczniów.

 9. Organizowanie przyjęć interesantów przez Wójta Gminy w Urzędzie.

 

 1. Współpraca z Referatem Finansowo-Podatkowym w zakresie planowania i realizacji wydatków osobowych Urzędu.

 2. Prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu.

 3. Zapoznawanie pracowników z treścią regulaminów oraz innych zarządzeń Wójta Gminy dotyczących organizacji pracy w Urzędzie.

 1. Warunki pracy na stanowisku:

 1. miejsce świadczenia pracy: Urząd Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka,

 2. czas pracy: pełny wymiar czasu pracy (przeciętnie 40 godzin tygodniowo),

 3. forma zatrudnienia: umowa o pracę,

 4. wynagrodzenie ustalone w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. 2018 r. poz. 936) oraz regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Tarnawatka.

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Tarnawatka, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wyniósł poniżej 6 %.

 2. Wymagane dokumenty:

 1. CV,

 2. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

 3. kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

 4. kopie zaświadczeń o ukończonych studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach, opinie, referencje,

 5. kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym,

 6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 8. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru na stanowisko urzędnicze ds. organizacyjno-kadrowych w Urzędzie Gminy Tarnawatka.

Dokumenty powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Tarnawatka, ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Tarnawatka pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania powierzonych w procesie rekrutacji danych osobowych zawiera treść oświadczenia o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze do pobrania ze strony internetowej BIP Urzędu Gminy Tarnawatka (zakładka ogłoszenia/nabór na wolne stanowisko).

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Nabór na stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych” w terminie do dnia 20 sierpnia 2018 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Tarnawatka pokój numer 16 w dni robocze w godzinach od 7 do 15 lub przesłać drogą pocztową na adres Urząd Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka.

 2. dokumenty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone kandydatom,

 3. nabór na wolne stanowisko urzędnicze przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Tarnawatka,

 4. pierwszy etap naboru będzie polegał na ocenie formalnej złożonych dokumentów, a drugi na ocenie merytorycznej kandydatów,

 5. ocena merytoryczna kandydatów może składać się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej lub tylko rozmowy kwalifikacyjnej,

 6. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną indywidualnie poinformowani o terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu postępowania kwalifikacyjnego,

 7. informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie informacji Publicznej Gminy Tarnawatka oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnawatka,

 8. dokumenty osób, które nie zostaną zaproszone do podpisania umowy zostaną odesłane kandydatom na wskazany adres do korespondencji,

 9. kandydat wyłoniony w naborze będzie zobowiązany, przed zatrudnieniem, do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności i oryginałów wymaganych dokumentów.

 

Piotr Pasieczny

Wójt Gminy Tarnawatka

 

Tarnawatka 2018-08-07

 

Oświadczenia do celów rekrutacyjnych

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.