OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199) oraz uchwały Nr XXXVI/237/2014 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 10 listopada 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka (obejmującego teren położony w miejscowości Tarnawatka po zachodniej stronie drogi gminnej nr 111581L z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 30 kwietnia do 20 maja 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39 w godzinach od 10.00 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 maja 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnawatce o godz. 10ºº.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 czerwca 2015 r.

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej.

 Wójt Gminy Tarnawatka

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.