Tarnawatka 18.09.2008


INFORMACJA
 

      Zgodnie z art. 32 ustawy – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ), Wójt Gminy Tarnawatka informuje, że Centralne Biuro Usług II w Lublinie ul. Unicka 4, złożyło wniosek o wydanie decyzji                   o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 850 Tomaszów Lubelski – Józefówka – Alojzów na odcinku od km 0+042 do km 5+600 oraz od km 8+000 do km 10+200.

      W powyższej sprawie po zasięgnięciu opinii Starostwa Powiatowego           w Tomaszowie Lubelskim oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim, wydane zostało w dniu 2008-09-15 Postanowienie, w którym Wójt Gminy Tarnawatka nałożył obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

      Z dokumentacją powyższej sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Tarnawatka, Referat Inwestycji, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej w Tarnawatce, w dniach roboczych (godz. 7ºº- 15ºº ), a także można składać wnioski i uwagi, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszej informacji w sekretariacie urzędu lub przesyłać na adres:

Urząd Gminy Tarnawatka
ul. Lubelska 39
22-604 Tarnawatka

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.