Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 713) Wójt Gminy Tarnawatka przedstawia Radzie Gminy Tarnawatka Raport o stanie Gminy Tarnawatka.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Tarnawatka za 2020 rok głos zabierać mogą radni a także mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy Tarnawatka, poparte podpisami, co najmniej 20 osób.

Stosownie do art. 28aa ust. 8 w/w ustawy „zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.” Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raportem o stanie Gminy Tarnawatka za 2020 rok odbędzie się w dniu 30 lipca 2021 roku o godz. 8 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnawatce.

Raport o stanie Gminy Tarnawatka za 2020 rok

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.