OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) oraz art. 39 ust.1 pkt. 2-5 i ust.2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXIII/157/2017 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 27 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnawatka:

w dniach 28.10 – 17.11.2020 r.

w budynku Urzędu Gminy w Tarnawatce, pok nr 2

w godz. 800 - 1300

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16.11.2020 r. o godz. 1100 - 1130, w budynku GOK w Tarnawatce przy ul. Ks. Boguty 48.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.), każdy, kto kwestionuje rozwiązania przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi dotyczące projektu planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Tarnawatka na adres ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w sposób określony w art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.12.2020 r.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.), uwagi dotyczące prognozy, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Tarnawatka na adres ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Tarnawatka pok nr 5 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do 01.12.2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Tarnawatka.

 

Wójt Gminy Tarnawatka

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.