Tarnawatka, dnia 12.11.2019 r.

IR.6220.5.2019.AC

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 73 ust. 1 art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ((t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

Wójt Gminy Tarnawatka zawiadamia strony postępowania, że:

  1. na wniosek Gminy Tarnawatka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej nr 111574L od drogi powiatowej nr 3504L do miejscowości Podhucie”, o długości całkowitej 3,574 km;

  2. na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), Organ Gminy wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie WSP III w Zamościu oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie w sprawie wydania opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia.

Informuję, że liczba stron postępowania przekracza 10.

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 KPA, informuję o uprawnieniu stron do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją postępowania, w tym treścią zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań oraz wypowiedzieć się na ich temat w siedzibie Urzędu Gminy Tarnawatka ul. Lubelska 39, 22-604 Tarnawatka pokój nr 2 w godzinach 8ºº – 15ºº.

Strony postępowania zostają zawiadomione przez ogłoszenie na:

  • stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnawatka - http://tarnawatka.bip.mbnet.pl/

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tarnawatka

  • tablicach ogłoszeń w miejscu planowanej inwestycji w miejscowościach: Tarnawatka-Tartak, Podhucie

Pouczenie

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni licząc od następnego dnia od dnia publicznego obwieszczenia.

Wójt Gminy Tarnawatka

Piotr Pasieczny

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.